โดยสำนักงานนวัตกรรมการทดสอบและประเมินผล | TATO : Teched Assessment Testing Office

โครงการพัฒนาและทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ (MEDICAL SCIENCE APTITUDE DEVELOPMENT AND TESTING : IMEDDAT) มีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนสามารถประเมินความพร้อมในระดับสากลและความถนัดในการเตรียมศึกษาต่ออุดมศึกษาได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งโรงเรียนทราบผลสมรรถนะผู้เรียนเพื่อใช้ในการพัฒนาผู้เรียนในสถานศึกษาของตนได้อย่างตรงจุด ในแต่ละสาขาวิชาจะสอดแทรกการประเมินทักษะและความรู้เชิงวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้วย ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่

 • 1) หลักคิดพื้นฐานของการคิดเชิงวิพากษ์และการประยุกต์ใช้ความรู้ (Critical thinking and application of knowledge)
 • 2) ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม (Innovative thinking skills)
นวัตกรรมการทดสอบที่มากกว่า ''การทดสอบ''

นวัตกรรมการทดสอบ | โดยโมเดลการวัดผล LRWV (LRWV measurement model)

0
0
0
0
รอบระดับประเทศ (National) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2566 โดยได้รับเกียรติจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธี โดยมอบหมายให้ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
0 +
จำนวผู้เข้าร่วมการทดสอบสะสม (คน)
0
จำนวนโรงเรียนในการทดสอบสะสม
0
กำลังเปิดรับสมัครสอบ
 • Critical thinking
 • Research & Information skill
 • Analytical skill
 • Scientific knowledge
 • Application

ผ่านระบบการทดสอบดิจิตัล (TechEd Assessment Testing)

ประกอบด้วยการทดสอบ 2 ส่วน (PART) ได้แก่

 1. การคิดเชิงวิพากษ์และค้นคว้า
  (Critical Thinking,
  Research And Information Skills)
 2. ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
  และการประยุกต์
  (Scientific Knowledge and Applications)
 • กำหนดการสอบ : 26 – 30 มิถุนายน 2567
 • ประกาศผลสอบและผู้มีสิทธิเข้ารอบต่อไป : 6 กรกฎาคม 2567
 • พิธีมอบรางวัล : 13.15 – 15.15 น. วันอาทิตย์ 21 กรกฎาคม 2567
0
รอประกาศผล
 • Critical thinking
 • Research & Information skill 
 • Analytical skill
 • Scientific knowledge 
 • Application
 • Innovative skill
 • Report and reference
 • Decision-Making skill

ประกอบด้วยการทดสอบ 3 ส่วน (PART) ได้แก่

 1. ทักษะนวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
  (Innovative Skills in Medical Sciences)
 2. การคิดเชิงวิพากษ์
  (Critical Thinking)
 3. ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
  และการประยุกต์
  (Scientific Knowledge and Applications)
 • กำหนดการสอบ : 08.50 – 12.00 น. 21 กรกฎาคม 2567
 • พิธีมอบรางวัล : 13.15 – 15.15 น. 21 กรกฎาคม 2567
 • ประกาศผลผู้มีสิทธิเข้าคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยและผลสอบ : 22 กรกฎาคม 2567
0
รอเข้าร่วมการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย
 • Critical thinking
 • Research & Information skill 
 • Analytical skill
 • Scientific knowledge
 • Application
 • Innovative skill
 • Report and reference
 • Decision-making skill
 • Reasoning skill
 • Problem-solving skill
 • Cooperation skill
 • Creativity
 • Presentation skill
 • Attitude

กำหนดการ : 23 – 26 เมษายน 2567 (4 วัน 3 คืน)

การเดินทาง  (บริการไม่เสียค่าใช้จ่าย) : 1. โรงแรม – สนามบินสุวรรณภูมิ (7.00 – 13.00 น.)

