คู่มือการทดสอบ | Test Guide

 • กำหนดการสอบ
 • ผู้เข้าสอบสามารถเข้าสอบได้ในวันและเวลาที่สะดวกในระหว่างวันที่ 26 – 30 มิถุนายน 2567 ผ่านเว็บไซต์ TechEd Testing (เว็บไซต์ที่สมัครสอบ)
 • ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ
 • สามารถเข้าสอบได้ เมื่อสะดวก และให้ศึกษาคำชี้แจงก่อนสอบให้เข้าใจก่อนเริ่มทำการสอบ 
 • กำหนดการสอบ
 • ผู้เข้าสอบเข้าสอบได้ใน 30 มิถุนายน 2567 และเวลาที่กำหนดในตารางสอบในระบบ
 • มัธยมศึกษาตอนต้น (TH) |  09.30 – 12.00 น. | 30 มิถุนายน 2567
 • มัธยมศึกษาตอนต้น (ENG) |  13.30 – 14.00 น. | 30 มิถุนายน 2567
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย (TH) | สอบ 13.30 – 16.00 น. | 30 มิถุนายน 2567
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย (ENG) | สอบ 09.30 – 12.00 น. | 30 มิถุนายน 2567

  (ดูในคำอธิบายด้านล่างรายวิชา) ผ่านเว็บไซต์ TechEd Testing 

 • ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ
 • ให้ผู้เข้าสอบเข้าสอบตามเวลาที่กำหนดได้ ผ่านระบบการทดสอบ TechEd Assessment Testing
 • อนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบหลังเวลาผ่านไปแล้วอย่างน้อย 1 ชั่วโมง 30 นาที
ระดับทั่วไป | เทียบเคียง สสวท. / กระทรวงศึกษา / กกอ.*
ร้อยละ 40%
ระดับปานกลาง | เทียบเคียง สอวน. (ชาติ-นานาชาติ) /แข่งขันทางวิชาการ
ร้อยละ 35%
ระดับสากล | เทียบเคียงตามหลักสูตรตำราสากล (Textbook) / วารสาร (Journal)
ร้อยละ 25%
การใช้ศาสตร์ในการแก้ปัญหาและพัฒนานวัตกรรม | เจาะจงความรู้ในสาขาวิชาที่สอบตามชื่อการทดสอบ
ร้อยละ 40%
การสร้างสรรค์โดยอิงพื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ | เทียบเคียงแนวคิด STEM*
ร้อยละ 40%
การต่อยอดนวัตกรรมระดับสากลเพื่อแก้ปัญหา (Problem based)
ร้อยละ 20%
 • การตอบคำถาม
 • ให้เลือกตัวเลือกที่ถูกต้องที่สุด หรือ ที่โจทย์ถาม (คะแนนร้อยละ 25)
 • ให้ผู้เข้าสอบแสดงวิธีคิดหรือหลักการสนับสนุนการทดสอบ โดยเรียบเรียงด้วยภาษาเขียน (คะแนนร้อยละ 75 เกณฑ์เพิ่มเติมด้านล่าง)
 • รายวิชาคำนวณ เช่น คณิตศาสตร์ / ฟิสิกส์ | ผู้เข้าสอบสามารถอธิบาย หรือ แสดงวิธีทำลงในกระดาษ (Paper) หรือ แอปพริเคชั่นแทนกระดาษได้ แล้วแนบเอกสารเป็นไฟล์ (รูปภาพ/PDF.) หลังเสร็จการทดสอบ

ให้ผู้เข้าสอบเน้นอธิบายขั้นตอน หลักการ การได้มาซึ่งคำตอบ โดยต้องสามารถอ้างอิงหลักคิดในการแก้ไขปัญหาได้ การให้คะแนนตามสัดส่วนองค์ประกอบ

ร้อยละ 25%
ร้อยละ 75%