สำนักงานนวัตกรรมการทดสอบและประเมินผล : TETO
สำหรับนักเรียน | ขั้นตอนการเข้าร่วม ระดับประเทศ (National)

โดยผู้มีสิทธิเข้าร่วม ระดับประเทศ  ยืนยันสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

———————————-

ผู้เข้าสอบได้รับ เกียรติบัตร ระดับชาติ (National) ทุกคน ลงนามโดยอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการและผู้ออกข้อสอบ

———————————-

1) ยืนยันสิทธิผ่านทาง Form | กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วน (คลิ๊กที่นี้ เพื่อกรอกแบบฟอร์ม

ชำระค่าลงทะเบียน ระดับประเทศ | จำนวน 200 บาท มาที่ ชื่อบัญชี : บจก. เทค อินฟินิตี้ อีดูเคชั่น 

ชำระค่าสมัครตามแบบฟอร์ม ใช้เวลาตรวจสอบ 30 นาที – 6 ชั่วโมง หากตรวจสอบเรียบร้อยแจ้งผ่าน E-mail หรือ SMS (หมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนของผู้เข้าสอบ หรือ ผู้ปกครอง) ถือว่าเสร็จสิ้นการยืนยันการเข้าร่วมระดับประเทศ 

อันดับที่ 1 | สลิลทิพย์ ทิพยชิต โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
อันดับที่ 2 | คณพศ ตาลช่วง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อันดับที่ 3 | ณัฏฐกิตติ์ โรงเรียนวรก้องกิจไพศาล หนองไผ่
อันดับที่ 4 | ปัทมพร มุลาลี โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

อันดับที่ 1 | ญานิดา สอนอินต๊ะ โรงเรียนลำปางกัลยาณี
อันดับที่ 2 | ทักอนันต์สิทธ เวียงคำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

อันดับที่ 1 | อธิปไตย ไชยฮั่ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อันดับที่ 2 | พีรัช เรืองฤทธิ์ โรงเรียนสรรพวิทยาคม
อันดับที่ 3 | ชิชฎา เกษตรเจริญกิจ โรงเรียนสงวนหญิง
อันดับที่ 4 | ปรายฟ้า จริยเวชช์วัฒนา โรงเรียนระยองวิทยาคม
อันดับที่ 5 | นพณัช วงศ์อนันต์นนท์ โรงเรียนระยองวิทยาคม

 

อันดับที่ 1 | ชาลิสา หวามา โรงเรียนสตรีระนอง
อันดับที่ 2 | ธนัญชนก เจริญงาม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
อันดับที่ 3 | นภัสนันท์ อิงพงษ์พันธ์ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
อันดับที่ 4 | กฤตเมธ แก้ววิลัย โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา
อันดับที่ 5 | พชิราญา ศรีคำมี โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา

อันดับที่ 1 | ลภัสรดา วัฒนะโชติ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
อันดับที่ 2 | ธนวันต์ แซ่ซิ่ง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
อันดับที่ 3 | จักริน แป้นถึง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
อันดับที่ 4 | ณัฏฐณิชา แย้มคร้าม โรงเรียนระยองวิทยาคม
อันดับที่ 5 | ปวันพัสตร์ สุขศรีชวลิต โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

อันดับที่ 1 | ณฐกร ชัยทวีทรัพย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
อันดับที่ 2 | วรรณิดา พันธุ์นิธิ โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา
อันดับที่ 3 | ชนเนษฎ์ หล่อศิริรัตนากุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
อันดับที่ 4 | ธัญธิตา คันทวี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
อันดับที่ 5 | สัณหวิช ไวยโสภี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี

อันดับที่ 1 | พรภัทรศร ศรรบศึก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อันดับที่ 2 | ปทิตตา ตันสุรัตน์ โรงเรียนระยองวิทยาคม
อันดับที่ 3 | กุลยา โอสรประสพ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
อันดับที่ 4 | อัญนิล นิ่มคง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
อันดับที่ 5 | ปุณยนุช โฆษิตสิน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

ชั้น 5 | อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพ ฯ สจล. (KMITL)
D109 | อาคารศูนย์เรียนรวมสมเด็จพระเทพ สจล. (KMITL)
หอประชุมใหญ่ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. (KMITL)

รอบคัดเลือกตัวแทนภูมิภาค
(Selection of Regional Representatives)

ประกาศผลเรียบร้อยแล้ว
 • Critical thinking
 • Research & Information skill
 • Analytical skill
 • Scientific knowledge
 • Application

