About Us

ออกแบบและอำนวยการทดสอบ การวัดผล และการประเมินผล โดยมุ่งเน้นพัฒนาการทดสอบให้เข้ากับทิศทางการปฏิวัติอุตหกรรมแห่งอนาคต เพื่อส่งเสริม และช่วยพัฒนาการศึกษาให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงตามทักษะในศตวรรษที่ 21

  • techedasse@gmail.com
  • +66 (0)2 686 1202

กำลังเปิดรับสมัคร

IMEDDAT : ความถนัดวิทยาศาสตร์การแพทย์ | ตอนต้น

สาขาวิชาทดสอบ รหัสวิชา กำหนดการสอบ อัตราค่าสมัคร
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (เชิงวิทยาศาสตร์การแพทย์) | Biological Sciences

รอบสุดท้ายของปี 2022 | IMED-DAT โมเดลการวัดผล RWV | การอ่าน (Reading) เขียน (Writing) การวิเคราะห์เสมือน (Virtual Analysis) การจำลองโจทย์โดยใช้เทคโนโลยี 3 มิติ จำลองเสมือน | Core-Testing | การตอบคำถามที่ต้องมาโดยฐานวิทยาศาสตร์ที่ดีและเข้าใจจริง

IMED-T-B01 26 พฤศจิกายน 2565
ถึง
29 พฤศจิกายน 2565

180

IMEDDAT : ความถนัดวิทยาศาสตร์การแพทย์ | ตอนปลาย

สาขาวิชาทดสอบ รหัสวิชา กำหนดการสอบ อัตราค่าสมัคร
ภาษาไทย | การแข่งขันและทดสอบความถนัดทางการแพทย์ (มัธยมศึกษาตอนปลาย)

13.30 – 16.00 น. | สามารถเข้าทำข้อสอบตามช่วงเวลา (ไม่ต้องเข้า Google Meet) และส่งข้อสอบภายในเวลา 16.00 น. เท่านั้น

CIMED-T-02 27 พฤศจิกายน 2565
ถึง
27 พฤศจิกายน 2565

500

IEDAT : ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ | ตอนต้น

สาขาวิชาทดสอบ รหัสวิชา กำหนดการสอบ อัตราค่าสมัคร
การทดสอบ | ความถนัดคณิตศาสตร์เชิงวิศวกรรมศาสตร์

ภาษาไทย (Thai) | IEDAT โมเดลการวัดผล RWV | การอ่าน (Reading) เขียน (Writing) การวิเคราะห์เสมือน (Virtual Analysis) การจำลองโจทย์โดยใช้เทคโนโลยี 3 มิติ จำลองเสมือน | Core-Testing | การตอบคำถามที่ต้องมาโดยฐานวิทยาศาสตร์ที่ดีและเข้าใจจริง

IE-T-M01 1 ธันวาคม 2565
ถึง
4 ธันวาคม 2565

180

การแข่งขันความถนัดวิทยาศาสตร์เชิงวิศวกรรมศาสตร์

ภาษาไทย (Thai) | 09.30 – 12.00 น. (4 ธันวาคม) สามารถเข้าสอบได้ตามเวลาที่กำหนดได้ | รอบที่ 1 และ 2 (รวม) | วิทยาศาสตร์กายภาพเพื่อความถนัดและเตรียมศึกษาต่ออุดมศึกษา | รอบที่ 2 ทักษะนวัตกรรมเพื่อความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ | ได้รับเหรียญรางวัลทุกคนสำหรับผู้เข้าสอบได้คะแนนมากกว่า 50 %

IE-TC-C01 4 ธันวาคม 2565
ถึง
4 ธันวาคม 2565

500

IEDAT : ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ | ตอนปลาย

สาขาวิชาทดสอบ รหัสวิชา กำหนดการสอบ อัตราค่าสมัคร
การทดสอบ | ความถนัดฟิสิกส์ทางวิศวกรรมศาสตร์

ภาษาไทย (Thai) | IEDAT โมเดลการวัดผล RWV | การอ่าน (Reading) เขียน (Writing) การวิเคราะห์เสมือน (Virtual Analysis) การจำลองโจทย์โดยใช้เทคโนโลยี 3 มิติ จำลองเสมือน | Core-Testing | การตอบคำถามที่ต้องมาโดยฐานวิทยาศาสตร์ที่ดีและเข้าใจจริง

IE-T-P01 1 ธันวาคม 2565
ถึง
4 ธันวาคม 2565

180

การทดสอบ | ความถนัดชีววิทยาทางวิศวกรรมศาสตร์

ภาษาไทย (Thai) | IEDAT โมเดลการวัดผล RWV | การอ่าน (Reading) เขียน (Writing) การวิเคราะห์เสมือน (Virtual Analysis) การจำลองโจทย์โดยใช้เทคโนโลยี 3 มิติ จำลองเสมือน | Core-Testing | การตอบคำถามที่ต้องมาโดยฐานวิทยาศาสตร์ที่ดีและเข้าใจจริง

