โดยสำนักงานนวัตกรรมการทดสอบและประเมินผล | TATO : Teched Assessment Testing Office

โครงการพัฒนาและทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ (MEDICAL SCIENCE APTITUDE DEVELOPMENT AND TESTING : IMEDDAT) มีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนสามารถประเมินความพร้อมในระดับสากลและความถนัดในการเตรียมศึกษาต่ออุดมศึกษาได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งโรงเรียนทราบผลสมรรถนะผู้เรียนเพื่อใช้ในการพัฒนาผู้เรียนในสถานศึกษาของตนได้อย่างตรงจุด ในแต่ละสาขาวิชาจะสอดแทรกการประเมินทักษะและความรู้เชิงวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้วย ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่

 • 1) หลักคิดพื้นฐานของการคิดเชิงวิพากษ์และการประยุกต์ใช้ความรู้ (Critical thinking and application of knowledge)
 • 2) ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม (Innovative thinking skills)
นวัตกรรมการทดสอบที่มากกว่า ''การทดสอบ''

นวัตกรรมการทดสอบ | โดยโมเดลการวัดผล LRWV (LRWV measurement model)

0
0
0
0
รอบระดับประเทศ (National) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2566 โดยได้รับเกียรติจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธี โดยมอบหมายให้ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
0 +
จำนวผู้เข้าร่วมการทดสอบสะสม (คน)
0
จำนวนโรงเรียนในการทดสอบสะสม
0
กำลังเปิดรับสมัคร
 • Critical thinking
 • Research & Information skill
 • Analytical skill
 • Scientific knowledge
 • Application

ผ่านระบบการทดสอบดิจิตัล (TechEd Assessment Testing)

ประกอบด้วยการทดสอบ 2 ส่วน (PART) ได้แก่

 1. การคิดเชิงวิพากษ์และค้นคว้า
  (Critical Thinking,
  Research And Information Skills)
 2. ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
  และการประยุกต์
  (Scientific Knowledge and Applications)
 • กำหนดการสอบ : 1 – 4 ธันวาคม  2566
 • ประกาศผลสอบและผู้มีสิทธิเข้ารอบต่อไป : 21 พฤศจิกายน 2566
 • พิธีมอบรางวัล : 13.15 – 15.15 น. วันอาทิตย์ 17 ธันวาคม 2566
0
ประกาศผลทางอีเมล
 • Critical thinking
 • Research & Information skill 
 • Analytical skill
 • Scientific knowledge 
 • Application
 • Innovative skill
 • Report and reference
 • Decision-Making skill

ประกอบด้วยการทดสอบ 3 ส่วน (PART) ได้แก่

 1. ทักษะนวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
  (Innovative Skills in Medical Sciences)
 2. การคิดเชิงวิพากษ์
  (Critical Thinking)
 3. ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
  และการประยุกต์
  (Scientific Knowledge and Applications)
 • กำหนดการสอบ : 08.50 – 12.00 น. 17 ธันวาคม  2566
 • พิธีมอบรางวัล : 13.15 – 15.15 น. 17 ธันวาคม 2566
 • ประกาศผลผู้มีสิทธิเข้าคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยและผลสอบ : 17 ธันวาคม 2566
0
รอประกาศผล
 • Critical thinking
 • Research & Information skill 
 • Analytical skill
 • Scientific knowledge
 • Application
 • Innovative skill
 • Report and reference
 • Decision-making skill
 • Reasoning skill
 • Problem-solving skill
 • Cooperation skill
 • Creativity
 • Presentation skill
 • Attitude

การอบรมพัฒนา |  เดือนเมษายน 2567 ณ Blue Hippo Hotel , สุขุมวิท , กรุงเทพมหานคร 

การนำเสนอผลงานวิชาการ | เดือนเมษายน 2567 ณ อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง , กรุงเทพมหานคร

การเดินทาง  (บริการไม่เสียค่าใช้จ่าย) : 1. โรงแรม – สนามบินสุวรรณภูมิ ทุก 1.30 ชั่วโมง (7.00 – 13.00 น.)