ผ่านระบบการทดสอบดิจิตัล (TechEd Assessment Testing)

ประกอบด้วยการทดสอบ 2 ส่วน (PART) ได้แก่

 1. การคิดเชิงวิพากษ์และค้นคว้า
  (Critical Thinking,
  Research And Information Skills)
 2. ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
  และการประยุกต์
  (Scientific Knowledge and Applications)
 • สอบ : 24 – 28 กุมภาพันธ์ 2566
 • ประกาศผลสอบและผู้มีสิทธิเข้ารอบต่อไป : 4 มีนาคม 2566
 • พิธีมอบรางวัล : 13.15 – 15.15 น. 26 มีนาคม 2566

ระดับประเทศ (National)

ประกาศผลเรียบร้อยแล้ว
 • Critical thinking
 • Research & Information skill 
 • Analytical skill
 • Scientific knowledge 
 • Application
 • Innovative skill
 • Report and reference
 • Decision-Making skill

ณ อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพ ฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประกอบด้วยการทดสอบ 3 ส่วน (PART) ได้แก่

 1. ทักษะนวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
  (Innovative Skills in Medical Sciences)
 2. การคิดเชิงวิพากษ์
  (Critical Thinking)
 3. ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
  และการประยุกต์
  (Scientific Knowledge and Applications)
 • สอบ : 08.50 – 12.00 น. 26 มีนาคม 2566
 • ประกาศผลผู้มีสิทธิเข้าคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยและผลสอบ : 26 มีนาคม 2566
 • พิธีมอบรางวัล : 13.15 – 15.15 น. 26 มีนาคม 2566

รอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย (Thailand Representative)

กำลังอยู่ระหว่างยืนยันสิทธิ​
 • Critical thinking
 • Research & Information skill 
 • Analytical skill
 • Scientific knowledge
 • Application
 • Innovative skill
 • Report and reference
 • Decision-making skill
 • Reasoning skill
 • Problem-solving skill
 • Cooperation skill
 • Creativity
 • Presentation skill
 • Attitude

โรงแรมเดอะศรีวารีแอร์พอร์ต (The Srivaree Airport Hotel) , กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรเข้มข้น (พิเศษ) | Academic intensive training program

ความรู้ + ทักษะ + การค้นหว้าวิจัย (Knowledge + Skills + Research) ตลอดระยะเวลา 4 วัน 3 คืน (72 hrs.).

 • กำหนดการ : 21 – 24 เมษายน 2566 (4 วัน 3 คืน)
 • ประกาศผู้แทนประเทศไทย :  ณ วันสุดท้ายของหลักสูตร
 • นำเสนอผลงานวิชาการ ระดับประเทศ : 24 เมษายน 2566 

ระดับนานาชาติ
(International)

ยืนยันสิทธิในการคัดเลือก

ณ มหาวิทยาลัยมาลายา ประเทศมาเลเซีย

 • สอบ : 27 – 29 พฤษภาคม (3 วัน 2 คืน)
 • พิธีมอบรางวัล : 29 พฤษภาคม 2566

ตัวอย่าง | หนังสืออ้างอิงที่ต้องศึกษา (รายวิชา ชีววิทยาเชิงวิทยาศาสตร์การแพทย์ | IMED-T-B02 )

สำหรับรายวิชาที่เปิดสอบ | สามารถดูได้จากขอบเขตการทดสอบ (ขอบเขตการทดสอบ)

ส่วนหนึ่งของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน | IMEDDAT

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ชาติชาย พฤกษาพงษ์ | วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ประเทศไทย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์ กองศัลยกรรมตกแต่งและศัลยกรรมตกแต่ง
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมธัช โอวศิริกุล | มหาวิทยาลัยมหิดล (MU) ประเทศไทย

อดีตผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.นภาพร ศรีเด่น  | สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ปริญญาเอก | ปร.ด.(ชีวเคมี) ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี | วท.บ.(ชีววิทยา) (เกียรตินิยมอันดับ 1) ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรรณนภา เภาทอง | มหาวิทยาลัยรังสิต (RSU) ประเทศไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต

เภสัชกร ธนโชติ เรืองสาตรา | นักวิจัยและนักวิชาการ

ปริญญาโท | การออกแบบยา (Distinction award) คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ University College London (UCL)
ปริญญาตรี | เภสัชศาสตร์บัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ (รางวัลเหรียญทอง) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย