เกี่ยวกับเรา | About Us

TECH INFINITY EDUCATION (ในนามบริษัท เทค อินฟินิตี้ อีดูเคชั่น จำกัด) | จุดประสงค์เพื่อยกระดับศักยภาพและมาตรฐานการศึกษาของไทย โดยใช้นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็นสำคัญ จัดการส่งเสริมการศึกษาอย่างบูรณาการ เพื่อผู้เรียนเป็นผู้ที่สามารถนำศาสตร์และศิลป์ ไปสร้างนวัตกรรมและพัฒนาประเทศไทยสู่ประเทศพัฒนาแล้ว อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของ TECH Education

การศึกษาที่ดี ควรสร้างบรรยากาศของการ “Discuss” ด้วยเหตุและผลที่ถูกต้อง เพราะการศึกษาไม่ใช้การป้อนข้อมูลโดยผู้สอนแต่ฝ่ายเดียว แต่ต้องการ พัฒนา ให้เขาสามารถศึกษาได้ด้วยตัวเองได้ (Lifelong learning) และสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับตัวเขาและประเทศของเราได้

ธนปราชญ์ จันทรเสนา
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหารบริษัท เทค อินฟินิตี้ อีดูเคชั่น จำกัด
Digital Transformation
Academy Platform

สำนักงานนวัตกรรมการจัดการศึกษา | EMIO : Educational Management Innovation Office

Learning Management System (LMS)

มีจุดประสงค์พัฒนาการจัดการศึกษาในโรงเรียนด้วยนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เป็นหลัก โดยนำเทคโนโลยีและการวิเคราะห์เชิงลึกมาใช้ในการพัฒนาประเมินผลและวัดผลวิชาการ ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนรายบุคคล (Personal) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลวัดผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานตัวชี้วัดระดับชาติและสากล นำสู่การเข้าใจและสามารถพัฒนาทักษะวิชาการตามศักยภาพผู้เรียนอย่างทั่วถึงสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการของโรงเรียนได้อย่างรวดเร็วและแท้จริง

สำนักงานนวัตกรรมการทดสอบและประเมินผล | TETO : Teched Assessment Testing Office

Assessment And Testing Center

ระบบการทดสอบที่ออกแบบมาเฉพาะให้เหมาะสม และรองรับปฏิบัติการที่ใช้ทดสอบทุกระบบ (Windows,iOS) และอุปกรณ์ที่ผู้เข้าสอบใช้ได้ แนะนำให้ใช้ PC หรือ Laptop การทดสอบระดับประเทศ โดยการออกแบบให้การสอบมีการประยุกต์ทักษะและวิชาเฉพาะสาขา เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาและประเมินตัวเองได้

0 +
กรรมการผู้ออกข้อสอบและผู้เชี่ยวชาญ
0 +
ทดสอบความถนัดและรายวิชาเปิดสอบแล้ว

จำนวนสถิติ

Number Of Statistics

0 +
หลักสูตร
0 +
ผู้เชี่ยวชาญ | อาจารย์
0 +
นักเรียน

วิสัยทัศน์ | Vistion

บริษัท เทค อินฟินิตี้ อีดูเคชั่น จำกัด
TECH INFINITY EDUCATION Co., Ltd.
สถาบันพัฒนาด้านการศึกษา ศาสตร์ (Hard Skills) โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี บูรณาร่วมกับ ศิลป์ (Soft Skills) ด้านการบริหารจัดการ อย่างบูรณาการอันดับ 1 ของประเทศไทย ในปี 2021

ภารกิจ | Mission

บริษัท เทค อินฟินิตี้ อีดูเคชั่น จำกัด
TECH INFINITY EDUCATION Co., Ltd.
สร้างคนเพื่อไปสร้าง คน ระบบและบริบทที่ดีเองได้ สร้างคนให้มีทักษะ Soft&Hard Skills ที่จำเป็นโดยรวม (และเฉพาะตามหลักสูตรที่เรียน) สร้างคนให้เป็น นักวิศวกรรมศาสตร์ นักบริหารจัดการ และนักสร้างสรรค์ระดับโลก

โดยส่งเสริมการแนวทางของการเรียนที่สนับสนุนศักยภาพบุคคล (Personalized Learning) และการจัดกิจกรรมและโครงการอย่างครบวงจร

ส่วนหนึ่งของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน | Specialist
นายแพทย์ชัยชนะ ชนะพรมมา
ปริญญาโท | แพทยประจำบ้าน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาตรี | คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปริญญาตรี | คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตแพทย์หญิงสุขุมาล บุญลือ
ปริญญาโท | สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี | คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ณัฐพงศ์ นพโลหะ
ปริญญาโท | สาขาวิทยาศาสตร์ระดับโมเลกุลทางจุลชีววิทยาทางการแพทย์และภูมิคุ้มกันวิทยา คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี | สาขาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.วศิทธิ์ ศิริลาภอนันต์
ปริญญาเอก | วิศวกรรมศาสตร์ชีวการแพทย์ (University of Warwick , UK)
ปริญญาโท | วิศวกรรมศาสตร์การเงิน (University of Reading , UK)
ปริญญาตรี | วิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล (UNSW , Australia)
ปริญญาตรี | วิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กฤษฎี มีเครือ
ปริญญาโท | สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปริญญาตรี | สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภก.จีราวัฒน์ การัณย์สกุลดล
ปริญญาตรี | สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดร.รุ่งโรจน์ ไกรสิทธิพาณิชย์
ปริญญาเอก | วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ (ทุนโครงการหลวง) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปริญญาโท | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีววิทยา (อณูพันธุศาสตร์) ชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรี | วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา (เอกพันธุศาสตร์) ชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมธัช โอวศิริกุล | มหาวิทยาลัยมหิดล (MU) ประเทศไทย
อดีตผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
นุสรา ภักดีรัตน์
ปริญญาโท | สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (MMA) คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปริญญาตรี | สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ภกญ. พรพิมล เอื้อเฟื้อ
ปริญญาตรี | สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยขอนแก่น