ขอบเขตการออกข้อสอบ | Test Guide

 • กำหนดการสอบ [TH] :  09.30 – 12.00 น. | 30 มิถุนายน 2567
 • กำหนดการสอบ [ENG] : 13.30 – 16.00 น. | 30 มิถุนายน 2567
 • เวลาในการทำข้อสอบ : 2 ชั่วโมง 30 นาที (150 นาที)
 • จำนวนข้อ : 40 ข้อ (ข้อละ 3.75 นาที) แบ่งการทดสอบออกเป็น 2 ส่วน 

ส่วนที่ 1 | วิทยาศาสตร์ชีวภาพเพื่อความถนัดและเตรียมศีกษาต่ออุดมศึกษา 

 • วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์

ส่วนที่ 2 | ทักษะนวัตกรรมเพื่อความถนัดทางการแพทย์ 

 • วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์

เอกสารขอบเขตที่ใช้ในการออกข้อสอบ (Article)  : คลิ๊กหัวข้อเพื่ออ่าน

เวลาในการทำข้อสอบ : 2 ชั่วโมง 30 นาที (150 นาที)
จำนวนข้อ : 40 ข้อ (ข้อละ 3.75 นาที) แบ่งการทดสอบออกเป็น 2 ส่วน ตามขอบเขตการออกข้อสอบ ดังนี้

ส่วนที่ 1 (Part 1) | Critical Thinking , Research And Information Skills จำนวน 20 ข้อ

 • เทคโนโลยีและเหตุการณ์ทางชีววิทยาการแพทย์

ส่วนที่ 2 (Part 2) | Scientific Knowledge and Applications จำนวน 20 ข้อ

 • เซลล์ COVID-19 ระบบนิเวศ สัตว์และพืช

เอกสารขอบเขตที่ใช้ในการออกข้อสอบ (Article)  : คลิ๊กหัวข้อเพื่ออ่าน

เวลาในการทำข้อสอบ : 2 ชั่วโมง 30 นาที (150 นาที)
จำนวนข้อ : 40 ข้อ (ข้อละ 3.75 นาที) แบ่งการทดสอบออกเป็น 2 ส่วน ตามขอบเขตการออกข้อสอบ ดังนี้

ส่วนที่ 1 (Part 1) | Critical Thinking , Research And Information Skills จำนวน 20 ข้อ

 • การเกิดปฏิกิริยาเคมี

ส่วนที่ 2 (Part 2) | Scientific Knowledge and Applications จำนวน 20 ข้อ

 • ความรู้ทั่วไปทางเคมี

เอกสารขอบเขตที่ใช้ในการออกข้อสอบ (Article)  : คลิ๊กหัวข้อเพื่ออ่าน

เวลาในการทำข้อสอบ : 2 ชั่วโมง 30 นาที (150 นาที)
จำนวนข้อ : 40 ข้อ (ข้อละ 3.75 นาที) แบ่งการทดสอบออกเป็น 2 ส่วน ตามขอบเขตการออกข้อสอบ ดังนี้

ส่วนที่ 1 (Part 1) | Critical Thinking , Research And Information Skills จำนวน 20 ข้อ

 • ฟิสิกส์อนุภาค

ส่วนที่ 2 (Part 2) | Scientific Knowledge and Applications จำนวน 20 ข้อ

 • ชีวกลศาสตร์ แรงและการเคลื่อนที่

เอกสารขอบเขตที่ใช้ในการออกข้อสอบ (Article)  : คลิ๊กหัวข้อเพื่ออ่าน

เวลาในการทำข้อสอบ : 2 ชั่วโมง 30 นาที (150 นาที)
จำนวนข้อ : 40 ข้อ (ข้อละ 3.75 นาที) แบ่งการทดสอบออกเป็น 2 ส่วน ตามขอบเขตการออกข้อสอบ ดังนี้

ส่วนที่ 1 (Part 1) | Critical Thinking , Research And Information Skills จำนวน 20 ข้อ

 • การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ความน่าจะเป็น

ส่วนที่ 2 (Part 2) | Scientific Knowledge and Applications จำนวน 20 ข้อ

 • การวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ในงานวิจัย

เอกสารขอบเขตที่ใช้ในการออกข้อสอบ (Article)  : คลิ๊กหัวข้อเพื่ออ่าน

 • กำหนดการสอบ [TH] :  13.30 – 16.00 น. | 30 มิถุนายน 2567
 • กำหนดการสอบ [ENG] : 09.30 – 12.00 น. | 30 มิถุนายน 2567
  เวลาในการทำข้อสอบ
   : 2 ชั่วโมง 30 นาที (150 นาที)

  จำนวนข้อ : 40 ข้อ (ข้อละ 3.75 นาที) แบ่งการทดสอบออกเป็น 2 ส่วน ตามขอบเขตการออกข้อสอบ ดังนี้

ส่วนที่ 1 (Part 1) | Critical Thinking , Research And Information Skills จำนวน 20 ข้อ

 • ชีววิทยาทางการแพทย์ เคมีประยุกต์ ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ในงานวิจัย

ส่วนที่ 2 (Part 2) | Scientific Knowledge and Applications จำนวน 20 ข้อ

 • ชีววิทยาทางการแพทย์ เคมีประยุกต์ ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ในงานวิจัย

เอกสารขอบเขตที่ใช้ในการออกข้อสอบ (Article)  : คลิ๊กหัวข้อเพื่ออ่าน

 • ผู้เข้าสอบทุกคนจะได้รับ เกียรติบัตร
 • ผู้เข้าร่วมการทดสอบจะได้รับ เหรียญ ตามสัดส่วนคะแนน
 • 50 – 65% เหรียญทองแดง | Bronze medal
  66 – 80 % เหรียญเงิน | Silver medal
  > 80% เหรียญทอง | Gold medal

