สำนักงานนวัตกรรมการทดสอบและประเมินผล | TATO : Teched Assessment Testing Office
รายการกำลังเปิดรับสมัคร | TATO : Teched Assessment Testing Office
0
0
0
🇹🇭 🇯🇵 บรรยากาศการแข่งขันนานาชาติ ณ หอประชุม D ศูนย์การประชุมนานาชาติเกียวโต นครเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 21 มิถุนายน 2567 ในโครงการ International Medical Competency Testing for Senior Students (IMCT-SS 2024)
รอบระดับประเทศ (National) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2566 โดยได้รับเกียรติจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธี โดยมอบหมายให้ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
0 +
จำนวผู้เข้าร่วมการทดสอบสะสม (คน)
0
จำนวนโรงเรียนในการทดสอบสะสม
IMCT-SS 2024
สรุปผลการแข่งขัน IMCT-SS 2024 อย่างเป็นทางการ 🇹🇭🇯🇵🇨🇳
โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจากประเทศไทย ประเทศจีน และประเทศญี่ปุ่น
International Medical Competency Testing for Senior Students (IMCT-SS 2024)
วันที่ 21 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติเกียวโต นครเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น
📍Top 10 Rankings Overall Highest Score Award: Awarded to the participant with the highest overall score in the IMCT-SS assessments.
📍3MT (Three Minute Thesis) Presentation Award: Awarded to the participant who delivers the most effective and engaging 3MT presentation, summarizing their research in a clear and concise manner.
🇹🇭 🇯🇵 บรรยากาศการแข่งขันนานาชาติ ณ หอประชุม D ศูนย์การประชุมนานาชาติเกียวโต นครเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 21 มิถุนายน 2567 ในโครงการ International Medical Competency Testing for Senior Students (IMCT-SS 2024)

The Kyoto College of Graduate Studies for Informatics, Kyoto, Japan
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาชั้นนำที่เป็นเลิศด้านการศึกษาเกี่ยวกับสารสนเทศและเทคโนโลยี ณ นครเกียวโต ญี่ปุ่น

🇹🇭 🇯🇵 เยี่ยมชมและดูงาน ในโอกาสเข้าร่วมโครงการ International Medical Competency Testing for Senior Students (IMCT-SS 2024) ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติเกียวโต ศึกษาดูงานสถาบันอุดมศึกษา และศึกษาดูงานนครเกียวโตและนครโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2567

ศึกษาดูงานวัฒนธรรมและวิถีชีวิต 3 เมืองแห่งภูมิภาคคันไซ นครนารา นครเกียวโต และนครโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

🇹🇭 🇯🇵 ในโอกาสเข้าร่วมโครงการ International Medical Competency Testing for Senior Students (IMCT-SS 2024) ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติเกียวโต ศึกษาดูงานสถาบันอุดมศึกษา และศึกษาดูงานนครเกียวโตและนครโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2567
0
กำลังเปิดรับสมัครสอบ
 • Critical thinking
 • Research & Information skill
 • Analytical skill
 • Scientific knowledge
 • Application

ผ่านระบบการทดสอบดิจิตัล (TechEd Assessment Testing)

ประกอบด้วยการทดสอบ 2 ส่วน (PART) ได้แก่

 1. การคิดเชิงวิพากษ์และค้นคว้า
  (Critical Thinking,
  Research And Information Skills)
 2. ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
  และการประยุกต์
  (Scientific Knowledge and Applications)
 • กำหนดการสอบ : 26 – 30 มิถุนายน 2567
 • ประกาศผลสอบและผู้มีสิทธิเข้ารอบต่อไป : 6 กรกฎาคม 2567
 • พิธีมอบรางวัล : 13.15 – 15.15 น. วันอาทิตย์ 21 กรกฎาคม 2567
0
รอประกาศผล
 • Critical thinking
 • Research & Information skill 
 • Analytical skill
 • Scientific knowledge 
 • Application
 • Innovative skill
 • Report and reference
 • Decision-Making skill

ประกอบด้วยการทดสอบ 3 ส่วน (PART) ได้แก่

 1. ทักษะนวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
  (Innovative Skills in Medical Sciences)
 2. การคิดเชิงวิพากษ์
  (Critical Thinking)
 3. ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
  และการประยุกต์
  (Scientific Knowledge and Applications)
 • กำหนดการสอบ : 08.50 – 12.00 น. 18 สิงหาคม 2567
 • พิธีมอบรางวัล : 13.15 – 15.15 น. 18 สิงหาคม 2567
 • ประกาศผลผู้มีสิทธิเข้าคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยและผลสอบ : 20 สิงหาคม 2567
0
การคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย
 • Critical thinking
 • Research & Information skill 
 • Analytical skill
 • Scientific knowledge
 • Application
 • Innovative skill
 • Report and reference
 • Decision-making skill
 • Reasoning skill
 • Problem-solving skill
 • Cooperation skill
 • Creativity
 • Presentation skill
 • Attitude