หลักสูตรเข้มข้น (พิเศษ) | Academic intensive training program

ความรู้ + ทักษะ + การค้นหว้าวิจัย (Knowledge + Skills + Research) ตลอดระยะเวลา 4 วัน 3 คืน (72 hrs.).

 • ประกาศผู้แทนประเทศไทย :  ณ วันสุดท้ายของหลักสูตร
 • นำเสนอผลงานวิชาการ รายบุคคล ระดับประเทศ : 24 เมษายน 2567 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • นำเสนอผลงานวิชาการ รายกลุ่ม ระดับประเทศ : 26 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมแคแสด ชั้น 2 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

*กำหนดการและสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

2024
2024 | เดือนมิถุนายน

ณ นครเกียวโตะ ประเทศญี่ปุ่น

 • กำหนดการสอบ : มิถุนายน 2567 (5 วัน 4 คืน)
2025
2025 | เดือนมิถุนายน

ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

 • กำหนดการสอบ : มิถุนายน 2567 (5 วัน 4 คืน)

โครงการพัฒนาและทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับประเทศ ประจำปี 2/2566 เมื่อ 23 เดือนกรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมเกือบ 500 คนจาก 111 โรงเรียนทั่วประเทศ

การพัฒนาและทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ Medical Science Aptitude Development and Testing | IMEDDAT

รายวิชาพัฒนาและทดสอบ | มัธยมศึกษาตอนปลาย

ชีววิทยา (Biology) 

 • อัตราค่าสมัคร | 180.- (ภาษาไทย)
 • กำหนดการทดสอบ |  26 – 30 มิถุนายน 2567 (Online : ผ่านระบบ TechEd Assessment Testing)
 • สมัคร 1 ได้ถึง 2 | ประกอบด้วยการทดสอบ 2 ส่วน ได้แก่ 1) การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) 2) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการประยุกต์ (Scientific Knowledge and Applications)
 • ออกแบบด้วยตัวเอง | ผู้เข้าสอบสามารถเข้าสอบได้ในวันและเวลาที่สะดวกในช่วงเวลาข้างต้น
 • โมเดลการวัดผล RWV | การอ่าน (Reading) เขียน (Writing) การวิเคราะห์เสมือน (Virtual Analysis) การจำลองโจทย์โดยใช้เทคโนโลยี 3 มิติ จำลองเสมือน |
 • Core-Testing | การตอบคำถามที่ต้องมาโดยฐานวิทยาศาสตร์ที่ดีและเข้าใจจริง

เคมี (Chemistry) 

