สำนักงานนวัตกรรมการทดสอบและประเมินผล : TETO

การพัฒนาและทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับประเทศ ประจำปี 2/2566

สำหรับนักเรียน | ขั้นตอนการเข้าร่วม ระดับประเทศ (National)

โดยผู้มีสิทธิเข้าร่วม ระดับประเทศ  ยืนยันสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

——————————

ผู้เข้าสอบได้รับ เกียรติบัตร ระดับชาติ (National) ทุกคน ลงนามโดยอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการและผู้ออกข้อสอบ

รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา วิสูตรเรืองเดช ที่ปรึกษาโครงการและอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา

——————————

1) ยืนยันสิทธิผ่านทาง Form | กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วน (คลิ๊กที่นี้ เพื่อกรอกแบบฟอร์ม

ชำระค่าลงทะเบียน ระดับประเทศ | จำนวน 350 บาท มาที่ ชื่อบัญชี : บจก. เทค อินฟินิตี้ อีดูเคชั่น 

ชำระค่าสมัครตามแบบฟอร์ม ใช้เวลาตรวจสอบ 30 นาที – 6 ชั่วโมง หากตรวจสอบเรียบร้อยแจ้งผ่าน E-mail หรือ SMS (หมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนของผู้เข้าสอบ หรือ ผู้ปกครอง) ถือว่าเสร็จสิ้นการยืนยันการเข้าร่วมระดับประเทศ 

ขั้นตอนการยืนยันตัวตนและยืนยันรายวิชา (1 รายวิชา) (คลิ๊ก)

1. อัพโหลดรูปภาพชุดนักเรียน หรือ ชุดสุภาพ (ในเมนูข้อมูลส่วนตัว)

2. หลังอัพโหลดข้อมูล 5 ชั่วโมง ยืนยันรายวิชาที่จะสอบ คลิ๊กที่ ยืนยันสิทธิ์ เพียง 1 รายวิชาที่ต้องการสอบ (ในหน้าแรก)

แสดงบัตรประจำตัวประชาชน และ/หรือ บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ (อย่างใดอย่างนึงก็ได้)

ชนะเลิศ เหรียญทอง | จารุจันทร์ หนาแน่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน | ณัฐชกร ควรประเสริฐ โรงเรียนหนองไผ่
รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง | ปาณิสรา ว่องวิริพงษ์สิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
รองชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญทองแดง | สุรอร ไชยบุตร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
รองชนะเลิศอันดับ 4 เหรียญทองแดง | สิตางศุ์ ปราการวิวัฒน์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2

ชนะเลิศ เหรียญทอง | ศศิรฐา จงจิตต์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน | นารีรัตน์ โทนิน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
รองชนะเลิศอันดับ 2 (ร่วม) เหรียญทองแดง | กุลณัฐฐา วิสุโฆษ์วงษ์ โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
รองชนะเลิศอันดับ 2 (ร่วม) เหรียญทองแดง | ชนากานต์ วาจาจริง โรงเรียนหนองไผ่
รองชนะเลิศอันดับ 2 (ร่วม) เหรียญทองแดง | ณฐมน บุญยะโพธิ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม
รองชนะเลิศอันดับ 2 (ร่วม) เหรียญทองแดง | ทิพย์โสฬส ศรีมงคลปทุม โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
รองชนะเลิศอันดับ 2 (ร่วม) เหรียญทองแดง | พลอยนภัส ธัญสุนทรสกุล โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
รองชนะเลิศอันดับ 2 (ร่วม) เหรียญทองแดง | ภัทรพิชชา ยอดนาม โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
รองชนะเลิศอันดับ 3 (ร่วม) เหรียญทองแดง | คริษมายัณ แพงขะ โรงเรียนราชวินิต มัธยม
รองชนะเลิศอันดับ 3 (ร่วม) เหรียญทองแดง | ปทิตตา ตันสุรัตน์ โรงเรียนระยองวิทยาคม
รองชนะเลิศอันดับ 3 (ร่วม) เหรียญทองแดง | ปวริศา สุวรรโณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ
รองชนะเลิศอันดับ 3 (ร่วม) เหรียญทองแดง | พิมพ์พิสุทธิ์ เนื่องแก้ว โรงเรียนกัลยาณวัตร
รองชนะเลิศอันดับ 3 (ร่วม) เหรียญทองแดง | ภัทรฑิราภรณ์ แป้นแก้ว โรงเรียนสุรวิทยาคาร
รองชนะเลิศอันดับ 3 (ร่วม) เหรียญทองแดง | มุนตาซิร ดาโอะ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
รองชนะเลิศอันดับ 4 (ร่วม) เหรียญทองแดง | กฤติกาญจน์ จันทร์เพ็ญ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
รองชนะเลิศอันดับ 4 (ร่วม) เหรียญทองแดง | กฤติยาภรณ์ แซ่อึ้ง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
รองชนะเลิศอันดับ 4 (ร่วม) เหรียญทองแดง | ธราเทพ เซี่ยงหว็อง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
รองชนะเลิศอันดับ 4 (ร่วม) เหรียญทองแดง | ธัญญาลักษณ์ พรมดวง โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
รองชนะเลิศอันดับ 4 (ร่วม) เหรียญทองแดง | พณณกร ออมสิน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
รองชนะเลิศอันดับ 4 (ร่วม) เหรียญทองแดง | พรอธิษฐาน ลิ้มพงษา โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รองชนะเลิศอันดับ 4 (ร่วม) เหรียญทองแดง | อมลรดา สาถิน โรงเรียนระยองวิทยาคม

