การพัฒนาและทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ Medical Science Aptitude Development and Testing | IMEDDAT

นวัตกรรมการทดสอบที่มากกว่า ''การทดสอบ''

การพัฒนาและทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนสามารถประเมินความพร้อมในระดับสากลและความถนัดในการเตรียมศึกษาต่ออุดมศึกษาได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งโรงเรียนทราบผลสมรรถนะผู้เรียนเพื่อใช้ในการพัฒนาผู้เรียนในสถานศึกษาของตนได้อย่างตรงจุด ในแต่ละสาขาวิชาจะสอดแทรกการประเมินทักษะและความรู้เชิงวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้วย ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่

  • 1) หลักคิดพื้นฐานของการคิดเชิงวิพากษ์และการประยุกต์ใช้ความรู้ (Critical thinking and application of knowledge)
  • 2) ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม (Innovative thinking skills)
นวัตกรรมการทดสอบที่มากกว่า ''การทดสอบ''

นวัตกรรมการทดสอบ | โดยโมเดลการวัดผล LRWV (LRWV measurement model)

0
สาขาวิชาที่เปิดสอบ
300
ค่าสมัครสอบเริ่มต้น (บาท)
> 0
จำนวนผู้เข้าร่วมการทดสอบสะสม
> 0
จำนวนโรงเรียนเข้าร่วมการทดสอบสะสม

TECH Series | หลักสูตรต่อเนื่อง

4.8/5
หลักสูตรเตรียมความพร้อมศึกษาต่ออุดมศึกษา ครบเครื่องทั้งวิชาการและทักษะในศตวรรษที่ 21 (เรียนแบบผสมผสาน)
Academic Preparation of Engineering 100%
4896715
ระยะยาว | Long term
TECH SERIES
หลักสูตรระยะยาว ออกแบบเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจศาสตร์วิชาที่ตนเองสนใจ และศิลป์ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีหลักสูตรมากกว่า 5+ ที่กำลังออกแบบเพื่อให้เรียนแบบผสมสาน (Online&Workshop&ดูงานอุตสาหกรรม&ดูงานดิจิตัล&Project เป็นต้น)
Focused tiny people reading books. Studying, story, library flat vector illustration. Knowledge and education concept for banner, website design or landing web page
ระยะสั้น | Short term
FiT SERIES
หลักสูตรระยะสั้น ให้ผู้เรียนได้มีกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ออกแบบให้ผู้เรียนได้ใช้การคิดวิเคราะห์ ออกแบบ เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้การนำทักษะและความรู้ มาใช้ได้อย่างมีคุณภาพ
Happy women learning language online isolated flat vector illustration. Cartoon female characters taking individual lessons through messenger. Education and digital technology concept
การทดสอบ | active learning
TEST SERIES
อีกขั้นของการทดสอบระดับประเทศ โดยการออกแบบให้การสอบมีการประยุกต์ทักษะและวิชาเฉพาะสาขา เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาและประเมินตัวเองได้ ยกตัวอย่าง เช่น
EDAT - Engineering Skills
MEDDAT - Medical Skills
BDAT - BioMedical Skills
EcoDAT - Economy Skills
เป็นต้น

ส่วนหนึ่งของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน | IEDAT/EDAT
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ชาติชาย พฤกษาพงษ์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า | Phramongkutklao College of Medicine ​
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์ กองศัลยกรรมตกแต่งและศัลยกรรมตกแต่ง วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมธัช โอวศิริกุล
มหาวิทยาลัยมหิดล | Mahidol University
อดีตผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร.นภาพร ศรีเด่น
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข | Institute of Public Health Sciences Ministry of Public Health
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ปริญญาเอก | ปร.ด.(ชีวเคมี) ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี | วท.บ.(ชีววิทยา) (เกียรตินิยมอันดับ 1) ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรรณนภา เภาทอง | มหาวิทยาลัยรังสิต (RSU) ประเทศไทย
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต​
ดร.รุ่งโรจน์ ไกรสิทธิพาณิชย์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประเทศไทย
ปริญญาเอก | วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ (ทุนโครงการหลวง) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปริญญาโท | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีววิทยา (อณูพันธุศาสตร์) ชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรี | วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา (เอกพันธุศาสตร์) ชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ.วศ.ดร. นิรุทธ์ พรมบุตร
มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
(อดีต) ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อ.ดร.สรร รัตนสัญญา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประเทศไทย
อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (KMUTNB) ประเทศไทย
ที่ปรึกษา กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการ จัดการระบบสารสนเทศ (ITM), คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะทำงาน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
ณัฐพงศ์ นพโลหะ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
ปริญญาโท | สาขาวิทยาศาสตร์ระดับโมเลกุลทางจุลชีววิทยาทางการแพทย์และภูมิคุ้มกันวิทยา คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี | สาขาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร. ขวัญจิรา แก้วแฝก
สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งประเทศญี่ปุ่น (JAIST) ประเทศญี่ปุ่น
นักวิจัยทุนหลังปริญญาเอก ภาคการจัดการเทคโนโลยีสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาเอก | Knowledge Science สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งประเทศญี่ปุ่น (JAIST) ประเทศญี่ปุ่น
ปริญญาเอก | วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (Transportation Engineering) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SIIT) ประเทศไทย
ดร.วศิทธิ์ ศิริลาภอนันต์
University of Warwick , UK
ปริญญาเอก | วิศวกรรมศาสตร์ชีวการแพทย์ (University of Warwick , UK)
ปริญญาโท | วิศวกรรมศาสตร์การเงิน (University of Reading , UK)
ปริญญาตรี | วิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล (UNSW , Australia)
ปริญญาตรี | วิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดร. ชนินญา วงษ์วรางคณา
มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
ปริญญาเอก | ชีวเคมี มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
ปริญญาตรี | ชีวเคมี วิทยาศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
ภกญ. พรพิมล เอื้อเฟื้อ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย
ปริญญาตรี | สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยขอนแก่น