 • อัตราค่าสมัคร | 180.- (ภาษาไทย)
 • กำหนดการทดสอบ |  23 – 26 กุมภาพันธ์ 2567 (Online : ผ่านระบบ TechEd Assessment Testing)
 • สมัคร 1 ได้ถึง 2 | ประกอบด้วยการทดสอบ 2 ส่วน ได้แก่ 1) การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) 2) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการประยุกต์ (Scientific Knowledge and Applications)
 • ออกแบบด้วยตัวเอง | ผู้เข้าสอบสามารถเข้าสอบได้ในวันและเวลาที่สะดวกในช่วงเวลาข้างต้น
 • โมเดลการวัดผล RWV | การอ่าน (Reading) เขียน (Writing) การวิเคราะห์เสมือน (Virtual Analysis) การจำลองโจทย์โดยใช้เทคโนโลยี 3 มิติ จำลองเสมือน |
 • Core-Testing | การตอบคำถามที่ต้องมาโดยฐานวิทยาศาสตร์ที่ดีและเข้าใจจริง
 • อัตราค่าสมัคร | 180.- (ภาษาไทย)
 • กำหนดการทดสอบ |  23 – 26 กุมภาพันธ์ 2567 (Online : ผ่านระบบ TechEd Assessment Testing)
 • สมัคร 1 ได้ถึง 2 | ประกอบด้วยการทดสอบ 2 ส่วน ได้แก่ 1) การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) 2) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการประยุกต์ (Scientific Knowledge and Applications)
 • ออกแบบด้วยตัวเอง | ผู้เข้าสอบสามารถเข้าสอบได้ในวันและเวลาที่สะดวกในช่วงเวลาข้างต้น
 • โมเดลการวัดผล RWV | การอ่าน (Reading) เขียน (Writing) การวิเคราะห์เสมือน (Virtual Analysis) การจำลองโจทย์โดยใช้เทคโนโลยี 3 มิติ จำลองเสมือน |
 • Core-Testing | การตอบคำถามที่ต้องมาโดยฐานวิทยาศาสตร์ที่ดีและเข้าใจจริง
 • อัตราค่าสมัคร | 180.- (ภาษาไทย)
 • กำหนดการทดสอบ |  23 – 26 กุมภาพันธ์ 2567 (Online : ผ่านระบบ TechEd Assessment Testing)
 • สมัคร 1 ได้ถึง 2 | ประกอบด้วยการทดสอบ 2 ส่วน ได้แก่ 1) การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) 2) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการประยุกต์ (Scientific Knowledge and Applications)
 • ออกแบบด้วยตัวเอง | ผู้เข้าสอบสามารถเข้าสอบได้ในวันและเวลาที่สะดวกในช่วงเวลาข้างต้น
 • โมเดลการวัดผล RWV | การอ่าน (Reading) เขียน (Writing) การวิเคราะห์เสมือน (Virtual Analysis) การจำลองโจทย์โดยใช้เทคโนโลยี 3 มิติ จำลองเสมือน |
 • Core-Testing | การตอบคำถามที่ต้องมาโดยฐานวิทยาศาสตร์ที่ดีและเข้าใจจริง

การพัฒนาและทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ Medical Science Aptitude Development and Testing | IMEDDAT

การแข่งขันและทดสอบความถนัดทางการแพทย์ | มัธยมศึกษาตอนต้น
 • ส่วนที่ 1 | วิทยาศาสตร์ชีวภาพเพื่อความถนัดและเตรียมศีกษาต่ออุดมศึกษา 
 • (เวลา 09.30 – 10.45 น. ในวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2567)
 • ส่วนที่ 2 | ทักษะนวัตกรรมเพื่อความถนัดทางการแพทย์
 • (เวลา 10.45 – 12.00 น. ในวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2567)
 • โมเดลการวัดผล Listening + RWV | เพิ่มทักษะการฟัง (Listening) การอ่าน (Reading) เขียน (Writing) การวิเคราะห์เสมือน (Virtual Analysis) การจำลองโจทย์โดยใช้เทคโนโลยี 3 มิติ จำลองเสมือน |
 • Core-Testing | การตอบคำถามที่ต้องมาโดยฐานวิทยาศาสตร์ที่ดีและเข้าใจจริง

อัตราค่าสมัคร | 500.- (ภาษาไทย)

Application fee | 900.- (English)

 • การทดสอบและแข่งขัน 2 รอบ โดยผู้เชี่ยวชาญ
 • ผู้เข้าสอบทุกคนจะได้รับ เกียรติบัตร
 • ผู้เข้าร่วมการทดสอบจะได้รับ เหรียญ ตามสัดส่วนคะแนน
 • 50 – 65% เหรียญทองแดง | Bronze medal
  66 – 80 % เหรียญเงิน | Silver medal
  > 80% เหรียญทอง | Gold medal
 • รางวัลคะแนนสูงสุด “Best Score Award
 • ผู้เข้าสอบจะได้รับ ใบรายงานผลระเอียดพร้อมของที่ระลึก (พิเศษเฉพาะรุ่น) และจัดส่งเอกสารประกอบการสอบ ถึงบ้านฟรี!!
 • Part 1 | Biological Sciences for Aptitude and Preparatory to Higher Education 

 • Part 2 | Innovative Skills for Medical Aptitude
  (01:30  – 4:00 P.M. on 30 June 2024)

 • Listening + RWV measurement models | enhance listening, reading, writing, virtual analysis, 3D simulation, virtualization, |.

