About Us

ออกแบบและอำนวยการทดสอบ การวัดผล และการประเมินผล โดยมุ่งเน้นพัฒนาการทดสอบให้เข้ากับทิศทางการปฏิวัติอุตหกรรมแห่งอนาคต เพื่อส่งเสริม และช่วยพัฒนาการศึกษาให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงตามทักษะในศตวรรษที่ 21

กำลังเปิดรับสมัคร

การทดสอบและประเมินผลทั้งหมด

สำนักงานนวัตกรรมการทดสอบและประเมินผล | TechEd Assessment Testing
Services Image

การพัฒนาและทดสอบความถนัดทางวิชาการ

ACADEMIC APTITUDE DEVELOPMENT AND TESTING | AA-DAT

การทดสอบออกแบบให้ผู้ทดสอบได้พัฒนาความรู้และเสริมความถนัดในแต่ละรายวิชาที่สนใจได้ โดยบูรณาการข้อสอบหลายระดับตั้งแต่มาตราฐาน สสวท.(ล่าสุด) มาตราฐานการแข่งขันระดับชาติ จนถึงตำราระดับสากล เพื่อให้สามารถใช้เป็นสนามสอบที่ประเมินสมรรถนะได้อย่างดี

Services Image

การพัฒนาและทดสอบความถนัดทางวิชาการ

ACADEMIC APTITUDE DEVELOPMENT AND TESTING | AA-DAT

การทดสอบออกแบบให้ผู้ทดสอบได้พัฒนาความรู้และเสริมความถนัดในแต่ละรายวิชาที่สนใจได้ โดยบูรณาการข้อสอบหลายระดับตั้งแต่มาตราฐาน สสวท.(ล่าสุด) มาตราฐานการแข่งขันระดับชาติ จนถึงตำราระดับสากล เพื่อให้สามารถใช้เป็นสนามสอบที่ประเมินสมรรถนะได้อย่างดี

Services Image

การพัฒนาและทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

MEDICAL SCIENCE APTITUDE DEVELOPMENT AND TESTING | MEDDAT

การพัฒนาและทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์การแพทย์แห่งแรก!! (แพทย์ พยาบาล เทคนิคการแพทย์ เภสัชกร วิศวกรรมชีวการแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) ที่ครอบคลุมในสายวิทยาศาสตร์การแพทย์ โอกาสในการเตรียมความพร้อม พัฒนาและลองค้นหาความถนัดในการศึกษาต่ออุดมศึกษา ในสายวิชาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์

Services Image

การพัฒนาและทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

MEDICAL SCIENCE APTITUDE DEVELOPMENT AND TESTING | MEDDAT

การพัฒนาและทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์การแพทย์แห่งแรก!! (แพทย์ พยาบาล เทคนิคการแพทย์ เภสัชกร วิศวกรรมชีวการแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) ที่ครอบคลุมในสายวิทยาศาสตร์การแพทย์ โอกาสในการเตรียมความพร้อม พัฒนาและลองค้นหาความถนัดในการศึกษาต่ออุดมศึกษา ในสายวิชาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์

Services Image

การพัฒนาและทดสอบทักษะทางนวัตกรรม

innovation skill delevopment and testing | inno-dat

"นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์" เป็นกระบวนการคิดที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในทุกสาขาอาชีพ ที่โลกต้องการคนที่เก่ง สามารถนำความรู้มาใช้ในการพัฒนาให้ "ดีขึ้น" "เร็วขึ้น" "รวมวิชาต่างๆเข้าด้วยกัน" อันเป็นหัวใจของการศึกษาแท้จริง ที่การศึกษาระดับโลกหรือมหาวิทยาลัยระดับโลกให้ความสำคัญ เช่น KOSEN (ญี่ปุ่น) MIT (USA) CalTech (USA) เป็นต้น

Services Image

การพัฒนาและทดสอบทักษะทางนวัตกรรม

innovation skill delevopment and testing | inno-dat

"นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์" เป็นกระบวนการคิดที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในทุกสาขาอาชีพ ที่โลกต้องการคนที่เก่ง สามารถนำความรู้มาใช้ในการพัฒนาให้ "ดีขึ้น" "เร็วขึ้น" "รวมวิชาต่างๆเข้าด้วยกัน" อันเป็นหัวใจของการศึกษาแท้จริง ที่การศึกษาระดับโลกหรือมหาวิทยาลัยระดับโลกให้ความสำคัญ เช่น KOSEN (ญี่ปุ่น) MIT (USA) CalTech (USA) เป็นต้น

Services Image

การพัฒนาและทดสอบทักษะทางวิศวกรรมศาสตร์

engineering skills development and testing | edat

เตรียมความพร้อม ทดสอบความรู้และทักษะทางวิศวกรรมศาสตร์ อันเป็นสาขาวิชาที่มีความจำเป็นในการพัฒนาประเทศ และารส่งเสริมและกระตุ้นการศึกษาความรู้ด้วยตนเอง (Self-leaning) ของนักเรียนในสาขาดังกล่าว

Services Image

การพัฒนาและทดสอบทักษะทางวิศวกรรมศาสตร์

engineering skills development and testing | edat

เตรียมความพร้อม ทดสอบความรู้และทักษะทางวิศวกรรมศาสตร์ อันเป็นสาขาวิชาที่มีความจำเป็นในการพัฒนาประเทศ และารส่งเสริมและกระตุ้นการศึกษาความรู้ด้วยตนเอง (Self-leaning) ของนักเรียนในสาขาดังกล่าว

โรงเรียนที่เข้าร่วมการทดสอบ

อิงตามโรงเรียนที่นักเรียนศึกษาอยู่

> 0 โรงเรียน

ทุกสังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ

การทดสอบและประเมินผล

ค้นหา พัฒนาความถนัดในตัวเอง และทดสอบความสามารถ

เข้าใจปัญหามากขึ้น และวัดผลประเมินผล

ข้อสอบถูกออกมาให้มีประสิทธิภาพที่สุดในการประเมินผลผู้เข้าสอบในสาขาวิชาต่าง ๆ ให้เข้ากับการปรับตัวและใช้นำข้อมูลมหาศาล (Big Data) มาต่อยอกและประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดี โดยมีหัวข้อในการพัฒนาและทดสอบความถนัดเฉพาะด้านตลอดปีการศึกษา

อ่านรายละเอียดการทดสอบ

สถิติการทดสอบและประเมินผล | TECHED Testing

0+

สาขาวิชาที่พัฒนาผู้เข้าสอบ

0+

รางวัลโครงการและการทดสอบ

0+

การรายงานผลและประเมินผล

0

จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมการทดสอบแล้ว

0+

จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการแล้ว

0

จำนวนนักเรียนที่กำลังเข้าร่วมการทดสอบ

OUR TEAM

กรรมการผู้ออกข้อสอบ

ส่วนหนึ่งของกรรมการผู้ออกข้อสอบในการทดสอบทั้งหมด

การทดสอบและประเมินผล

สิ่งที่ได้จากการทดสอบและการประเมินผล
TechEd Assessment Testing

Testimonial Image

ไม่พลาดทุกข้อมูลการทดสอบ และอัพเดทข้อมูลก่อนใคร

ผ่านช่องทางแฟนเพจ Facebook : TECH EDUCATION

Choose Your Color
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
Purchase now $17