เกี่ยวกับเรา | About Us

บริษัท เทค อินฟินิตี้ อีดูเคชั่น จำกัด | ประเภทธุรกิจ 85500 การบริการที่สนับสนุนการศึกษา วัตถุประสงค์ บริการออกแบบ พัฒนาการทดสอบ ประเมินผล ให้คำปรึกษา และวัดผลทางการศึกษาให้ระบบช่วยสอนและประเมินผลทางการศึกษา บริการให้คำปรึกษา ออกแบบ และพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพ

บริษัท เทค อินฟินิตี้ อีดูเคชั่น จำกัด | มุ่งยกระดับศักยภาพและมาตรฐานการศึกษาและภาคธุรกิจด้วยนวัตกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และวิทยาศาสตร์ข้อมูล นำเข้าเทคโนโลยีชั้นนำเพื่อพัฒนาดิจิตัลในประเทศไทย มีบทบาทสำคัญในการสร้างระบบการประเมินทางวิชาการและรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นของนักเรียนและบุคลากรสำหรับความสำเร็จของโรงเรียนและหน่วยงาน

TECH Infinity Education Company Limited aim to raise the potential and standards of education using innovation, science and technology. Artificial Intelligence (AI) and data science play important role on creating our academic evaluation system and gathered students’ necessary information for their school achievements.
We also design academic exams with qualified teachers and professors from all over the country to measure students’ knowledge and abilities on each aspect, both in terms of academic skills and life skills. Their personal results will be summarized by AI for the e-Profile, a portfolio after person’s data, which help student own competency in life and reach their dream university.

A good education should create an atmosphere of "discuss" with the right cause and effect, because education does not rely solely on input by the instructor, but rather to develop so that he can study on his own and create something useful for himself and our country.

การศึกษาที่ดี ควรสร้างบรรยากาศของการ “Discuss” ด้วยเหตุและผลที่ถูกต้อง เพราะการศึกษาไม่ใช้การป้อนข้อมูลโดยผู้สอนแต่ฝ่ายเดียว แต่ต้องการ พัฒนา ให้เขาสามารถศึกษาได้ด้วยตัวเองได้ (Lifelong learning) และสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับตัวเขาและประเทศของเราได้
MR.THANAPRAD CHANTARASENA | นายธนปราชญ์ จันทรเสนา
Founder and CEO of Tech Infinity Education Co., Ltd. | ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหารบริษัท เทค อินฟินิตี้ อีดูเคชั่น จำกัด

สำนักงานนวัตกรรมการจัดการศึกษา | EMIO : Educational Management Innovation Office

Learning Management System (LMS)

จุดประสงค์พัฒนาการจัดการศึกษาในโรงเรียนด้วยนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เป็นหลัก โดยนำเทคโนโลยีและการวิเคราะห์เชิงลึกมาใช้ในการพัฒนาประเมินผลและวัดผลวิชาการ ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนรายบุคคล (Personal) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลวัดผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานตัวชี้วัดระดับชาติและสากล นำสู่การเข้าใจและสามารถพัฒนาทักษะวิชาการตามศักยภาพผู้เรียนอย่างทั่วถึงสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการของโรงเรียนได้อย่างรวดเร็วและแท้จริง

สำนักงานนวัตกรรมการทดสอบและประเมินผล | TATO : Teched Assessment Testing Office

Assessment And Testing Center

จุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาในสาขาวิชาเกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และทักษะในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นศาสตร์และศิลป์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน โดยนำมาตรฐานการศึกษาในระดับสากลมาใช้บูรณาการในการยกระดับคุณภาพการศึกษาผ่านการทดสอบและประเมินผล โดยการออกแบบให้การสอบมีการประยุกต์ทักษะและวิชาเฉพาะสาขา เพื่อให้นักเรียนสามารถประเมินความถนัด พัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง และการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน โครงการพัฒนาและทดสอบ ได้แก่

 • โครงการพัฒนาและทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Medical Science Aptitude Development and Testing : IMEDDAT)
 • การพัฒนาและทดสอบความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
  (Engineering aptitude Development And Testing : IEDAT)
 • โดยแบ่งรอบการทดสอบและพัฒนา ดังนี้
 1.  รอบคัดเลือกตัวแทนภูมิภาค (SELECTION OF REGIONAL REPRESENTATIVES) | จัดสอบผ่านระบบ TECHED Assessment Testing
 2. รอบระดับประเทศ (NATIONAL) | จัดสอบ ณ สนามสอบกรุงเทพมหานคร
 3. รอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย (SELECTION OF THAILAND REPRESENTATIVES) | หลักสูตรการทดสอบและพัฒนาเข้มข้นโดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
 4. รอบนานาชาติ (INTERNATIONAL) | ระดับสูงสุดของการทดสอบและพัฒนาระดับมัธยมศึกษาในเวทีวิชาการระดับสากล
0 +
กรรมการผู้เชี่ยวชาญสะสมผ่านมา
0 +
ทดสอบความถนัดเฉพาะทางที่สอบแล้ว
สำนักงานการศึกษาต่ออุดมศึกษาในประเทศและต่างประเทศ : Office of Domestic and International Higher Education
สำหรับโครงการ IMEDDAT | ส่งเสริมศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การแพทย์
ตัวแทนสถาบันการศึกษาชั้นนำของต่างประเทศ | มหาวิทยาลัยรัฐบาลชั้นนำ
China Medical University : มหาวิทยาลัยการแพทย์ไชน่าเมด
Dalian Medical University : มหาวิทยาลัยการแพทย์ต้าเหลียน
Fujian Medical University : มหาวิทยาลัยการแพทย์ฝูเจี้ยน
Hebei Medical University : มหาวิทยาลัยการแพทย์เหอเป่ย
Huazhong University Of Science And Technology : มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวจง
Tongji University : มหาวิทยาลัยถงจี้
Xi'an Jiaotong University : มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง
Zhejiang University : มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง

สำนักงานการศึกษาต่ออุดมศึกษาในประเทศและต่างประเทศ : Office of Domestic and International Higher Education

Thailand | มหาวิทยาลัยภายในประเทศ
Abroad | มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
Office of Domestic and International Higher Education

เป็นตัวแทนสถาบันการศึกษาชั้นนำของต่างประเทศ อาทิ อเมริกา อังกฤษ แคนาดา อิตาลี ฝรั่งเศส เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ สวีเดน จีน รัสเซีย สาธารณรัฐเช็ค และอีกหลากหลายประเทศทั่วโลก พร้อมส่งเสริมการศึกษาในประเทศตามศักยภาพและความต้องการของนักเรียน จุดประสงค์ที่สำคัญเพื่อสนับสนุนการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ดังนี้

 1. การสนับสนุนการเข้าถึงการศึกษาต่อ | มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลและคำแนะนำเพื่อช่วยนักเรียนและนักศึกษาในการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสการศึกษาต่อที่มีให้เลือกทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักสูตร สถาบันการศึกษา และขั้นตอนการสมัครเรียน
 2. การสนับสนุนการพัฒนาทักษะและความรู้ | มุ่งเน้นการสนับสนุนนักเรียนและนักศึกษาในการพัฒนาทักษะและความรู้ที่จำเป็นสำหรับการศึกษาต่อ ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ ทักษะการสอบข้อสอบ หรือทักษะส่วนบุคคล เพื่อให้นักเรียนและนักศึกษามีความพร้อมในการประสบความสำเร็จในการศึกษาต่อ
 3. การสนับสนุนการสร้างโอกาส | ส่งเสริมการสร้างโอกาสในการศึกษาต่ออุดมศึกษา โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษา ทุนการศึกษา และโอกาสการทำงานหรือฝึกงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต่อ โดยเน้นการสนับสนุนนักเรียนและนักศึกษาที่อาจจำเป็นต้องค้นหาโอกาสการเรียนรู้นอกห้องเรียน.
 4. การสร้างระบบข้อมูลและทรัพยากร | มุ่งเน้นการสร้างและรักษาระบบข้อมูลที่ถูกต้องและอัพเดต เพื่อให้นักเรียนและนักศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาต่อ สถาบันการศึกษา และโอกาสทางการศึกษา
 5. การสนับสนุนความหลากหลายทางวิชาชีพและวัตถุประสงค์ | สำนักงานการศึกษาต่อรับรู้ถึงความหลากหลายในทางวิชาชีพและวัตถุประสงค์ของนักเรียนและนักศึกษา และสนับสนุนการเลือกทางการศึกษาที่เหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคล
 6. การสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ | สำนักงานการศึกษาต่อส่งเสริมการเรียนรู้และทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีความสามารถทางวิชาการเด่น เพื่อให้พวกเขาสามารถพัฒนาตนเองและมีส่วนร่วมในการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสูง
 7. การสนับสนุนการทำงานร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่น | สำนักงานการศึกษาต่อส่งเสริมความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐบาล และภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนการศึกษาต่อและพัฒนาการศึกษาต่อในประเทศ

การศึกษาต่ออุดมศึกษามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทักษะและความรู้ของบุคคล และสำนักงานการศึกษาต่อมีความรับผิดชอบในการช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาต่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าสำหรับนักเรียนและนักศึกษาทุกคนในประเทศและต่างประเทศ

0 +
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
0 Plus
ประเทศศึกษาต่อต่างประเทศ

จำนวนสถิติทางนวัตกรรมการศึกษา

Number of Educational Innovation Statistics

0 +
จำนวนผู้เข้าร่วมการทดสอบสะสม (คน)
0 +
จำนวนโรงเรียนในการทดสอบสะสม
0 +
กรรมการผู้เชี่ยวชาญสะสมผ่านมา
0 +
รายวิชาที่เปิดสอบแล้ว

VISTION | วิสัยทัศน์

TECH Infinity Education Company Limited
บริษัท เทค อินฟินิตี้ อีดูเคชั่น จำกัด
Continuous Value In Growth "สร้างคุณค่าเพื่อการเติบโต"
ผู้นำด้านเทคโนโลยีการศึกษาและผู้นำเข้าเทคโนโลยีชั้นนำเพื่อพัฒนาดิจิตัลในประเทศไทย ในปี 2025

MISSION | ภารกิจ

TECH Infinity Education Company Limited
บริษัท เทค อินฟินิตี้ อีดูเคชั่น จำกัด
Digital education leader and importer of technology products from South Korea
ผู้นำการศึกษาดิจิตัลและผู้นำเข้าสินค้าเทคโนโลยีจากเกาหลีใต้