ขอบเขตการออกข้อสอบ | Examination Scope

ขอบเขตบทความวิชาการ (Article) แนะนำให้ผู้เข้าสอบศึกษาและทำความเข้าในมาก่อนการทดสอบ ทั้งนี้ ศูนย์การทดสอบเตรียมบทความไว้เพื่อเป็นเอกสารประกอบการสอบไว้ให้ด้วย บทความละ 1 ชุด ขอบเขตบทความทางวิชาการที่ใช้ในการออกข้อสอบ ดังนี้

กำหนดการสอบ : เวลา 08.50 – 12.00 น. วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567

สถานที่สอบ : อาคารพระจอมเกล้า (SC08) คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 • รูปแบบการสอบ : กระดาษ (Paper) | 3 ชุดข้อสอบ ประกอบด้วย ดังนี้
 • PART1 | ทักษะนวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Innovative Skills in Medical Sciences) : เวลาที่ใช้สอบ 40 นาที จำนวน 10 ข้อ : ข้อสอบกึ่งปรนัย
 • PART 2 | การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) : เวลาที่ใช้สอบ 40 นาที จำนวน 10 ข้อ : ข้อสอบกึ่งปรนัย
 • PART 3 | ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และการประยุกต์ (Scientific Knowledge and Applications) : เวลาที่ใช้สอบ 90 นาที จำนวน 20 ข้อ : ข้อสอบปรนัย
ขอบเขตบทความวิชาการ (Article) แนะนำให้ผู้เข้าสอบศึกษาและทำความเข้าในมาก่อนการทดสอบ ทั้งนี้ ศูนย์การทดสอบเตรียมบทความไว้เพื่อเป็นเอกสารประกอบการสอบไว้ให้ด้วย บทความละ 1 ชุด ขอบเขตบทความทางวิชาการที่ใช้ออกข้อสอบ ดังนี้

กำหนดการสอบ : เวลา 08.50 – 12.00 น. วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567

สถานที่สอบ : อาคารพระจอมเกล้า (SC08) คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 • รูปแบบการสอบ : กระดาษ (Paper) | 3 ชุดข้อสอบ ประกอบด้วย ดังนี้
 • PART1 | ทักษะนวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Innovative Skills in Medical Sciences) : เวลาที่ใช้สอบ 40 นาที จำนวน 10 ข้อ : ข้อสอบกึ่งปรนัย
 • PART 2 | การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) : เวลาที่ใช้สอบ 40 นาที จำนวน 10 ข้อ : ข้อสอบกึ่งปรนัย
 • PART 3 | ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และการประยุกต์ (Scientific Knowledge and Applications) : เวลาที่ใช้สอบ 90 นาที จำนวน 20 ข้อ : ข้อสอบปรนัย
ขอบเขตบทความวิชาการ (Article) แนะนำให้ผู้เข้าสอบศึกษาและทำความเข้าในมาก่อนการทดสอบ ทั้งนี้ ศูนย์การทดสอบเตรียมบทความไว้เพื่อเป็นเอกสารประกอบการสอบไว้ให้ด้วย บทความละ 1 ชุด ขอบเขตบทความทางวิชาการที่ใช้ออกข้อสอบ ดังนี้ 

กำหนดการสอบ : เวลา 08.50 – 12.00 น. วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567

สถานที่สอบ : อาคารพระจอมเกล้า (SC08) คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 • รูปแบบการสอบ : กระดาษ (Paper) | 3 ชุดข้อสอบ ประกอบด้วย ดังนี้
 • PART1 | ทักษะนวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Innovative Skills in Medical Sciences) : เวลาที่ใช้สอบ 40 นาที จำนวน 10 ข้อ : ข้อสอบกึ่งปรนัย
 • PART 2 | การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) : เวลาที่ใช้สอบ 40 นาที จำนวน 10 ข้อ : ข้อสอบกึ่งปรนัย
 • PART 3 | ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และการประยุกต์ (Scientific Knowledge and Applications) : เวลาที่ใช้สอบ 90 นาที จำนวน 20 ข้อ : ข้อสอบปรนัย

ขอบเขตบทความวิชาการ (Article) แนะนำให้ผู้เข้าสอบศึกษาและทำความเข้าในมาก่อนการทดสอบ ทั้งนี้ ศูนย์การทดสอบเตรียมบทความไว้เพื่อเป็นเอกสารประกอบการสอบไว้ให้ด้วย บทความละ 1 ชุด ขอบเขตบทความทางวิชาการที่ใช้ออกข้อสอบ ดังนี้

กำหนดการสอบ : เวลา 08.50 – 12.00 น. วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567

สถานที่สอบ : อาคารพระจอมเกล้า (SC08) คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 • รูปแบบการสอบ : กระดาษ (Paper) | 3 ชุดข้อสอบ ประกอบด้วย ดังนี้
 • PART1 | ทักษะนวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Innovative Skills in Medical Sciences) : เวลาที่ใช้สอบ 40 นาที จำนวน 10 ข้อ : ข้อสอบกึ่งปรนัย
 • PART 2 | การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) : เวลาที่ใช้สอบ 40 นาที จำนวน 10 ข้อ : ข้อสอบกึ่งปรนัย
 • PART 3 | ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และการประยุกต์ (Scientific Knowledge and Applications) : เวลาที่ใช้สอบ 90 นาที จำนวน 20 ข้อ : ข้อสอบปรนัยขอบเขตบทความวิชาการ (Article) แนะนำให้ผู้เข้าสอบศึกษาและทำความเข้าในมาก่อนการทดสอบ ทั้งนี้ ศูนย์การทดสอบเตรียมบทความไว้เพื่อเป็นเอกสารประกอบการสอบไว้ให้ด้วย บทความละ 1 ชุด ขอบเขตบทความทางวิชาการที่ใช้ออกข้อสอบ ดังนี้

ขอบเขตบทความวิชาการ (Article) แนะนำให้ผู้เข้าสอบศึกษาและทำความเข้าในมาก่อนการทดสอบ ทั้งนี้ ศูนย์การทดสอบเตรียมบทความไว้เพื่อเป็นเอกสารประกอบการสอบไว้ให้ด้วย บทความละ 1 ชุด ขอบเขตบทความทางวิชาการที่ใช้ออกข้อสอบ ดังนี้