IE-T-B02 1 ธันวาคม 2565
ถึง
4 ธันวาคม 2565

180

การทดสอบ | ความถนัดเคมีทางวิศวกรรมศาสตร์

ภาษาไทย (Thai) | IEDAT โมเดลการวัดผล RWV | การอ่าน (Reading) เขียน (Writing) การวิเคราะห์เสมือน (Virtual Analysis) การจำลองโจทย์โดยใช้เทคโนโลยี 3 มิติ จำลองเสมือน | Core-Testing | การตอบคำถามที่ต้องมาโดยฐานวิทยาศาสตร์ที่ดีและเข้าใจจริง

IE-T-C02 1 ธันวาคม 2565
ถึง
4 ธันวาคม 2565

180

การทดสอบ | ความถนัดคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์

ภาษาไทย (Thai) | IEDAT โมเดลการวัดผล RWV | การอ่าน (Reading) เขียน (Writing) การวิเคราะห์เสมือน (Virtual Analysis) การจำลองโจทย์โดยใช้เทคโนโลยี 3 มิติ จำลองเสมือน | Core-Testing | การตอบคำถามที่ต้องมาโดยฐานวิทยาศาสตร์ที่ดีและเข้าใจจริง

IE-T-COM02 1 ธันวาคม 2565
ถึง
4 ธันวาคม 2565

180

การแข่งขันความถนัดคณิตศาสตร์เชิงวิศวกรรมศาสตร์

ภาษาไทย (Thai) | 13.30 – 16.00 น. (4 ธันวาคม) สามารถเข้าสอบได้ตามเวลาที่กำหนดได้ | รอบที่ 1 และ 2 (รวม) | คณิตศาสตร์เพื่อความถนัดและศีกษาต่ออุดมศึกษา | รอบที่ 2 ทักษะคณิตศาสตร์เพื่อความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ | ได้รับเหรียญรางวัลทุกคนสำหรับผู้เข้าสอบได้คะแนนมากกว่า 50 %

IE-EC-M02 4 ธันวาคม 2565
ถึง
4 ธันวาคม 2565

500

การแข่งขันความถนัดทักษะนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์

ภาษาไทย (Thai) | 09.30 – 12.00 น. (4 ธันวาคม) สามารถเข้าสอบได้ตามเวลาที่กำหนดได้ | รอบที่ 1 และ 2 (รวม) | ทักษะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อความถนัดและศึกษาต่ออุดมศึกษา | รอบที่ 2 การประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ | ได้รับเหรียญรางวัลทุกคนสำหรับผู้เข้าสอบได้คะแนนมากกว่า 50 %

IE-TC-E02 4 ธันวาคม 2565
ถึง
4 ธันวาคม 2565

500

การทดสอบและประเมินผลทั้งหมด

สำนักงานนวัตกรรมการทดสอบและประเมินผล | TechEd Assessment Testing
Services Image

การพัฒนาและทดสอบความถนัดทางวิชาการ

ACADEMIC APTITUDE DEVELOPMENT AND TESTING | AA-DAT

การทดสอบออกแบบให้ผู้ทดสอบได้พัฒนาความรู้และเสริมความถนัดในแต่ละรายวิชาที่สนใจได้ โดยบูรณาการข้อสอบหลายระดับตั้งแต่มาตราฐาน สสวท.(ล่าสุด) มาตราฐานการแข่งขันระดับชาติ จนถึงตำราระดับสากล เพื่อให้สามารถใช้เป็นสนามสอบที่ประเมินสมรรถนะได้อย่างดี

Services Image

การพัฒนาและทดสอบความถนัดทางวิชาการ

ACADEMIC APTITUDE DEVELOPMENT AND TESTING | AA-DAT

การทดสอบออกแบบให้ผู้ทดสอบได้พัฒนาความรู้และเสริมความถนัดในแต่ละรายวิชาที่สนใจได้ โดยบูรณาการข้อสอบหลายระดับตั้งแต่มาตราฐาน สสวท.(ล่าสุด) มาตราฐานการแข่งขันระดับชาติ จนถึงตำราระดับสากล เพื่อให้สามารถใช้เป็นสนามสอบที่ประเมินสมรรถนะได้อย่างดี

Services Image

การพัฒนาและทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

MEDICAL SCIENCE APTITUDE DEVELOPMENT AND TESTING | MEDDAT

การพัฒนาและทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์การแพทย์แห่งแรก!! (แพทย์ พยาบาล เทคนิคการแพทย์ เภสัชกร วิศวกรรมชีวการแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) ที่ครอบคลุมในสายวิทยาศาสตร์การแพทย์ โอกาสในการเตรียมความพร้อม พัฒนาและลองค้นหาความถนัดในการศึกษาต่ออุดมศึกษา ในสายวิชาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์