หลักสูตรเข้มข้น (พิเศษ) | Academic intensive training program

ความรู้ + ทักษะ + การค้นหว้าวิจัย (Knowledge + Skills + Research) ตลอดระยะเวลา 4 วัน 3 คืน (72 hrs.).

 • กำหนดการ : 1 – 4 กันยายน 2566 (4 วัน 3 คืน)
 • ประกาศผู้แทนประเทศไทย :  ณ วันสุดท้ายของหลักสูตร
 • นำเสนอผลงานวิชาการ ระดับประเทศ : 4 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมแคแสด ชั้น 2 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
0
2024 | เดือนพฤษภาคม

ณ ประเทศญี่ปุ่น

 • กำหนดการสอบ : พฤษภาคม 2567 (5 วัน 4 คืน)
 • พิธีมอบรางวัล : พฤษภาคม 2567

โครงการพัฒนาและทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับประเทศ ประจำปี 2/2566 เมื่อ 23 เดือนกรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมเกือบ 500 คนจาก 111 โรงเรียนทั่วประเทศ

การพัฒนาและทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ Medical Science Aptitude Development and Testing | IMEDDAT

รายวิชาพัฒนาและทดสอบ | มัธยมศึกษาตอนปลาย

ชีววิทยา (Biology) 

 • อัตราค่าสมัคร | 180.- (ภาษาไทย)
 • กำหนดการทดสอบ |  1 – 4 ธันวาคม 2566 (Online : ผ่านระบบ TechEd Assessment Testing)
 • สมัคร 1 ได้ถึง 2 | ประกอบด้วยการทดสอบ 2 ส่วน ได้แก่ 1) การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) 2) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการประยุกต์ (Scientific Knowledge and Applications)
 • ออกแบบด้วยตัวเอง | ผู้เข้าสอบสามารถเข้าสอบได้ในวันและเวลาที่สะดวกในช่วงเวลาข้างต้น
 • โมเดลการวัดผล RWV | การอ่าน (Reading) เขียน (Writing) การวิเคราะห์เสมือน (Virtual Analysis) การจำลองโจทย์โดยใช้เทคโนโลยี 3 มิติ จำลองเสมือน |
 • Core-Testing | การตอบคำถามที่ต้องมาโดยฐานวิทยาศาสตร์ที่ดีและเข้าใจจริง

เคมี (Chemistry) 

 • อัตราค่าสมัคร | 180.- (ภาษาไทย)
 • กำหนดการทดสอบ |  1 – 4 ธันวาคม 2566 (Online : ผ่านระบบ TechEd Assessment Testing)
 • สมัคร 1 ได้ถึง 2 | ประกอบด้วยการทดสอบ 2 ส่วน ได้แก่ 1) การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) 2) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการประยุกต์ (Scientific Knowledge and Applications)
 • ออกแบบด้วยตัวเอง | ผู้เข้าสอบสามารถเข้าสอบได้ในวันและเวลาที่สะดวกในช่วงเวลาข้างต้น
 • โมเดลการวัดผล RWV | การอ่าน (Reading) เขียน (Writing) การวิเคราะห์เสมือน (Virtual Analysis) การจำลองโจทย์โดยใช้เทคโนโลยี 3 มิติ จำลองเสมือน |
 • Core-Testing | การตอบคำถามที่ต้องมาโดยฐานวิทยาศาสตร์ที่ดีและเข้าใจจริง
 • อัตราค่าสมัคร | 180.- (ภาษาไทย)
 • กำหนดการทดสอบ |  1 – 4 ธันวาคม 2566 (Online : ผ่านระบบ TechEd Assessment Testing)
 • สมัคร 1 ได้ถึง 2 | ประกอบด้วยการทดสอบ 2 ส่วน ได้แก่ 1) การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) 2) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการประยุกต์ (Scientific Knowledge and Applications)
 • ออกแบบด้วยตัวเอง | ผู้เข้าสอบสามารถเข้าสอบได้ในวันและเวลาที่สะดวกในช่วงเวลาข้างต้น
 • โมเดลการวัดผล RWV | การอ่าน (Reading) เขียน (Writing) การวิเคราะห์เสมือน (Virtual Analysis) การจำลองโจทย์โดยใช้เทคโนโลยี 3 มิติ จำลองเสมือน |
 • Core-Testing | การตอบคำถามที่ต้องมาโดยฐานวิทยาศาสตร์ที่ดีและเข้าใจจริง
 • อัตราค่าสมัคร | 180.- (ภาษาไทย)
 • กำหนดการทดสอบ |  1 – 4 ธันวาคม 2566 (Online : ผ่านระบบ TechEd Assessment Testing)
 • สมัคร 1 ได้ถึง 2 | ประกอบด้วยการทดสอบ 2 ส่วน ได้แก่ 1) การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) 2) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการประยุกต์ (Scientific Knowledge and Applications)
 • ออกแบบด้วยตัวเอง | ผู้เข้าสอบสามารถเข้าสอบได้ในวันและเวลาที่สะดวกในช่วงเวลาข้างต้น
 • โมเดลการวัดผล RWV | การอ่าน (Reading) เขียน (Writing) การวิเคราะห์เสมือน (Virtual Analysis) การจำลองโจทย์โดยใช้เทคโนโลยี 3 มิติ จำลองเสมือน |
 • Core-Testing | การตอบคำถามที่ต้องมาโดยฐานวิทยาศาสตร์ที่ดีและเข้าใจจริง

การพัฒนาและทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ Medical Science Aptitude Development and Testing | IMEDDAT

การแข่งขันและทดสอบความถนัดทางการแพทย์ | มัธยมศึกษาตอนต้น
 • ส่วนที่ 1 | วิทยาศาสตร์ชีวภาพเพื่อความถนัดและเตรียมศีกษาต่ออุดมศึกษา 
 • (เวลา 09.30 – 10.45 น. ใน วันที่ 3 ธันวาคม 2566)
 • ส่วนที่ 2 | ทักษะนวัตกรรมเพื่อความถนัดทางการแพทย์
 • (เวลา 10.45 – 12.00 น. ใน วันที่ 3 ธันวาคม 2566)
 • โมเดลการวัดผล Listening + RWV | เพิ่มทักษะการฟัง (Listening) การอ่าน (Reading) เขียน (Writing) การวิเคราะห์เสมือน (Virtual Analysis) การจำลองโจทย์โดยใช้เทคโนโลยี 3 มิติ จำลองเสมือน |
 • Core-Testing | การตอบคำถามที่ต้องมาโดยฐานวิทยาศาสตร์ที่ดีและเข้าใจจริง

อัตราค่าสมัคร | 500.- (ภาษาไทย)

Application fee | 900.- (English)

 • การทดสอบและแข่งขัน 2 รอบ โดยผู้เชี่ยวชาญ
 • ผู้เข้าสอบทุกคนจะได้รับ เกียรติบัตร
 • ผู้เข้าร่วมการทดสอบจะได้รับ เหรียญ ตามสัดส่วนคะแนน
 • 50 – 65% เหรียญทองแดง | Bronze medal
  66 – 80 % เหรียญเงิน | Silver medal
  > 80% เหรียญทอง | Gold medal
 • รางวัลคะแนนสูงสุด “Best Score Award
 • ผู้เข้าสอบจะได้รับ ใบรายงานผลระเอียดพร้อมของที่ระลึก (พิเศษเฉพาะรุ่น) และจัดส่งเอกสารประกอบการสอบ ถึงบ้านฟรี!!
 • Part 1 | Biological Sciences for Aptitude and Preparatory to Higher Education 

 • Part 2 | Innovative Skills for Medical Aptitude
  (01:30  – 4:00 P.M. on 3 December 2023)

 • Listening + RWV measurement models | enhance listening, reading, writing, virtual analysis, 3D simulation, virtualization, |.

 • Core-Testing | answering questions that must be based on good science and real understanding.

  Application fee | 500.- (Thai)

  Application fee | 900.- (English)

   

 • 2 rounds of testing and competition by experts

 • All test takers will receive an honorary certificate.
  Participants will receive coins in proportion to their score.