กำหนดการสอบ : เวลา 08.50 – 12.00 น. วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567

สถานที่สอบ : อาคารพระจอมเกล้า (SC08) คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 • รูปแบบการสอบ : กระดาษ (Paper) | 3 ชุดข้อสอบ ประกอบด้วย ดังนี้
 • PART1 | ทักษะนวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Innovative Skills in Medical Sciences) : เวลาที่ใช้สอบ 40 นาที จำนวน 10 ข้อ : ข้อสอบกึ่งปรนัย
 • PART 2 | การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) : เวลาที่ใช้สอบ 40 นาที จำนวน 10 ข้อ : ข้อสอบกึ่งปรนัย
 • PART 3 | ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และการประยุกต์ (Scientific Knowledge and Applications) : เวลาที่ใช้สอบ 90 นาที จำนวน 20 ข้อ : ข้อสอบปรนัย
ขอบเขตบทความวิชาการ (Article) แนะนำให้ผู้เข้าสอบศึกษาและทำความเข้าในมาก่อนการทดสอบ ทั้งนี้ ศูนย์การทดสอบเตรียมบทความไว้เพื่อเป็นเอกสารประกอบการสอบไว้ให้ด้วย บทความละ 1 ชุด ขอบเขตบทความทางวิชาการที่ใช้ออกข้อสอบ ดังนี้
 

กำหนดการสอบ : เวลา 08.50 – 12.00 น. วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567

สถานที่สอบ : อาคารพระจอมเกล้า (SC08) คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 • รูปแบบการสอบ : กระดาษ (Paper) | 3 ชุดข้อสอบ ประกอบด้วย ดังนี้
 • PART1 | ทักษะนวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Innovative Skills in Medical Sciences) : เวลาที่ใช้สอบ 40 นาที จำนวน 10 ข้อ : ข้อสอบกึ่งปรนัย
 • PART 2 | การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) : เวลาที่ใช้สอบ 40 นาที จำนวน 10 ข้อ : ข้อสอบกึ่งปรนัย
 • PART 3 | ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และการประยุกต์ (Scientific Knowledge and Applications) : เวลาที่ใช้สอบ 90 นาที จำนวน 20 ข้อ : ข้อสอบปรนัย

ขอบเขตการออกข้อสอบ | Test Guide

หนังสืออ้างอิง (TEXT) หรือ แหล่งข้อมูลที่ *ต้องศึกษา* (สำหรับให้ผู้เข้าสอบ : ศูนย์การทดสอบจะเป็นผู้เตรียมไว้ให้)

กำหนดการสอบ : เวลา 08.50 – 12.00 น. วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2566

สถานที่สอบ : อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพ ฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

 • รูปแบบการสอบ : กระดาษ (Paper) | 3 ชุดข้อสอบ ประกอบด้วย ดังนี้
 • PART1 | ทักษะนวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Innovative Skills in Medical Sciences) : เวลาที่ใช้สอบ 40 นาที จำนวน 10 ข้อ : ข้อสอบกึ่งปรนัย
 • PART 2 | การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) : เวลาที่ใช้สอบ 40 นาที จำนวน 10 ข้อ : ข้อสอบกึ่งปรนัย
 • PART 3 | ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และการประยุกต์ (Scientific Knowledge and Applications) : เวลาที่ใช้สอบ 90 นาที จำนวน 20 ข้อ : ข้อสอบปรนัย
หนังสืออ้างอิง (TEXT) หรือ แหล่งข้อมูลที่ *ต้องศึกษา* (สำหรับให้ผู้เข้าสอบ : ศูนย์การทดสอบจะเป็นผู้เตรียมไว้ให้)

กำหนดการสอบ : เวลา 08.50 – 12.00 น. วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2566

สถานที่สอบ : อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพ ฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 • รูปแบบการสอบ : กระดาษ (Paper) | 3 ชุดข้อสอบ ประกอบด้วย ดังนี้
 • PART1 | ทักษะนวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Innovative Skills in Medical Sciences) : เวลาที่ใช้สอบ 40 นาที จำนวน 10 ข้อ : ข้อสอบกึ่งปรนัย
 • PART 2 | การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) : เวลาที่ใช้สอบ 40 นาที จำนวน 10 ข้อ : ข้อสอบกึ่งปรนัย
 • PART 3 | ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และการประยุกต์ (Scientific Knowledge and Applications) : เวลาที่ใช้สอบ 90 นาที จำนวน 20 ข้อ : ข้อสอบปรนัย
หนังสืออ้างอิง (TEXT) หรือ แหล่งข้อมูลที่ *ต้องศึกษา* (สำหรับให้ผู้เข้าสอบ : ศูนย์การทดสอบจะเป็นผู้เตรียมไว้ให้)

กำหนดการสอบ : เวลา 08.50 – 12.00 น. วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2566

สถานที่สอบ : อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพ ฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

 • รูปแบบการสอบ : กระดาษ (Paper) | 3 ชุดข้อสอบ ประกอบด้วย ดังนี้
 • PART1 | ทักษะนวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Innovative Skills in Medical Sciences) : เวลาที่ใช้สอบ 40 นาที จำนวน 10 ข้อ : ข้อสอบกึ่งปรนัย
 • PART 2 | การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) : เวลาที่ใช้สอบ 40 นาที จำนวน 10 ข้อ : ข้อสอบกึ่งปรนัย
 • PART 3 | ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และการประยุกต์ (Scientific Knowledge and Applications) : เวลาที่ใช้สอบ 90 นาที จำนวน 20 ข้อ : ข้อสอบปรนัย

หนังสืออ้างอิง (TEXT) หรือ แหล่งข้อมูลที่ *ต้องศึกษา* (สำหรับให้ผู้เข้าสอบ : ศูนย์การทดสอบจะเป็นผู้เตรียมไว้ให้)