Services Image

การพัฒนาและทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

MEDICAL SCIENCE APTITUDE DEVELOPMENT AND TESTING | MEDDAT

การพัฒนาและทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์การแพทย์แห่งแรก!! (แพทย์ พยาบาล เทคนิคการแพทย์ เภสัชกร วิศวกรรมชีวการแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) ที่ครอบคลุมในสายวิทยาศาสตร์การแพทย์ โอกาสในการเตรียมความพร้อม พัฒนาและลองค้นหาความถนัดในการศึกษาต่ออุดมศึกษา ในสายวิชาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์

Services Image

การพัฒนาและทดสอบทักษะทางนวัตกรรม

innovation skill delevopment and testing | inno-dat

"นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์" เป็นกระบวนการคิดที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในทุกสาขาอาชีพ ที่โลกต้องการคนที่เก่ง สามารถนำความรู้มาใช้ในการพัฒนาให้ "ดีขึ้น" "เร็วขึ้น" "รวมวิชาต่างๆเข้าด้วยกัน" อันเป็นหัวใจของการศึกษาแท้จริง ที่การศึกษาระดับโลกหรือมหาวิทยาลัยระดับโลกให้ความสำคัญ เช่น KOSEN (ญี่ปุ่น) MIT (USA) CalTech (USA) เป็นต้น

Services Image

การพัฒนาและทดสอบทักษะทางนวัตกรรม

innovation skill delevopment and testing | inno-dat

"นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์" เป็นกระบวนการคิดที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในทุกสาขาอาชีพ ที่โลกต้องการคนที่เก่ง สามารถนำความรู้มาใช้ในการพัฒนาให้ "ดีขึ้น" "เร็วขึ้น" "รวมวิชาต่างๆเข้าด้วยกัน" อันเป็นหัวใจของการศึกษาแท้จริง ที่การศึกษาระดับโลกหรือมหาวิทยาลัยระดับโลกให้ความสำคัญ เช่น KOSEN (ญี่ปุ่น) MIT (USA) CalTech (USA) เป็นต้น

Services Image

การพัฒนาและทดสอบทักษะทางวิศวกรรมศาสตร์

engineering skills development and testing | edat

เตรียมความพร้อม ทดสอบความรู้และทักษะทางวิศวกรรมศาสตร์ อันเป็นสาขาวิชาที่มีความจำเป็นในการพัฒนาประเทศ และารส่งเสริมและกระตุ้นการศึกษาความรู้ด้วยตนเอง (Self-leaning) ของนักเรียนในสาขาดังกล่าว

Services Image

การพัฒนาและทดสอบทักษะทางวิศวกรรมศาสตร์

engineering skills development and testing | edat

เตรียมความพร้อม ทดสอบความรู้และทักษะทางวิศวกรรมศาสตร์ อันเป็นสาขาวิชาที่มีความจำเป็นในการพัฒนาประเทศ และารส่งเสริมและกระตุ้นการศึกษาความรู้ด้วยตนเอง (Self-leaning) ของนักเรียนในสาขาดังกล่าว

โรงเรียนที่เข้าร่วมการทดสอบ

อิงตามโรงเรียนที่นักเรียนศึกษาอยู่

> 0 โรงเรียน

ทุกสังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ

การทดสอบและประเมินผล

ค้นหา พัฒนาความถนัดในตัวเอง และทดสอบความสามารถ

เข้าใจปัญหามากขึ้น และวัดผลประเมินผล

ข้อสอบถูกออกมาให้มีประสิทธิภาพที่สุดในการประเมินผลผู้เข้าสอบในสาขาวิชาต่าง ๆ ให้เข้ากับการปรับตัวและใช้นำข้อมูลมหาศาล (Big Data) มาต่อยอกและประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดี โดยมีหัวข้อในการพัฒนาและทดสอบความถนัดเฉพาะด้านตลอดปีการศึกษา

อ่านรายละเอียดการทดสอบ

สถิติการทดสอบและประเมินผล | TECHED Testing

0+

สาขาวิชาที่พัฒนาผู้เข้าสอบ

0+

รางวัลโครงการและการทดสอบ

0+

การรายงานผลและประเมินผล

0

จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมการทดสอบแล้ว

0+

จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการแล้ว

0

จำนวนนักเรียนที่กำลังเข้าร่วมการทดสอบ

OUR TEAM

กรรมการผู้ออกข้อสอบ

ส่วนหนึ่งของกรรมการผู้ออกข้อสอบในการทดสอบทั้งหมด

การทดสอบและประเมินผล

สิ่งที่ได้จากการทดสอบและการประเมินผล
TechEd Assessment Testing

Testimonial Image

ไม่พลาดทุกข้อมูลการทดสอบ และอัพเดทข้อมูลก่อนใคร

ผ่านช่องทางแฟนเพจ Facebook : TECH EDUCATION

Choose Your Color
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
Purchase now $17