 • 50 – 65% | Bronze medal

 • 66 – 80 % silver medal | Silver medal
  > 80% gold medal | Gold medal

 • “Best Score Award”
  The test taker will receive Report sheet with souvenirs (special editions only) and free delivery of test documents to your home!!

การแข่งขันและทดสอบความถนัดทางการแพทย์ | มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ส่วนที่ 1 | ชีววิทยาเพื่อความถนัดและศีกษาต่ออุดมศึกษา 
 • (เวลา 13.30 – 14.45 น. ใน วันที่ 3 ธันวาคม 2566)
 • ส่วนที่ 2 | ทักษะนวัตกรรมเพื่อความถนัดทางการแพทย์
 • (เวลา 14.45 – 16.00 น. ใน วันที่ 3 ธันวาคม 2566)
 • โมเดลการวัดผล Listening + RWV | เพิ่มทักษะการฟัง (Listening) การอ่าน (Reading) เขียน (Writing) การวิเคราะห์เสมือน (Virtual Analysis) การจำลองโจทย์โดยใช้เทคโนโลยี 3 มิติ จำลองเสมือน |
 • Core-Testing | การตอบคำถามที่ต้องมาโดยฐานวิทยาศาสตร์ที่ดีและเข้าใจจริง

อัตราค่าสมัคร | 500.- (ภาษาไทย)

Application fee | 900.- (English)

 • การทดสอบและแข่งขัน 2 รอบ โดยผู้เชี่ยวชาญ
 • ผู้เข้าสอบทุกคนจะได้รับ เกียรติบัตร
 • ผู้เข้าร่วมการทดสอบจะได้รับ เหรียญ ตามสัดส่วนคะแนน
 • 50 – 65% เหรียญทองแดง | Bronze medal
  66 – 80 % เหรียญเงิน | Silver medal
  > 80% เหรียญทอง | Gold medal
 • รางวัลคะแนนสูงสุด “Best Score Award
 • ผู้เข้าสอบจะได้รับ ใบรายงานผลระเอียดพร้อมของที่ระลึก (พิเศษเฉพาะรุ่น) และจัดส่งเอกสารประกอบการสอบ ถึงบ้านฟรี!!
 • Part 1 | Biology for Aptitude and Higher Education 
  Part 2 | Innovative Skills for Medical Aptitude
  (9.30 – 11.59 A.M. on 3 December 2023)
  Listening + RWV measurement models | enhance listening, reading, writing, virtual analysis, 3D simulation, virtualization, |.
  Core-Testing | answering questions that must be based on good science and real understanding.

  Application fee | 900.- (English)

  2 rounds of testing and competition by experts
  All test takers will receive an honorary certificate.
  Participants will receive coins in proportion to their score.
  50 – 65% | Bronze medal
  66 – 80 % silver medal | Silver medal
  > 80% gold medal | Gold medal
  Best Score Award
  The test taker will receive Report sheet with souvenirs (special editions only) and free delivery of test documents to your home!!

บริษัท เทค อินฟินิตี้ อีดูเคชั่น จำกัด
ผู้นำเข้านวัตกรรมหน้าจออัจฉริยะคุณภาพสูง
อย่างเป็นทางการจากสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
บริษัท เทค อินฟินิตี้ อีดูเคชั่น จำกัด
ผู้นำเข้านวัตกรรมโปรเจ็คเตอร์
อย่างเป็นทางการจากสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายโปรเจ็คเตอร์ Twokey (เกาหลีใต้) อย่างเป็นทางการในประเทศไทย

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ (Projector) นำเข้าโดยตรงจากสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)​

Official importer and distributor of Twokey projectors (South Korea) in Thailand | บริษัท เทค อินฟินิตี้ อีดูเคชั่น จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายโปรเจ็คเตอร์ Twokey (เกาหลีใต้) อย่างเป็นทางการในประเทศไทย