กำหนดการสอบ : เวลา 08.50 – 12.00 น. วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2566

สถานที่สอบ : อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพ ฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 • รูปแบบการสอบ : กระดาษ (Paper) | 3 ชุดข้อสอบ ประกอบด้วย ดังนี้
 • PART1 | ทักษะนวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Innovative Skills in Medical Sciences) : เวลาที่ใช้สอบ 40 นาที จำนวน 10 ข้อ : ข้อสอบกึ่งปรนัย
 • PART 2 | การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) : เวลาที่ใช้สอบ 40 นาที จำนวน 10 ข้อ : ข้อสอบกึ่งปรนัย
 • PART 3 | ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และการประยุกต์ (Scientific Knowledge and Applications) : เวลาที่ใช้สอบ 90 นาที จำนวน 20 ข้อ : ข้อสอบปรนัย

หนังสืออ้างอิง (TEXT) หรือ แหล่งข้อมูลที่ *ต้องศึกษา* (สำหรับให้ผู้เข้าสอบ : ศูนย์การทดสอบจะเป็นผู้เตรียมไว้ให้)

กำหนดการสอบ : เวลา 08.50 – 12.00 น. วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2566

สถานที่สอบ : อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพ ฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 • รูปแบบการสอบ : กระดาษ (Paper) | 3 ชุดข้อสอบ ประกอบด้วย ดังนี้
 • PART1 | ทักษะนวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Innovative Skills in Medical Sciences) : เวลาที่ใช้สอบ 40 นาที จำนวน 10 ข้อ : ข้อสอบกึ่งปรนัย
 • PART 2 | การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) : เวลาที่ใช้สอบ 40 นาที จำนวน 10 ข้อ : ข้อสอบกึ่งปรนัย
 • PART 3 | ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และการประยุกต์ (Scientific Knowledge and Applications) : เวลาที่ใช้สอบ 90 นาที จำนวน 20 ข้อ : ข้อสอบปรนัย
หนังสืออ้างอิง (TEXT) หรือ แหล่งข้อมูลที่ *ต้องศึกษา* (สำหรับให้ผู้เข้าสอบ : ศูนย์การทดสอบจะเป็นผู้เตรียมไว้ให้)

กำหนดการสอบ : เวลา 08.50 – 12.00 น. วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2566

สถานที่สอบ : อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพ ฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 • รูปแบบการสอบ : กระดาษ (Paper) | 3 ชุดข้อสอบ ประกอบด้วย ดังนี้
 • PART1 | ทักษะนวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Innovative Skills in Medical Sciences) : เวลาที่ใช้สอบ 40 นาที จำนวน 10 ข้อ : ข้อสอบกึ่งปรนัย
 • PART 2 | การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) : เวลาที่ใช้สอบ 40 นาที จำนวน 10 ข้อ : ข้อสอบกึ่งปรนัย
 • PART 3 | ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และการประยุกต์ (Scientific Knowledge and Applications) : เวลาที่ใช้สอบ 90 นาที จำนวน 20 ข้อ : ข้อสอบปรนัย

ขอบเขตการออกข้อสอบ | Test Guide

เวลาในการทำข้อสอบ : 2 ชั่วโมง 30 นาที (150 นาที)
จำนวนข้อ : 40 ข้อ (ข้อละ 3.75 นาที) แบ่งการทดสอบออกเป็น 2 ส่วน 

 • ส่วนที่ 1 (Part 1) | Critical Thinking , Research And Information Skills จำนวน 20 ข้อ
 • ส่วนที่ 2 (Part 2) | Scientific Knowledge and Applications จำนวน 20 ข้อ
 • หมวดหนังสือ
  – หนังสือเรียนชีววิทยา สสวท. 
  – text book ชีววิทยาทั่วไป
  – การทดลองทุกการทดลองในหนังสือเรียน สสวท.
  – เหตุการณ์ปัจจุบัน เช่น วัคซีน พืชสมุนไพร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 • หมวดเนื้อหา 
 • การแบ่งเซลล์
 • เคมีพื้นฐานในชีววิทยา (ชีวเคมี)
 • โครงสร้างเซลล์
 • สารพันธุกรรม (linked gene)
 • วิวัฒนาการ
 • นิเวศวิทยา
 • พืชสมุนไพรไทยและการประยุกต์
 • เทคโนโลยีและเหตุการณ์ทางชีววิทยาการแพทย์ปัจจุบัน
 • โครงสร้างระดับโมเลกุลของเมมเบรน
 • ความผิดปกติของพันธุกรรมและโครโมโซม
 • การใช้ยาพื้นฐาน (ชนิดของยาและการดูแลตนเองเบื้องต้น)

เวลาในการทำข้อสอบ : 2 ชั่วโมง 30 นาที (150 นาที)
จำนวนข้อ : 40 ข้อ (ข้อละ 3.75 นาที) แบ่งการทดสอบออกเป็น 2 ส่วน 

 • ส่วนที่ 1 (Part 1) | Critical Thinking , Research And Information Skills จำนวน 20 ข้อ
 • ส่วนที่ 2 (Part 2) | Scientific Knowledge and Applications จำนวน 20 ข้อ

คณิตศาสตร์ทั่วไป 

 • สถิติ
 • ร้อยละ
 • การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
 • เรขาคณิต
 • เซต
 • การทำงาน
 • ความน่าจะเป็น
 • โจทย์ปัญหา: สมการ

อนุกรมและการทดสอบเชาว์

 • อนุกรมตัวอักษร
 • อนุกรมตัวเลข
 • การแปลงรหัส
 • การวิเคราะห์ความเพียงพอของข้อมูล
 • การวิเคราะห์และสรุปผลจากเงื่อนไขที่โจทย์กำหนด

เอกสารที่นำเข้าห้องสอบ (เพื่อใช้ในการประกอบ PART 2 : ศูนย์การทดสอบจะเป็นผู้เตรียมไว้ให้)