 • Core-Testing | answering questions that must be based on good science and real understanding.

  Application fee | 500.- (Thai)

  Application fee | 900.- (English)

   

 • 2 rounds of testing and competition by experts

 • All test takers will receive an honorary certificate.
  Participants will receive coins in proportion to their score.

 • 50 – 65% | Bronze medal

 • 66 – 80 % silver medal | Silver medal
  > 80% gold medal | Gold medal

 • “Best Score Award”
  The test taker will receive Report sheet with souvenirs (special editions only) and free delivery of test documents to your home!!

การแข่งขันและทดสอบความถนัดทางการแพทย์ | มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ส่วนที่ 1 | ชีววิทยาเพื่อความถนัดและศีกษาต่ออุดมศึกษา 
 • (เวลา 13.30 – 14.45 น. ในวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2567)
 • ส่วนที่ 2 | ทักษะนวัตกรรมเพื่อความถนัดทางการแพทย์
 • (เวลา 14.45 – 16.00 น. ในวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2567)
 • โมเดลการวัดผล Listening + RWV | เพิ่มทักษะการฟัง (Listening) การอ่าน (Reading) เขียน (Writing) การวิเคราะห์เสมือน (Virtual Analysis) การจำลองโจทย์โดยใช้เทคโนโลยี 3 มิติ จำลองเสมือน |
 • Core-Testing | การตอบคำถามที่ต้องมาโดยฐานวิทยาศาสตร์ที่ดีและเข้าใจจริง

อัตราค่าสมัคร | 500.- (ภาษาไทย)

Application fee | 900.- (English)

 • การทดสอบและแข่งขัน 2 รอบ โดยผู้เชี่ยวชาญ
 • ผู้เข้าสอบทุกคนจะได้รับ เกียรติบัตร
 • ผู้เข้าร่วมการทดสอบจะได้รับ เหรียญ ตามสัดส่วนคะแนน
 • 50 – 65% เหรียญทองแดง | Bronze medal
  66 – 80 % เหรียญเงิน | Silver medal
  > 80% เหรียญทอง | Gold medal
 • รางวัลคะแนนสูงสุด “Best Score Award
 • ผู้เข้าสอบจะได้รับ ใบรายงานผลระเอียดพร้อมของที่ระลึก (พิเศษเฉพาะรุ่น) และจัดส่งเอกสารประกอบการสอบ ถึงบ้านฟรี!!
 • Part 1 | Biology for Aptitude and Higher Education 
  Part 2 | Innovative Skills for Medical Aptitude
  (9.30 – 11.59 A.M. on 30 June 2024)
  Listening + RWV measurement models | enhance listening, reading, writing, virtual analysis, 3D simulation, virtualization, |.
  Core-Testing | answering questions that must be based on good science and real understanding.

  Application fee | 900.- (English)

  2 rounds of testing and competition by experts
  All test takers will receive an honorary certificate.
  Participants will receive coins in proportion to their score.
  50 – 65% | Bronze medal
  66 – 80 % silver medal | Silver medal
  > 80% gold medal | Gold medal
  Best Score Award
  The test taker will receive Report sheet with souvenirs (special editions only) and free delivery of test documents to your home!!

บริษัท เทค อินฟินิตี้ อีดูเคชั่น จำกัด
ผู้นำเข้านวัตกรรมหน้าจออัจฉริยะคุณภาพสูง
อย่างเป็นทางการจากสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย SMART TOUCH (เกาหลีใต้) อย่างเป็นทางการผู้เดียวในประเทศไทย

กระดานอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะแบบสัมผัส สมาร์ททัช (SMART TOUCH) นำเข้าโดยตรงจากสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)​

