Memorandum Of Understanding : MoU

โรงเรียนเครือข่ายส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและโรงเรียนดิจิทัล

Learning Management System (LMS)

EDTECH | ระบบอัจฉริยะสมรรถนะวิชาการผู้เรียนและบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ  จุดประสงค์พัฒนาการจัดการศึกษาในโรงเรียนด้วยนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เป็นหลัก โดยนำเทคโนโลยีและการวิเคราะห์เชิงลึกมาใช้ในการพัฒนาประเมินผลและวัดผลวิชาการ ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนรายบุคคล (Personal) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลวัดผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานตัวชี้วัดระดับชาติและสากล นำสู่การเข้าใจและสามารถพัฒนาทักษะวิชาการตามศักยภาพผู้เรียนอย่างทั่วถึงสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการของโรงเรียนได้อย่างรวดเร็วและแท้จริง

 

สนใจขอใช้ระบบ EDTECH | สำหรับโรงเรียน

หากท่านสะดวกสามารถกรอกแบบฟอร์ม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับท่านเร็วที่สุด

ที่อยู่

1 อาคารเอ็มไพร์ ชั้น 47 ยูนิต 4703 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย

โทรศัพท์

(0)2 686 1202 (Office)
หรือ (0)62 456 9091
(คุณประเสริฐ : ผู้รับมอบหมาย)

อีเมล

[email protected]

ติดตามเราได้ที่