หนังสืออ้างอิง (TEXT) หรือ แหล่งข้อมูลที่ *ต้องศึกษา* (สำหรับให้ผู้เข้าสอบ : คลิ๊กหัวข้อเพื่ออ่าน)

กำหนดการสอบ : เวลา 08.50 – 12.00 น. วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566

สถานที่สอบ : อาคารศูนย์เรียนรวมสมเด็จพระเทพ ฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

 • รูปแบบการสอบ : กระดาษ (Paper) | 3 ชุดข้อสอบ ประกอบด้วย ดังนี้
 • PART1 | ทักษะนวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Innovative Skills in Medical Sciences) : เวลาที่ใช้สอบ 40 นาที จำนวน 10 ข้อ : ข้อสอบกึ่งปรนัย
 • PART 2 | การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) : เวลาที่ใช้สอบ 40 นาที จำนวน 10 ข้อ : ข้อสอบกึ่งปรนัย
 • PART 3 | ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และการประยุกต์ (Scientific Knowledge and Applications) : เวลาที่ใช้สอบ 90 นาที จำนวน 20 ข้อ : ข้อสอบปรนัย

PART1 | ทักษะนวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Innovative Skills in Medical Sciences)

เรื่องที่

เรื่อง

1

Biological process

2

Stem cells

3

Metrology

4

Bio chemistry and Molecular biology

PART 2 | การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking)

เรื่องที่

เรื่อง

1

Biological process

2

Stem cells

3

Metrology

4

Bio chemistry and Molecular biology

PART 3 | ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และการประยุกต์ (Scientific Knowledge and Applications)

เรื่องที่

เรื่อง

1

Biological process

2

Stem cells

3

Metrology

4

Bio chemistry and Molecular biology

 

เอกสารที่นำเข้าห้องสอบ (เพื่อใช้ในการประกอบ PART 2 : ศูนย์การทดสอบจะเป็นผู้เตรียมไว้ให้)

หนังสืออ้างอิง (TEXT) หรือ แหล่งข้อมูลที่ *ต้องศึกษา* (สำหรับให้ผู้เข้าสอบ : คลิ๊กหัวข้อเพื่ออ่าน)

กำหนดการสอบ : เวลา 08.50 – 12.00 น. วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566
สถานที่สอบ :
อาคารศูนย์เรียนรวมสมเด็จพระเทพ ฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

 • รูปแบบการสอบ : กระดาษ (Paper) | 3 ชุดข้อสอบ ประกอบด้วย ดังนี้
 • PART1 | ทักษะนวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Innovative Skills in Medical Sciences) : เวลาที่ใช้สอบ 40 นาที จำนวน 10 ข้อ : ข้อสอบกึ่งปรนัย
 • PART 2 | การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) : เวลาที่ใช้สอบ 40 นาที จำนวน 10 ข้อ : ข้อสอบกึ่งปรนัย
 • PART 3 | ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และการประยุกต์ (Scientific Knowledge and Applications) : เวลาที่ใช้สอบ 90 นาที จำนวน 20 ข้อ : ข้อสอบปรนัย

PART1 | ทักษะนวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Innovative Skills in Medical Sciences)

รื่อง

ขอบเขตเนื้อหา (ในเรื่อง)

Body and Organ Systems

Circulatory system, Digestive system, Nervous system, Lymphatic system, Reproductive system

Technology and current issues in Medical Sciences

Cancer Research, COVID-19, Infectious diseases, Research in Neuroscience, Cardiac research

Environment with application in Medical Sciences

Disease from environment, Environmental Hazard, Nutrition and Health, Climate change, Risk factors from environment

Molecular Biology

Cell division and DNA replication, CRISPR-Cas systems, DNA metabolism, Epigenetics, DNA damage and repair

PART 2 | การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking)

เรื่อง

ขอบเขตเนื้อหา (ในเรื่อง)

Body and Organ Systems

Circulatory system, Digestive system, Nervous system, Lymphatic system, Reproductive system

Technology and current issues in Medical Sciences

Cancer Research, COVID-19, Infectious diseases, Research in Neuroscience, Cardiac research

Environment with application in Medical Sciences

Disease from environment, Environmental Hazard, Nutrition and Health, Climate change, Risk factors from environment

Molecular Biology

Cell division and DNA replication, CRISPR-Cas systems, DNA metabolism, Epigenetics, DNA damage and repair

PART 3 | ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และการประยุกต์ (Scientific Knowledge and Applications)

รื่อง

ขอบเขตเนื้อหา (ในเรื่อง)

Body and Organ Systems

Circulatory system, Digestive system, Nervous system, Lymphatic system, Reproductive system

Technology and current issues in Medical Sciences

Cancer Research, COVID-19, Infectious diseases, Research in Neuroscience, Cardiac research

Environment with application in Medical Sciences

Disease from environment, Environmental Hazard, Nutrition and Health, Climate change, Risk factors from environment

Molecular Biology

Cell division and DNA replication, CRISPR-Cas systems, DNA metabolism, Epigenetics, DNA damage and repair

เอกสารที่นำเข้าห้องสอบ (เพื่อใช้ในการประกอบ PART 2 : ศูนย์การทดสอบจะเป็นผู้เตรียมไว้ให้)

หนังสืออ้างอิง (TEXT) หรือ แหล่งข้อมูลที่ *ต้องศึกษา* (สำหรับให้ผู้เข้าสอบ : คลิ๊กหัวข้อเพื่ออ่าน)

กำหนดการสอบ : เวลา 08.50 – 12.00 น. วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566
สถานที่สอบ : 
อาคารศูนย์เรียนรวมสมเด็จพระเทพ ฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

