สำนักงานนวัตกรรมการทดสอบและประเมินผล : TETO

การพัฒนาและทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับประเทศ ประจำปี 1/2567

สำหรับนักเรียน | ขั้นตอนการเข้าร่วม ระดับประเทศ (National)

โดยผู้มีสิทธิเข้าร่วมระดับประเทศ จะแสดงรายวิชาในระบบ TechEd Testing ขึ้นว่า “ยืนยันสิทธิการทดสอบและแข่งขันระดับประเทศ | Confirm Participation Testing and competing at the national level” ผู้เข้าสอบสามารถกดปุ่ม ยืนยันสิทธิเข้าร่วม และกรอกข้อมูลตามขั้นตอน 

——————————

ผู้เข้าสอบได้รับ เกียรติบัตร ระดับชาติ (National) ทุกคน ลงนามโดยอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการและผู้ออกข้อสอบ

รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา วิสูตรเรืองเดช ที่ปรึกษาโครงการและอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา

——————————

1) ยืนยันสิทธิผ่านทาง Form | กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วน (คลิ๊กที่นี้ เพื่อกรอกแบบฟอร์ม

ชำระค่าลงทะเบียน ระดับประเทศ | จำนวน 350 บาท มาที่ ชื่อบัญชี : บจก. เทค อินฟินิตี้ อีดูเคชั่น 

ชำระค่าสมัครตามแบบฟอร์ม ใช้เวลาตรวจสอบ 30 นาที – 6 ชั่วโมง หากตรวจสอบเรียบร้อยแจ้งผ่าน E-mail หรือ SMS (หมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนของผู้เข้าสอบ หรือ ผู้ปกครอง) ท่านสามารถเข้าสู่ระบบการทดสอบ TechEd Assessment Testing | ดูที่ “รายวิชาที่สมัครสอบ” ขึ้นว่า “การพัฒนาและทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับประเทศ | IMEDDAT-NATIONAL” ถือว่าเสร็จสิ้นการยืนยันการเข้าร่วมระดับประเทศ 

(รายวิชาที่นักเรียน มีสิทธิสอบคือรายวิชาที่มีคะแนนมากที่สุด จากรายวิชาที่นักเรียนลงสอบทั้งหมดในรอบคัดเลือกตัวแทนภูมิภาค นักเรียนสามารถดูได้จากในรายงานผลการทดสอบในเว็บไซต์การทดสอบ คลิ๊ก จะอยู่ในส่วนรายงานผลการทดสอบ)

โดยสามารถดูเลขที่นั่งสอบและห้องสอบ ได้ที่ Email หรือ SMS ผู้เข้าสอบ

(รายวิชาที่นักเรียน มีสิทธิสอบคือรายวิชาที่มีคะแนนมากที่สุด จากรายวิชาที่นักเรียนลงสอบทั้งหมดในรอบคัดเลือกตัวแทนภูมิภาค)

แสดง บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรที่หน่วยงานราชการออกให้ (มีรูปถ่าย) ณ จุดลงทะเบียน เพื่อยืนยันตัวบุคคล พร้อมรับอุปกรณ์ประกอบการสอบ โดยให้นำหลักฐานเข้าห้องสอบเพื่อแสดงต่อกรรมการคุมสอบด้วย

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง | อติวิชญ์ อภิศักดิ์ศิริ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน | เศรษฐ์สรรค์ ตันติอภิรมย์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง | เอกฉัตร สุมะนัสชัย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
รองชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญทองแดง | ปิยังกูร ไชยวิสุทธิกุล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
รองชนะเลิศอันดับ 4 เหรียญทองแดง | ภัสราภรณ์ คงสบาย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง | พิธุนันท์ กองแก้ว โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน | จิรนันท์ กุลโสภณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง | ณธิดา ชยวัฑโฒ โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
รองชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญทองแดง | อัชวิน ตั้งสิทธิ์ภักดี โรงเรียนอัสสัมชัญ
รองชนะเลิศอันดับ 4 เหรียญทองแดง | ปุณณภา ผุงประเสริฐยิ่ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง | ธนัญญา สมบัติศิริ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน | ณฤดี ชยวัฑโฒ โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง | ฐิติกาญจน์ บดินทร์ฐิติกุล โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
รองชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญทองแดง | ชัญญรัชย์ ทองคำนิธิวิรากุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
รองชนะเลิศอันดับ 4 เหรียญทองแดง | ปาณิศา ขัตติยะการุณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง | กุลธวัช วิบูลย์กิจวรกุล โรงเรียนอัสสัมชัญ
รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน | ภิญญาพัชญ์ ทัฬหสิทธิชัย โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง | พิณณ์ประภา นาคสมทรง โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม
รองชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญทองแดง | อานุภาพ คันชมา โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
รองชนะเลิศอันดับ 4 เหรียญทองแดง | พัทธ์ธีรา แกล้วทนงค์ โรงเรียนสวนศรีวิทยา

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง | ชัญญานิตา ง้าวทาสม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน | รัฐนันท์ ข้องสาย โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง | ยุทธพงษ์ เพียปาก โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
รองชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญทองแดง | กรนันท์ อุดเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
รองชนะเลิศอันดับ 4 เหรียญทองแดง | ภัทรดนัย ทรัพย์เจริญเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง | พลอยปภัส นิมิตบุญอนันต์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน | พฤฒินันท์ โพธิพรณ์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง | ปุณณพัฒน์ กาวิน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
รองชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญทองแดง | สุพีรณัฐ หมื่นตาบุตร โรงเรียนลำปางกัลยาณี
รองชนะเลิศอันดับ 4 เหรียญทองแดง | พชร สิทธาตะคุ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

ชั้น 2 | อาคารพระจอมเกล้า (SC08) คณะวิทยาศาสตร์
ห้องประชุม | ห้อง 211 ชั้น 2 อาคารพระจอมเกล้า (SC08) คณะวิทยาศาสตร์
ห้องบรรยาย | 201/2 ชั้น 2 อาคารพระจอมเกล้า (SC08) คณะวิทยาศาสตร์
ห้องประชุม | ห้อง 211 ชั้น 2 อาคารพระจอมเกล้า (SC08) คณะวิทยาศาสตร์
ส่วนหนึ่งของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน | IMEDDAT

รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ สุธีนิรันดร์ | ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาและทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา

(Medical Science Aptitude Development and Testing : IMEDDAT)

รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชกร สุวรรณจรัส | ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาและทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา

(Medical Science Aptitude Development and Testing : IMEDDAT)

รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา วิสูตรเรืองเดช | ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาและทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา

(Medical Science Aptitude Development and Testing : IMEDDAT)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิรา แก้วแฝก | โครงการพัฒนาและทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา

Assistant Professor, The Kyoto College of Graduate Studies for Informatics, Kyoto, JAPAN.