กำหนดการ : 

*กำหนดการและสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

2024
2024 | เดือนธันวาคม

ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติเกียวโต (Kyoto International Conference Center) นครเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ในโครงการ International Junior Engineering Competency Testing (IJECT2024)

 • กำหนดการสอบ : ระหว่างวันที่ 9 – 14 ธันวาคม 2567
2025
2025 | เดือนมิถุนายน

ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

 • กำหนดการสอบ : มิถุนายน 2567 (5 วัน 4 คืน)

โครงการพัฒนาและทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับประเทศ ประจำปี 2/2566 เมื่อ 23 เดือนกรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมเกือบ 500 คนจาก 111 โรงเรียนทั่วประเทศ

การพัฒนาและทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ Medical Science Aptitude Development and Testing | IMEDDAT

รายวิชาพัฒนาและทดสอบ | มัธยมศึกษาตอนปลาย

ชีววิทยา (Biology) 

 • อัตราค่าสมัคร | 180.- (ภาษาไทย)
 • กำหนดการทดสอบ |  26 – 30 มิถุนายน 2567 (Online : ผ่านระบบ TechEd Assessment Testing)
 • สมัคร 1 ได้ถึง 2 | ประกอบด้วยการทดสอบ 2 ส่วน ได้แก่ 1) การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) 2) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการประยุกต์ (Scientific Knowledge and Applications)
 • ออกแบบด้วยตัวเอง | ผู้เข้าสอบสามารถเข้าสอบได้ในวันและเวลาที่สะดวกในช่วงเวลาข้างต้น
 • โมเดลการวัดผล RWV | การอ่าน (Reading) เขียน (Writing) การวิเคราะห์เสมือน (Virtual Analysis) การจำลองโจทย์โดยใช้เทคโนโลยี 3 มิติ จำลองเสมือน |
 • Core-Testing | การตอบคำถามที่ต้องมาโดยฐานวิทยาศาสตร์ที่ดีและเข้าใจจริง

เคมี (Chemistry) 

 • อัตราค่าสมัคร | 180.- (ภาษาไทย)
 • กำหนดการทดสอบ |  23 – 26 กุมภาพันธ์ 2567 (Online : ผ่านระบบ TechEd Assessment Testing)
 • สมัคร 1 ได้ถึง 2 | ประกอบด้วยการทดสอบ 2 ส่วน ได้แก่ 1) การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) 2) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการประยุกต์ (Scientific Knowledge and Applications)
 • ออกแบบด้วยตัวเอง | ผู้เข้าสอบสามารถเข้าสอบได้ในวันและเวลาที่สะดวกในช่วงเวลาข้างต้น
 • โมเดลการวัดผล RWV | การอ่าน (Reading) เขียน (Writing) การวิเคราะห์เสมือน (Virtual Analysis) การจำลองโจทย์โดยใช้เทคโนโลยี 3 มิติ จำลองเสมือน |
 • Core-Testing | การตอบคำถามที่ต้องมาโดยฐานวิทยาศาสตร์ที่ดีและเข้าใจจริง
 • อัตราค่าสมัคร | 180.- (ภาษาไทย)
 • กำหนดการทดสอบ |  23 – 26 กุมภาพันธ์ 2567 (Online : ผ่านระบบ TechEd Assessment Testing)
 • สมัคร 1 ได้ถึง 2 | ประกอบด้วยการทดสอบ 2 ส่วน ได้แก่ 1) การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) 2) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการประยุกต์ (Scientific Knowledge and Applications)
 • ออกแบบด้วยตัวเอง | ผู้เข้าสอบสามารถเข้าสอบได้ในวันและเวลาที่สะดวกในช่วงเวลาข้างต้น
 • โมเดลการวัดผล RWV | การอ่าน (Reading) เขียน (Writing) การวิเคราะห์เสมือน (Virtual Analysis) การจำลองโจทย์โดยใช้เทคโนโลยี 3 มิติ จำลองเสมือน |
 • Core-Testing | การตอบคำถามที่ต้องมาโดยฐานวิทยาศาสตร์ที่ดีและเข้าใจจริง
 • อัตราค่าสมัคร | 180.- (ภาษาไทย)
 • กำหนดการทดสอบ |  23 – 26 กุมภาพันธ์ 2567 (Online : ผ่านระบบ TechEd Assessment Testing)
 • สมัคร 1 ได้ถึง 2 | ประกอบด้วยการทดสอบ 2 ส่วน ได้แก่ 1) การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) 2) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการประยุกต์ (Scientific Knowledge and Applications)
 • ออกแบบด้วยตัวเอง | ผู้เข้าสอบสามารถเข้าสอบได้ในวันและเวลาที่สะดวกในช่วงเวลาข้างต้น
 • โมเดลการวัดผล RWV | การอ่าน (Reading) เขียน (Writing) การวิเคราะห์เสมือน (Virtual Analysis) การจำลองโจทย์โดยใช้เทคโนโลยี 3 มิติ จำลองเสมือน |
 • Core-Testing | การตอบคำถามที่ต้องมาโดยฐานวิทยาศาสตร์ที่ดีและเข้าใจจริง

การพัฒนาและทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ Medical Science Aptitude Development and Testing | IMEDDAT

การแข่งขันและทดสอบความถนัดทางการแพทย์ | มัธยมศึกษาตอนต้น
 • ส่วนที่ 1 | วิทยาศาสตร์ชีวภาพเพื่อความถนัดและเตรียมศีกษาต่ออุดมศึกษา 
 • (เวลา 09.30 – 10.45 น. ในวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2567)
 • ส่วนที่ 2 | ทักษะนวัตกรรมเพื่อความถนัดทางการแพทย์
 • (เวลา 10.45 – 12.00 น. ในวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2567)
 • โมเดลการวัดผล Listening + RWV | เพิ่มทักษะการฟัง (Listening) การอ่าน (Reading) เขียน (Writing) การวิเคราะห์เสมือน (Virtual Analysis) การจำลองโจทย์โดยใช้เทคโนโลยี 3 มิติ จำลองเสมือน |
 • Core-Testing | การตอบคำถามที่ต้องมาโดยฐานวิทยาศาสตร์ที่ดีและเข้าใจจริง

อัตราค่าสมัคร | 500.- (ภาษาไทย)

Application fee | 900.- (English)

 • การทดสอบและแข่งขัน 2 รอบ โดยผู้เชี่ยวชาญ
 • ผู้เข้าสอบทุกคนจะได้รับ เกียรติบัตร
 • ผู้เข้าร่วมการทดสอบจะได้รับ เหรียญ ตามสัดส่วนคะแนน
 • 50 – 65% เหรียญทองแดง | Bronze medal
  66 – 80 % เหรียญเงิน | Silver medal
  > 80% เหรียญทอง | Gold medal
 • รางวัลคะแนนสูงสุด “Best Score Award
 • ผู้เข้าสอบจะได้รับ ใบรายงานผลระเอียดพร้อมของที่ระลึก (พิเศษเฉพาะรุ่น) และจัดส่งเอกสารประกอบการสอบ ถึงบ้านฟรี!!
 • Part 1 | Biological Sciences for Aptitude and Preparatory to Higher Education 

 • Part 2 | Innovative Skills for Medical Aptitude
  (01:30  – 4:00 P.M. on 30 June 2024)

 • Listening + RWV measurement models | enhance listening, reading, writing, virtual analysis, 3D simulation, virtualization, |.

 • Core-Testing | answering questions that must be based on good science and real understanding.

  Application fee | 500.- (Thai)

  Application fee | 900.- (English)

   

 • 2 rounds of testing and competition by experts

 • All test takers will receive an honorary certificate.
  Participants will receive coins in proportion to their score.

 • 50 – 65% | Bronze medal

 • 66 – 80 % silver medal | Silver medal
  > 80% gold medal | Gold medal

 • “Best Score Award”
  The test taker will receive Report sheet with souvenirs (special editions only) and free delivery of test documents to your home!!

การแข่งขันและทดสอบความถนัดทางการแพทย์ | มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ส่วนที่ 1 | ชีววิทยาเพื่อความถนัดและศีกษาต่ออุดมศึกษา 
 • (เวลา 13.30 – 14.45 น. ในวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2567)
 • ส่วนที่ 2 | ทักษะนวัตกรรมเพื่อความถนัดทางการแพทย์
 • (เวลา 14.45 – 16.00 น. ในวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2567)
 • โมเดลการวัดผล Listening + RWV | เพิ่มทักษะการฟัง (Listening) การอ่าน (Reading) เขียน (Writing) การวิเคราะห์เสมือน (Virtual Analysis) การจำลองโจทย์โดยใช้เทคโนโลยี 3 มิติ จำลองเสมือน |
 • Core-Testing | การตอบคำถามที่ต้องมาโดยฐานวิทยาศาสตร์ที่ดีและเข้าใจจริง

อัตราค่าสมัคร | 500.- (ภาษาไทย)