 • รูปแบบการสอบ : กระดาษ (Paper) | 3 ชุดข้อสอบ ประกอบด้วย ดังนี้
 • PART1 | ทักษะนวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Innovative Skills in Medical Sciences) : เวลาที่ใช้สอบ 40 นาที จำนวน 10 ข้อ : ข้อสอบกึ่งปรนัย
 • PART 2 | การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) : เวลาที่ใช้สอบ 40 นาที จำนวน 10 ข้อ : ข้อสอบกึ่งปรนัย
 • PART 3 | ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และการประยุกต์ (Scientific Knowledge and Applications) : เวลาที่ใช้สอบ 90 นาที จำนวน 20 ข้อ : ข้อสอบปรนัย

PART1 | ทักษะนวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Innovative Skills in Medical Sciences)

เรื่อง

ขอบเขตเนื้อหา

Organic and Biochemistry

Drug molecule, concentration of drug, biochemistry of disease

Technology and current issues in Medicinal chemistry

Drug and COVID-19, drug research in cancer, discovery of new drugs

Pharmacology

Mechanism of drug in body systems

Toxicology

Environmental toxicology and chemistry, biological effects of drugs

PART 2 | การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking)

เรื่อง

ขอบเขตเนื้อหา 

Organic and Biochemistry

Drug molecule, concentration of drug, biochemistry of disease

Technology and current issues in Medicinal chemistry

Drug and COVID-19, drug research in cancer, discovery of new drugs

Pharmacology

Mechanism of drug in body systems

Toxicology

Environmental toxicology and chemistry, biological effects of drugs

PART 3 | ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และการประยุกต์ (Scientific Knowledge and Applications)

เรื่อง

ขอบเขตเนื้อหา (ในเรื่อง)

Organic and Biochemistry

Drug molecule, concentration of drug, biochemistry of disease

Technology and current issues in Medicinal chemistry

Drug and COVID-19, drug research in cancer, discovery of new drugs

Pharmacology

Mechanism of drug in body systems

Toxicology

Environmental toxicology and chemistry, biological effects of drugs

เอกสารที่นำเข้าห้องสอบ (เพื่อใช้ในการประกอบ PART 2 : ศูนย์การทดสอบจะเป็นผู้เตรียมไว้ให้)

หนังสืออ้างอิง (TEXT) หรือ แหล่งข้อมูลที่ *ต้องศึกษา* (สำหรับให้ผู้เข้าสอบ : คลิ๊กหัวข้อเพื่ออ่าน)

กำหนดการสอบ : เวลา 08.50 – 12.00 น. วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566
สถานที่สอบ : 
อาคารศูนย์เรียนรวมสมเด็จพระเทพ ฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

 • รูปแบบการสอบ : กระดาษ (Paper) | 3 ชุดข้อสอบ ประกอบด้วย ดังนี้
 • PART1 | ทักษะนวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Innovative Skills in Medical Sciences) : เวลาที่ใช้สอบ 40 นาที จำนวน 10 ข้อ : ข้อสอบกึ่งปรนัย
 • PART 2 | การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) : เวลาที่ใช้สอบ 40 นาที จำนวน 10 ข้อ : ข้อสอบกึ่งปรนัย
 • PART 3 | ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และการประยุกต์ (Scientific Knowledge and Applications) : เวลาที่ใช้สอบ 90 นาที จำนวน 20 ข้อ : ข้อสอบปรนัย

PART1 | ทักษะนวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Innovative Skills in Medical Sciences)

เรื่อง

ขอบเขตเนื้อหา (ในเรื่อง)

Physics of Imaging

Ultrasonic imaging, Optical imaging, X-ray imaging and Fluorescence

Physics of Therapy

Ultrasonic therapy, Vibrational medicine, Laser physics

Physics of Materials and Mechanics

Impact and injury, proteins, nanoscience, microfluidics in medicine, biological physics, bio fabrication and regenerative medicine

Physics of Hearing and Seeing

Acoustics and hearing, hearing aids, optics and vision, vision aids

PART 2 | การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking)

เรื่อง

ขอบเขตเนื้อหา (ในเรื่อง)

Physics of Imaging

Ultrasonic imaging, Optical imaging, X-ray imaging and Fluorescence

Physics of Therapy

Ultrasonic therapy, Vibrational medicine, Laser physics

Physics of Materials and Mechanics

Impact and injury, proteins, nanoscience, microfluidics in medicine, biological physics, bio fabrication and regenerative medicine

Physics of Hearing and Seeing

Acoustics and hearing, hearing aids, optics and vision, vision aids

PART 3 | ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และการประยุกต์ (Scientific Knowledge and Applications)

เรื่อง

ขอบเขตเนื้อหา (ในเรื่อง)

Physics of Imaging

Ultrasonic imaging, Optical imaging, X-ray imaging and Fluorescence

Physics of Therapy

Ultrasonic therapy, Vibrational medicine, Laser physics

Physics of Materials and Mechanics

Impact and injury, proteins, nanoscience, microfluidics in medicine, biological physics, bio fabrication and regenerative medicine

Physics of Hearing and Seeing

Acoustics and hearing, hearing aids, optics and vision, vision aids

 

เอกสารที่นำเข้าห้องสอบ (เพื่อใช้ในการประกอบ PART 2 : ศูนย์การทดสอบจะเป็นผู้เตรียมไว้ให้)

หนังสืออ้างอิง (TEXT) หรือ แหล่งข้อมูลที่ *ต้องศึกษา* (สำหรับให้ผู้เข้าสอบ : คลิ๊กหัวข้อเพื่ออ่าน)

กำหนดการสอบ : เวลา 08.50 – 12.00 น. วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566
สถานที่สอบ : 
อาคารศูนย์เรียนรวมสมเด็จพระเทพ ฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

 • รูปแบบการสอบ : กระดาษ (Paper) | 3 ชุดข้อสอบ ประกอบด้วย ดังนี้
 • PART1 | ทักษะนวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Innovative Skills in Medical Sciences) : เวลาที่ใช้สอบ 40 นาที จำนวน 10 ข้อ : ข้อสอบกึ่งปรนัย
 • PART 2 | การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) : เวลาที่ใช้สอบ 40 นาที จำนวน 10 ข้อ : ข้อสอบกึ่งปรนัย
 • PART 3 | ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และการประยุกต์ (Scientific Knowledge and Applications) : เวลาที่ใช้สอบ 90 นาที จำนวน 20 ข้อ : ข้อสอบปรนัย