ชนะเลิศ เหรียญทอง | ภัทรธิดา ภัทรประดิษฐ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน | ธวัลรัตน์ กาญจนพิสิฐกุล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง | นภัสสรพี โสรธร โรงเรียนสุรวิทยาคาร
รองชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญทองแดง | ณภัสสร ลักขณาพินิจ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
รองชนะเลิศอันดับ 4 เหรียญทองแดง | เณศรา นางนวล โรงเรียนระยองวิทยาคม

ชนะเลิศ เหรียญทอง | ปิยากร อ่อนสุวรรณ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน | นัทธพงศ์ เทพบุรี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง | กุลฑีรา พลธสูร โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
รองชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญทองแดง | ทศพล ปรุโปร่ง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
รองชนะเลิศอันดับ 4 เหรียญทองแดง | พรชนัน ไชยเเก้ว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

ชนะเลิศ เหรียญทอง | พิมพ์มาดา ภัทรประดิษฐ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน | ธนพัฒน์ สุขบุญเเดง โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
รองชนะเลิศอันดับ 2 (ร่วม) เหรียญทองแดง | กสินา ธีระวรกุล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
รองชนะเลิศอันดับ 2 (ร่วม) เหรียญทองแดง | จิรภัทร มณฑิราช โรงเรียนบางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑)
รองชนะเลิศอันดับ 2 (ร่วม) เหรียญทองแดง | มงคล ศรีบุรินทร์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
รองชนะเลิศอันดับ 2 (ร่วม) เหรียญทองแดง | อภิชญา คูหาอุดมลาภ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
รองชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญทองแดง | วิเชียร ธนิกกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
รองชนะเลิศอันดับ 4 (ร่วม) เหรียญทองแดง | จิรัชยา นิยมแก้ว โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
รองชนะเลิศอันดับ 4 (ร่วม) เหรียญทองแดง | ชนิศา จันทะคำ โรงเรียนหนองไผ่
รองชนะเลิศอันดับ 4 (ร่วม) เหรียญทองแดง | ธนภูมิ ธเนศนินาท โรงเรียนสตรีภูเก็ต

ชนะเลิศ เหรียญทอง | ธนภูมิ ไตรยะวงศ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน | กันต์กนกพร ภาคีอิสระ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง | ธนกร ไชยพิษ โรงเรียนอนุกูลนารี
รองชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญทองแดง | นีรภา พิสุทธิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
รองชนะเลิศอันดับ 4 เหรียญทองแดง | พีรณัฐ ปัญญามหาทรัพย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

ชั้น 2 | อาคารพระจอมเกล้า (SC08) คณะวิทยาศาสตร์ สจล. (KMITL)
หอประชุมใหญ่ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. (KMITL)
202/1 | อาคารพระจอมเกล้า (SC08) คณะวิทยาศาสตร์ สจล. (KMITL)
หอประชุมใหญ่ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. (KMITL)
ส่วนหนึ่งของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน | IMEDDAT

รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ สุธีนิรันดร์ | ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาและทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา

(Medical Science Aptitude Development and Testing : IMEDDAT)

รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชกร สุวรรณจรัส | ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาและทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา

(Medical Science Aptitude Development and Testing : IMEDDAT)

รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา วิสูตรเรืองเดช | ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาและทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา

(Medical Science Aptitude Development and Testing : IMEDDAT)