0 +
โปรเจคเตอร์ที่ส่งออกจัดจำหน่ายทั่วโลกกว่า (ประเทศ)
0 +
สถาบันการศึกษา/หน่วยงานของรัฐหลายแห่งทั่วโลกใช้โปรเจ็กเตอร์ Twokey (ยอดขายทั่วโลก/ปี)

Twokey Projector in Thailand
โปรเจ็คเตอร์ Twokey ในประเทศไทย

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ (Projector)
นำเข้าโดยตรงจากสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
Lamp Projector
เทคโนโลยีแลมป์ | Lamp Projector
โปรเจ็กเตอร์แบบใช้หลอดเป็นส่วนสำคัญในอุตสาหกรรมภาพและเสียงมานานหลายปี โดยนำเสนอประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้และคุณประโยชน์มากมาย
Laser Projector
เทคโนโลยีเลเซอร์ | Laser Projector
เลเซอร์โปรเจ็กเตอร์ได้เปลี่ยนภูมิทัศน์ของภาพ ให้คุณภาพของภาพที่เหนือชั้น ความสามารถรอบด้าน และอายุการใช้งานที่ยาวนาน ด้วยแหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์ขั้นสูง โปรเจ็กเตอร์เหล่านี้นำเสนอประโยชน์ที่น่าสนใจมากมาย
Ultra Short-Throw
เทคโนโลยี Ultra Short-Throw | UST
โปรเจ็กเตอร์ระยะฉายสั้นพิเศษ (UST) ได้ปฏิวัติวิธีที่เราสัมผัสกับเนื้อหาภาพ โดยมอบความสะดวกสบายที่เหนือชั้น ความยืดหยุ่น และประสบการณ์การรับชมที่ชวนดื่มด่ำ ด้วยความสามารถเฉพาะตัวในการฉายภาพขนาดใหญ่คุณภาพสูงจากระยะใกล้อย่างน่าทึ่ง โปรเจ็กเตอร์เหล่านี้มอบคุณประโยชน์มากมาย
long-life lamp Projector
เทคโนโลยี Long-Life Lamp | Long-Life Lamp Projector
สถาบันการศึกษา/หน่วยงานของรัฐหลายแห่งทั่วโลกใช้โปรเจ็กเตอร์ Twokey® แบบโฟกัสยาวแบบปกติโดยใช้หลอด Hallogen เนื่องจากประสิทธิภาพที่เสถียรและราคาที่แข่งขันได้ โปรเจ็คเตอร์ที่ใช้หลอดที่มีอายุการใช้งานยาวนานได้รับการปล่อยตัวออกมาใหม่ ลูกค้าสามารถใช้โปรเจ็กเตอร์ได้เป็นเวลานานเนื่องจากอายุการใช้งานของแหล่งกำเนิดแสง 10,000 ชั่วโมง
High Brightness (Laser) Projector
เทคโนโลยีความสว่างสูงเลเซอร์ | High Brightness (Laser)
เลเซอร์โปรเจ็กเตอร์ความสว่างสูงได้ปฏิวัติวิธีที่เรารับรู้เนื้อหาภาพ โดยมอบระดับความสว่างที่ยอดเยี่ยมและคุณภาพของภาพที่ไม่มีใครเทียบได้ ต่อไปนี้คือเหตุผลบางประการที่น่าสนใจในการเลือกเลเซอร์โปรเจ็กเตอร์ความสว่างสูง

ผู้จัดจำหน่าย Twokey อย่างเป็นทางการในประเทศไทย

บริษัท เทค อินฟินิตี้ อีดูเคชั่น จำกัด (ประเทศไทย) ร่วมกับ บริษัท M&G ENT. จำกัด (ผู้ผลิตโปรเจคเตอร์ชั้นนำและ Twokey ประเทศเกาหลีใต้) ร่วมลงนามผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก Mr. An, Sungju ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท M&G ENT. จำกัด และ นายธนปราชญ์ จันทรเสนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทค อินฟินิตี้ อีดูเคชั่น จำกัด ร่วมลงนาม ณ โรงแรม คาร์ลตัน กรุงเทพ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร , ประเทศไทย