PART1 | ทักษะนวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Innovative Skills in Medical Sciences)

เรื่อง

ขอบเขตเนื้อหา (ในเรื่อง)

Statistics, percentage and probability

Calculating dosage and Interpreting medical research data

Calculus

Calculus in surgery, Noyers Whiter Equation, Drug dosage

Geometry and Algebra

Surgery and reconstruction of tissue, physical therapy

Mathematical modeling

Epidemiology, prediction, planning and evaluation of preventive and control measures, assessment of risks of illness, patient diagnosis

PART 2 | การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking)

เรื่อง

ขอบเขตเนื้อหา (ในเรื่อง)

Statistics, percentage and probability

Calculating dosage and Interpreting medical research data

Calculus

Calculus in surgery, Noyers Whiter Equation, Drug dosage

Geometry and Algebra

Surgery and reconstruction of tissue, physical therapy

Mathematical modeling

Epidemiology, prediction, planning and evaluation of preventive and control measures, assessment of risks of illness, patient diagnosis

PART 3 | ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และการประยุกต์ (Scientific Knowledge and Applications)

เรื่อง

ขอบเขตเนื้อหา (ในเรื่อง)

Statistics, percentage and probability

Calculating dosage and Interpreting medical research data

Calculus

Calculus in surgery, Noyes Whitney Equation, Drug dosage

Geometry and Algebra

Surgery and reconstruction of tissue, physical therapy

Mathematical modeling

Epidemiology, prediction, planning and evaluation of preventive and control measures, assessment of risks of illness, patient diagnosis

เอกสารที่นำเข้าห้องสอบ (เพื่อใช้ในการประกอบ PART 2 : ศูนย์การทดสอบจะเป็นผู้เตรียมไว้ให้)

หนังสืออ้างอิง (TEXT) หรือ แหล่งข้อมูลที่ *ต้องศึกษา* (สำหรับให้ผู้เข้าสอบ : คลิ๊กหัวข้อเพื่ออ่าน)

กำหนดการสอบ : เวลา 08.50 – 12.00 น. วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566

สถานที่สอบ : อาคารศูนย์เรียนรวมสมเด็จพระเทพ ฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

 • รูปแบบการสอบ : กระดาษ (Paper) | 3 ชุดข้อสอบ ประกอบด้วย ดังนี้
 • PART1 | ทักษะนวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Innovative Skills in Medical Sciences) : เวลาที่ใช้สอบ 40 นาที จำนวน 10 ข้อ : ข้อสอบกึ่งปรนัย
 • PART 2 | การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) : เวลาที่ใช้สอบ 40 นาที จำนวน 10 ข้อ : ข้อสอบกึ่งปรนัย
 • PART 3 | ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และการประยุกต์ (Scientific Knowledge and Applications) : เวลาที่ใช้สอบ 90 นาที จำนวน 20 ข้อ : ข้อสอบปรนัย

PART1 | ทักษะนวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Innovative Skills in Medical Sciences)

เรื่องที่

เรื่อง

1

Biological process

2

Stem cells

3

Metrology

4

Bio chemistry and Molecular biology

PART 2 | การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking)

เรื่องที่

เรื่อง

1

Biological process

2

Stem cells

3

Metrology

4

Bio chemistry and Molecular biology

PART 3 | ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และการประยุกต์ (Scientific Knowledge and Applications)

เรื่องที่

เรื่อง

1

Biological process

2

Stem cells

3

Metrology

4

Bio chemistry and Molecular biology

ขอบเขตการออกข้อสอบ | Test Guide

 • คณิตศาสตร์ทั่วไป 

  • สถิติ
  • ร้อยละ
  • การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
  • เรขาคณิต
  • เซต
  • การทำงาน
  • ความน่าจะเป็น
  • โจทย์ปัญหา: สมการ

  อนุกรมและการทดสอบเชาว์

  • อนุกรมตัวอักษร
  • อนุกรมตัวเลข
  • การแปลงรหัส
  • การวิเคราะห์ความเพียงพอของข้อมูล
  • การวิเคราะห์และสรุปผลจากเงื่อนไขที่โจทย์กำหนด

รอบที่ 1 | วิทยาศาสตร์ชีวภาพเพื่อความถนัดและเตรียมศีกษาต่ออุดมศึกษา 

 • หมวดหนังสือ
 • หนังสือเรียนชีววิทยา สสวท. เล่ม 1-6
 • text book ชีววิทยาทั่วไป
 • หนังสือ immunology ทั่วไป
 • หนังสือพันธุศาสตร์ทั่วไป
 • หนังสือสรีรวิทยาพื้นฐานทั่วไป
 • การทดลองทุกการทดลองในหนังสือเรียนชีววิทยา สสวท.
 • เหตุการณ์ปัจจุบัน เช่น วัคซีน พืชสมุนไพร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 • หมวดเนื้อหา 
 • การแบ่งเซลล์
 • เคมีพื้นฐานในชีววิทยา (ชีวเคมี)
 • โครงสร้างเซลล์
 • สารพันธุกรรม (linked gene)
 • ชีววิทยาของพืชทั่วไป
 • สรีรวิทยาของพืช (การสังเคราะห์ด้วยแสง) และสัตว์
 • วิวัฒนาการ
 • กายวิภาคพืชและสัตว์พื้นฐาน
 • ความหลากหลายองสิ่งมีชีวิต
 • นิเวศวิทยา
 • พืชสมุนไพรไทยและการประยุกต์
 • เทคโนโลยีและเหตุการณ์ทางชีววิทยาการแพทย์ปัจจุบัน
 • โครงสร้างระดับโมเลกุลของเมมเบรน
 • ความผิดปกติของพันธุกรรมและโครโมโซม
 • วิทยาการสัตว์เลื้อยคลานเบื้องต้น
 • การใช้ยาพื้นฐาน (ชนิดของยาและการดูแลตนเองเบื้องต้น)
 • พฤติกรรมสัตว์