Application fee | 900.- (English)

 • การทดสอบและแข่งขัน 2 รอบ โดยผู้เชี่ยวชาญ
 • ผู้เข้าสอบทุกคนจะได้รับ เกียรติบัตร
 • ผู้เข้าร่วมการทดสอบจะได้รับ เหรียญ ตามสัดส่วนคะแนน
 • 50 – 65% เหรียญทองแดง | Bronze medal
  66 – 80 % เหรียญเงิน | Silver medal
  > 80% เหรียญทอง | Gold medal
 • รางวัลคะแนนสูงสุด “Best Score Award
 • ผู้เข้าสอบจะได้รับ ใบรายงานผลระเอียดพร้อมของที่ระลึก (พิเศษเฉพาะรุ่น) และจัดส่งเอกสารประกอบการสอบ ถึงบ้านฟรี!!
 • Part 1 | Biology for Aptitude and Higher Education 
  Part 2 | Innovative Skills for Medical Aptitude
  (9.30 – 11.59 A.M. on 30 June 2024)
  Listening + RWV measurement models | enhance listening, reading, writing, virtual analysis, 3D simulation, virtualization, |.
  Core-Testing | answering questions that must be based on good science and real understanding.

  Application fee | 900.- (English)

  2 rounds of testing and competition by experts
  All test takers will receive an honorary certificate.
  Participants will receive coins in proportion to their score.
  50 – 65% | Bronze medal
  66 – 80 % silver medal | Silver medal
  > 80% gold medal | Gold medal
  Best Score Award
  The test taker will receive Report sheet with souvenirs (special editions only) and free delivery of test documents to your home!!

บริษัท เทค อินฟินิตี้ อีดูเคชั่น จำกัด
ผู้นำเข้านวัตกรรมหน้าจออัจฉริยะคุณภาพสูง
อย่างเป็นทางการจากสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย SMART TOUCH (เกาหลีใต้) อย่างเป็นทางการผู้เดียวในประเทศไทย

กระดานอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะแบบสัมผัส สมาร์ททัช (SMART TOUCH) นำเข้าโดยตรงจากสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)​

Smart Touch Thailand Exclusive Official Distributor of Smart Touch (South Korea) in Thailand
บริษัท เทค อินฟินิตี้ อีดูเคชั่น จำกัด ผู้นำเข้านวัตกรรม หน้าจออัจฉริยะ (Interactive Flat Panel : IFP) อย่างเป็นทางการจากสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)

0 +
สถาบันการศึกษา/หน่วยงาน ใช้ SMART TOUCH (ยอดขายรวม)

SMART TOUCH in Thailand
กระดานอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะแบบสัมผัส สมาร์ททัช ประเทศไทย

กระดานอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะแบบสัมผัส (IFP)
นำเข้าโดยตรงจากสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
SMART TOUCH Ultra
ที่สุดของประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
ประสบการณ์การประชุมแบบโต้ตอบและการเรียนการสอนที่ไร้รอยต่อด้วย SMART TOUCH IFPD รุ่น "ULTRA" ที่ออกแบบมาสำหรับความต้องการในการสื่อสารและการเรียนรู้แบบไดนามิก ด้วยหน้าจอขนาดใหญ่ตั้งแต่ 55 ถึง 86 นิ้ว ทุกการประชุมและเซสชั่นการเรียนรู้จะกลายเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำ
SMART TOUCH PRO
นิยามใหม่ของประสบการณ์โต้ตอบ
SMART TOUCH IFPD รุ่น "PRO" ตอบโจทย์ทุกความต้องการขององค์กรและสถาบันการศึกษาที่ต้องการคุณภาพและประสิทธิภาพที่ไม่มีที่สิ้นสุด ด้วยหน้าจอขนาดใหญ่สูงสุดถึง 110 นิ้ว และความคมชัดเหนือกว่า เตรียมพบกับการประชุมและการเรียนการสอนที่ไม่เคยมีมาก่อน

ผู้จัดจำหน่าย SMART TOUCH อย่างเป็นทางการในประเทศไทย

บริษัท เทค อินฟินิตี้ อีดูเคชั่น จำกัด (ประเทศไทย) ร่วมกับ บริษัท M&G ENT. จำกัด (ผู้ผลิตโปรเจคเตอร์ชั้นนำและ Twokey ประเทศเกาหลีใต้) ร่วมลงนามผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก Mr. An, Sungju ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท M&G ENT. จำกัด และ นายธนปราชญ์ จันทรเสนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทค อินฟินิตี้ อีดูเคชั่น จำกัด ร่วมลงนาม ณ โรงแรม คาร์ลตัน กรุงเทพ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร , ประเทศไทย