สำนักงานนวัตกรรมการทดสอบและประเมินผล : TETO

การพัฒนาและทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับประเทศ ประจำปี 3/2566

สำหรับนักเรียน | ขั้นตอนการเข้าร่วม ระดับประเทศ (National)

โดยผู้มีสิทธิเข้าร่วม ระดับประเทศ  ยืนยันสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

——————————

ผู้เข้าสอบได้รับ เกียรติบัตร ระดับชาติ (National) ทุกคน ลงนามโดยอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการและผู้ออกข้อสอบ

รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา วิสูตรเรืองเดช ที่ปรึกษาโครงการและอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา

——————————

1) ยืนยันสิทธิผ่านทาง Form | กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วน (คลิ๊กที่นี้ เพื่อกรอกแบบฟอร์ม

ชำระค่าลงทะเบียน ระดับประเทศ | จำนวน 350 บาท มาที่ ชื่อบัญชี : บจก. เทค อินฟินิตี้ อีดูเคชั่น 

ชำระค่าสมัครตามแบบฟอร์ม ใช้เวลาตรวจสอบ 30 นาที – 6 ชั่วโมง หากตรวจสอบเรียบร้อยแจ้งผ่าน E-mail หรือ SMS (หมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนของผู้เข้าสอบ หรือ ผู้ปกครอง) ถือว่าเสร็จสิ้นการยืนยันการเข้าร่วมระดับประเทศ 

โดยสามารถดูเลขที่นั่งสอบได้ที่ Email หรือ SMS ผู้เข้าสอบ

แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรที่หน่วยงานราชการออกให้ (มีรูปถ่าย)

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง | จิรันธนิน กิตติวัฒนาชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน | ธัญญาภรณ์ คิ้วสุวรรณ โรงเรียนนาคประสิทธิ์
รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญเงิน | นฤสรณ์ สุขวรรณดี โรงเรียนนาคประสิทธิ์
รองชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญทองแดง | รัชชานนท์ ประแดงปุย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
รองชนะเลิศอันดับ 4 เหรียญทองแดง | มนฤญช์ วีรดิษฐกิจ โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้าลาดกระบัง

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง | พลอยฉัตรี ร่มโพธิ์ชี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน | ศิริวัฒน์ อรัญชราธร โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญเงิน | สิรีลานนา กาวินีย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
รองชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญทองแดง | ศศิวิมล ปรีเกษม โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
รองชนะเลิศอันดับ 4 เหรียญทองแดง | สรวิชญ์ อังคเรืองรัตนา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง | เตชินท์ ไพรพฤกษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน | กานต์ธีรา เมฆรักษาวนิช โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญเงิน | ปานชีวา ประสงค์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
รองชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญทองแดง | ศรัญภรณ์ เตชะภิญญาวัฒน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
รองชนะเลิศอันดับ 4 เหรียญทองแดง | ธนกฤต พรหมนิมิตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง | ชนวีร์ มีเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน | ปุณยภรณ์ รอดขวัญ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญเงิน | พิสิษฐ์ ชาวสวน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
รองชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญทองแดง | ปูชิดา รางแดง โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
รองชนะเลิศอันดับ 4 เหรียญทองแดง | ศิรประภา จ้อยศรีเกตุ โรงเรียนวิสุทธรังษี

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง | ภัคพล วรรณโพธิ์พร โรงเรียนนาคประสิทธิ์
รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน | ภัทรพล ปวงแก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญเงิน | ทิพวรรณ จอนดอน โรงเรียนลำปางกัลยาณี
รองชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญทองแดง | เพชรพรภวิษย์ ตั้งพิมลจิตต์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง | บดินทร์ ล้ำเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์
รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน | ธรรมวรรธ สุขช่วย โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญเงิน | รัฐศาสตร์ ชานมณีรัตน์ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
รองชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญทองแดง | ฐาปกรณ์ เตรนะกาโย โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
รองชนะเลิศอันดับ 4 เหรียญทองแดง | จิรัชยา รุจิหาญ โรงเรียนบางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑)

ชั้น 4 | อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพ ฯ (KMITL)
ห้องประชุม | C101 ชั้น 1 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพ ฯ (KMITL)
ห้องบรรยาย | D110 ชั้น 1 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพ ฯ (KMITL)
ห้องประชุม | C101 ชั้น 1 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพ ฯ (KMITL)
ส่วนหนึ่งของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน | IMEDDAT

รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ สุธีนิรันดร์ | ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาและทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา

(Medical Science Aptitude Development and Testing : IMEDDAT)

รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชกร สุวรรณจรัส | ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาและทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา

(Medical Science Aptitude Development and Testing : IMEDDAT)

รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา วิสูตรเรืองเดช | ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาและทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา

(Medical Science Aptitude Development and Testing : IMEDDAT)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิรา แก้วแฝก | โครงการพัฒนาและทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา

Assistant Professor, The Kyoto College of Graduate Studies for Informatics, Kyoto, JAPAN.