รอบที่ 2 | ทักษะนวัตกรรมเพื่อความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

 • การทดสอบและแข่งขัน 2 รอบ โดยผู้เชี่ยวชาญ
 • ผู้เข้าสอบทุกคนจะได้รับ เกียรติบัตร
 • ผู้เข้าร่วมการทดสอบจะได้รับ เหรียญ ตามสัดส่วนคะแนน
 • 50 – 65% เหรียญทองแดง | Bronze medal
  66 – 80 % เหรียญเงิน | Silver medal
  > 80% เหรียญทอง | Gold medal
 • รางวัลคะแนนสูงสุด “Best Score Award
 • ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์
 • ความรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
 • ของแข็ง ของเหลว ของไหล
 • แก๊สและทฤษฎีจลน์
 • กฎของนิวตัน
 • ไฟฟ้ากระแสตรง
 • ไฟฟ้ากระแสสลับ
 • ไฟฟ้าสถิต
 • งานและพลังงาน
 • การเคลื่อนที่แนวตรง
 • คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและ
 • แสงเชิงฟิสิกส์
 • หมวดหนังสือ
  – หนังสือเรียนชีววิทยา สสวท. 
  – text book ชีววิทยาทั่วไป
  – การทดลองทุกการทดลองในหนังสือเรียน สสวท.
  – เหตุการณ์ปัจจุบัน เช่น วัคซีน พืชสมุนไพร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 • หมวดเนื้อหา 
 • การแบ่งเซลล์
 • เคมีพื้นฐานในชีววิทยา (ชีวเคมี)
 • โครงสร้างเซลล์
 • สารพันธุกรรม (linked gene)
 • ชีววิทยาของพืชทั่วไป
 • วิวัฒนาการ
 • กายวิภาคพืชและสัตว์พื้นฐาน
 • ความหลากหลายองสิ่งมีชีวิต
 • นิเวศวิทยา
 • พืชสมุนไพรไทยและการประยุกต์
 • เทคโนโลยีและเหตุการณ์ทางชีววิทยาการแพทย์ปัจจุบัน
 • โครงสร้างระดับโมเลกุลของเมมเบรน
 • ความผิดปกติของพันธุกรรมและโครโมโซม
 • การใช้ยาพื้นฐาน (ชนิดของยาและการดูแลตนเองเบื้องต้น)
 1. Math for Computing
 2. Problem Solving and Programming
 3. Design and Analysis of Data Structure and Algorithm
 4. Computer and Operating Systems
 5. Data Science-Big Data
 6. Full Stack Web Development
 7. Computer Network and Security
 8. Internet of Things and Automation
 9. Artificial intelligence
 10. Computer Graphics / ARVR / Game / Animation
 11. พลเมืองดิจิทัล / จริยธรรมและกฎหมายคอมพิวเตอร์
 12. การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีใหม่

รอบที่ 1 | คณิตศาสตร์เพื่อความถนัดและศึกษาต่ออุดมศึกษา

 • 1. Calculus
  • Limits,
  • Derivatives,
  • Mean value
  • theorem
 • 2. Probability and Statistics
  • Conditional Probability
  • Probability Density Function
  • Hypothesis Testing
  • Measures of Dispersion
 • 3. Numerical Methods
  • Roots of Equations
  • Gauss Elimination
  • Linear Algebraic Equations
  • Least-Squares Regression
 • 4. Ordinary Differential Equations
  • Cauchy’s homogeneous linear equations
  • Differential equations
  • Laplace transforms
 • 5. Advanced Algebra
  • Quadratic equations and Simultaneous equations

รอบที่ 2 ทักษะคณิตศาสตร์เพื่อความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

 • 1. Newton’s law of Motion from Mathematical model
  • Newton’s law of Motion (first, second and third)
 • 2. Applications of Approximations and accuracy from Mathematical model
  • Temperature, humidity, energy
 • 3. Higher Application of Differential equations
  • Force, thermal energy, mass, viscoelasticity, dynamic models, electricity, Heat, String force
 • 4. Statistical Models
  • Gutenberge-Richer law, Six Sigma methodology

หนังสืออ้างอิง (TEXT) หรือ แหล่งข้อม

รอบที่ 1 | คณิตศาสตร์เพื่อความถนัดและศึกษาต่ออุดมศึกษา

 • Calculus
 • Probability and Statistics
 • Numerical Methods
 • Ordinary Differential Equations
 • Advanced Algebra

รอบที่ 2 ทักษะคณิตศาสตร์เพื่อความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

 • Newton’s law of Motion from Mathematical model
 • Applications of Approximations and accuracy from Mathematical model
 • Higher Application of Differential equations
 • Statistical Models

ดูไฟล์หนังสือ (PDF.)

รอบที่ 1 | ทักษะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อความถนัดและศึกษาต่ออุดมศึกษา

รอบที่ 2 การประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ (ฟิสิกส์, คณิตศาสตร์, เคมี)

 • ฟิสิกส์
  • กลศาสตร์, ไฟฟ้า, คลื่นไฟฟ้า, ความร้อนและแก๊ส
 • คณิตศาสตร์
  • ลำดับและอนุกรม, ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน,สถิติ, เวกเตอร์, ความน่าจะเป็น, เรขาคณิตวิเคราะห์, เมทริกซ์, พื้นที่ผิว ปริมาตร
 • เคมี
  • เคมีปิโตรเลียม, ไฟฟ้าเคมี, สมดุลเคมี

ขอบเขตการออกข้อสอบ | Test Guide

ขอบเขตการออกข้อสอบ | EDAT2021

หนังสืออ้างอิงน่าศึกษา (TEXTBOOK | สอวน.)