Smart Touch Thailand Exclusive Official Distributor of Smart Touch (South Korea) in Thailand
บริษัท เทค อินฟินิตี้ อีดูเคชั่น จำกัด ผู้นำเข้านวัตกรรม หน้าจออัจฉริยะ (Interactive Flat Panel : IFP) อย่างเป็นทางการจากสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)

0 +
สถาบันการศึกษา/หน่วยงาน ใช้ SMART TOUCH (ยอดขายรวม)

SMART TOUCH in Thailand
กระดานอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะแบบสัมผัส สมาร์ททัช ประเทศไทย

กระดานอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะแบบสัมผัส (IFP)
นำเข้าโดยตรงจากสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
Lamp Projector
เทคโนโลยีแลมป์ | Lamp Projector
โปรเจ็กเตอร์แบบใช้หลอดเป็นส่วนสำคัญในอุตสาหกรรมภาพและเสียงมานานหลายปี โดยนำเสนอประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้และคุณประโยชน์มากมาย
Laser Projector
เทคโนโลยีเลเซอร์ | Laser Projector
เลเซอร์โปรเจ็กเตอร์ได้เปลี่ยนภูมิทัศน์ของภาพ ให้คุณภาพของภาพที่เหนือชั้น ความสามารถรอบด้าน และอายุการใช้งานที่ยาวนาน ด้วยแหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์ขั้นสูง โปรเจ็กเตอร์เหล่านี้นำเสนอประโยชน์ที่น่าสนใจมากมาย
Ultra Short-Throw
เทคโนโลยี Ultra Short-Throw | UST
โปรเจ็กเตอร์ระยะฉายสั้นพิเศษ (UST) ได้ปฏิวัติวิธีที่เราสัมผัสกับเนื้อหาภาพ โดยมอบความสะดวกสบายที่เหนือชั้น ความยืดหยุ่น และประสบการณ์การรับชมที่ชวนดื่มด่ำ ด้วยความสามารถเฉพาะตัวในการฉายภาพขนาดใหญ่คุณภาพสูงจากระยะใกล้อย่างน่าทึ่ง โปรเจ็กเตอร์เหล่านี้มอบคุณประโยชน์มากมาย
SMART TOUCH Ultra
ที่สุดของประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
ประสบการณ์การประชุมแบบโต้ตอบและการเรียนการสอนที่ไร้รอยต่อด้วย SMART TOUCH IFPD รุ่น "ULTRA" ที่ออกแบบมาสำหรับความต้องการในการสื่อสารและการเรียนรู้แบบไดนามิก ด้วยหน้าจอขนาดใหญ่ตั้งแต่ 55 ถึง 86 นิ้ว ทุกการประชุมและเซสชั่นการเรียนรู้จะกลายเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำ
SMART TOUCH PRO
นิยามใหม่ของประสบการณ์โต้ตอบ
SMART TOUCH IFPD รุ่น "PRO" ตอบโจทย์ทุกความต้องการขององค์กรและสถาบันการศึกษาที่ต้องการคุณภาพและประสิทธิภาพที่ไม่มีที่สิ้นสุด ด้วยหน้าจอขนาดใหญ่สูงสุดถึง 110 นิ้ว และความคมชัดเหนือกว่า เตรียมพบกับการประชุมและการเรียนการสอนที่ไม่เคยมีมาก่อน

ผู้จัดจำหน่าย SMART TOUCH อย่างเป็นทางการในประเทศไทย

บริษัท เทค อินฟินิตี้ อีดูเคชั่น จำกัด (ประเทศไทย) ร่วมกับ บริษัท M&G ENT. จำกัด (ผู้ผลิตโปรเจคเตอร์ชั้นนำและ Twokey ประเทศเกาหลีใต้) ร่วมลงนามผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก Mr. An, Sungju ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท M&G ENT. จำกัด และ นายธนปราชญ์ จันทรเสนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทค อินฟินิตี้ อีดูเคชั่น จำกัด ร่วมลงนาม ณ โรงแรม คาร์ลตัน กรุงเทพ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร , ประเทศไทย