TECHED Assessment Testing | สำนักงานนวัตกรรมการทดสอบและประเมินผล ระบบการทดสอบที่ออกแบบมาเฉพาะให้เหมาะสม และรองรับปฏิบัติการที่ใช้ทดสอบทุกระบบ (Windows,iOS) และอุปกรณ์ที่ผู้เข้าสอบใช้ได้ แนะนำให้ใช้ PC หรือ Laptop  การทดสอบระดับประเทศ โดยการออกแบบให้การสอบมีการประยุกต์ทักษะและวิชาเฉพาะสาขา เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาและประเมินตัวเองได้ 

โครงการพัฒนาและทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับประเทศ ประจำปี 1/2566 เมื่อเดือนมีนาคม 2566 ที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมกว่า 60 โรงเรียนทั่วประเทศ

การพัฒนาและทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ Medical Science Aptitude Development and Testing | IMEDDAT

รายวิชาพัฒนาและทดสอบ | มัธยมศึกษาตอนปลาย

ชีววิทยา (Biology) 

 • อัตราค่าสมัคร | 180.- (ภาษาไทย)
 • กำหนดการทดสอบ |  16 – 20 มิถุนายน 2566 (Online : ผ่านระบบ TechEd Assessment Testing)
 • สมัคร 1 ได้ถึง 2 | ประกอบด้วยการทดสอบ 2 ส่วน ได้แก่ 1) การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) 2) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการประยุกต์ (Scientific Knowledge and Applications)
 • ออกแบบด้วยตัวเอง | ผู้เข้าสอบสามารถเข้าสอบได้ในวันและเวลาที่สะดวกในช่วงเวลาข้างต้น
 • โมเดลการวัดผล RWV | การอ่าน (Reading) เขียน (Writing) การวิเคราะห์เสมือน (Virtual Analysis) การจำลองโจทย์โดยใช้เทคโนโลยี 3 มิติ จำลองเสมือน |
 • Core-Testing | การตอบคำถามที่ต้องมาโดยฐานวิทยาศาสตร์ที่ดีและเข้าใจจริง16 – 20 มิถุนายน 2566

เคมี (Chemistry) 

 • อัตราค่าสมัคร | 180.- (ภาษาไทย)
 • กำหนดการทดสอบ |  16 – 20 มิถุนายน 2566 (Online : ผ่านระบบ TechEd Assessment Testing)
 • สมัคร 1 ได้ถึง 2 | ประกอบด้วยการทดสอบ 2 ส่วน ได้แก่ 1) การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) 2) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการประยุกต์ (Scientific Knowledge and Applications)
 • ออกแบบด้วยตัวเอง | ผู้เข้าสอบสามารถเข้าสอบได้ในวันและเวลาที่สะดวกในช่วงเวลาข้างต้น
 • โมเดลการวัดผล RWV | การอ่าน (Reading) เขียน (Writing) การวิเคราะห์เสมือน (Virtual Analysis) การจำลองโจทย์โดยใช้เทคโนโลยี 3 มิติ จำลองเสมือน |
 • Core-Testing | การตอบคำถามที่ต้องมาโดยฐานวิทยาศาสตร์ที่ดีและเข้าใจจริง
 • อัตราค่าสมัคร | 180.- (ภาษาไทย)
 • กำหนดการทดสอบ |  16 – 20 มิถุนายน 2566 (Online : ผ่านระบบ TechEd Assessment Testing)
 • สมัคร 1 ได้ถึง 2 | ประกอบด้วยการทดสอบ 2 ส่วน ได้แก่ 1) การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) 2) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการประยุกต์ (Scientific Knowledge and Applications)
 • ออกแบบด้วยตัวเอง | ผู้เข้าสอบสามารถเข้าสอบได้ในวันและเวลาที่สะดวกในช่วงเวลาข้างต้น
 • โมเดลการวัดผล RWV | การอ่าน (Reading) เขียน (Writing) การวิเคราะห์เสมือน (Virtual Analysis) การจำลองโจทย์โดยใช้เทคโนโลยี 3 มิติ จำลองเสมือน |
 • Core-Testing | การตอบคำถามที่ต้องมาโดยฐานวิทยาศาสตร์ที่ดีและเข้าใจจริง
 • อัตราค่าสมัคร | 180.- (ภาษาไทย)
 • กำหนดการทดสอบ |  16 – 20 มิถุนายน 2566 (Online : ผ่านระบบ TechEd Assessment Testing)
 • สมัคร 1 ได้ถึง 2 | ประกอบด้วยการทดสอบ 2 ส่วน ได้แก่ 1) การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) 2) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการประยุกต์ (Scientific Knowledge and Applications)
 • ออกแบบด้วยตัวเอง | ผู้เข้าสอบสามารถเข้าสอบได้ในวันและเวลาที่สะดวกในช่วงเวลาข้างต้น
 • โมเดลการวัดผล RWV | การอ่าน (Reading) เขียน (Writing) การวิเคราะห์เสมือน (Virtual Analysis) การจำลองโจทย์โดยใช้เทคโนโลยี 3 มิติ จำลองเสมือน |
 • Core-Testing | การตอบคำถามที่ต้องมาโดยฐานวิทยาศาสตร์ที่ดีและเข้าใจจริง

การพัฒนาและทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ Medical Science Aptitude Development and Testing | IMEDDAT

การแข่งขันและทดสอบความถนัดทางการแพทย์ | มัธยมศึกษาตอนต้น
 • ส่วนที่ 1 | วิทยาศาสตร์ชีวภาพเพื่อความถนัดและเตรียมศีกษาต่ออุดมศึกษา 
 • (เวลา 09.30 – 10.45 น. ใน วันที่ 18 มิถุนายน 2566)
 • ส่วนที่ 2 | ทักษะนวัตกรรมเพื่อความถนัดทางการแพทย์
 • (เวลา 10.45 – 12.00 น. ใน วันที่ 18 มิถุนายน 2566)
 • โมเดลการวัดผล Listening + RWV | เพิ่มทักษะการฟัง (Listening) การอ่าน (Reading) เขียน (Writing) การวิเคราะห์เสมือน (Virtual Analysis) การจำลองโจทย์โดยใช้เทคโนโลยี 3 มิติ จำลองเสมือน |
 • Core-Testing | การตอบคำถามที่ต้องมาโดยฐานวิทยาศาสตร์ที่ดีและเข้าใจจริง

อัตราค่าสมัคร | 500.- (ภาษาไทย)

Application fee | 900.- (English)

 • การทดสอบและแข่งขัน 2 รอบ โดยผู้เชี่ยวชาญ
 • ผู้เข้าสอบทุกคนจะได้รับ เกียรติบัตร
 • ผู้เข้าร่วมการทดสอบจะได้รับ เหรียญ ตามสัดส่วนคะแนน
 • 50 – 65% เหรียญทองแดง | Bronze medal
  66 – 80 % เหรียญเงิน | Silver medal
  > 80% เหรียญทอง | Gold medal
 • รางวัลคะแนนสูงสุด “Best Score Award
 • ผู้เข้าสอบจะได้รับ ใบรายงานผลระเอียดพร้อมของที่ระลึก (พิเศษเฉพาะรุ่น) และจัดส่งเอกสารประกอบการสอบ ถึงบ้านฟรี!!
 • Part 1 | Biological Sciences for Aptitude and Preparatory to Higher Education 
  (09.30 – 10.45 A.M. on 18 June 2023)

 • Part 2 | Innovative Skills for Medical Aptitude
  (10:45  – 12:00 A.M. on 18 June 2023)

 • Listening + RWV measurement models | enhance listening, reading, writing, virtual analysis, 3D simulation, virtualization, |.

 • Core-Testing | answering questions that must be based on good science and real understanding.

  Application fee | 500.- (Thai)

  Application fee | 900.- (English)

   

 • 2 rounds of testing and competition by experts

 • All test takers will receive an honorary certificate.
  Participants will receive coins in proportion to their score.

 • 50 – 65% | Bronze medal

 • 66 – 80 % silver medal | Silver medal
  > 80% gold medal | Gold medal

 • “Best Score Award”
  The test taker will receive Report sheet with souvenirs (special editions only) and free delivery of test documents to your home!!

การแข่งขันและทดสอบความถนัดทางการแพทย์ | มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • รอบที่ 1 | ชีววิทยาเพื่อความถนัดและศีกษาต่ออุดมศึกษา 
 • (เวลา 13.30 – 14.45 น. ใน วันที่ 18 มิถุนายน 2566)
 • รอบที่ 2 | ทักษะนวัตกรรมเพื่อความถนัดทางการแพทย์
 • (เวลา 14.45 – 16.00 น. ใน วันที่ 18 มิถุนายน 2566)
 • โมเดลการวัดผล Listening + RWV | เพิ่มทักษะการฟัง (Listening) การอ่าน (Reading) เขียน (Writing) การวิเคราะห์เสมือน (Virtual Analysis) การจำลองโจทย์โดยใช้เทคโนโลยี 3 มิติ จำลองเสมือน |
 • Core-Testing | การตอบคำถามที่ต้องมาโดยฐานวิทยาศาสตร์ที่ดีและเข้าใจจริง

อัตราค่าสมัคร | 500.- (ภาษาไทย)

Application fee | 900.- (English)

 • การทดสอบและแข่งขัน 2 รอบ โดยผู้เชี่ยวชาญ
 • ผู้เข้าสอบทุกคนจะได้รับ เกียรติบัตร
 • ผู้เข้าร่วมการทดสอบจะได้รับ เหรียญ ตามสัดส่วนคะแนน
 • 50 – 65% เหรียญทองแดง | Bronze medal
  66 – 80 % เหรียญเงิน | Silver medal
  > 80% เหรียญทอง | Gold medal
 • รางวัลคะแนนสูงสุด “Best Score Award
 • ผู้เข้าสอบจะได้รับ ใบรายงานผลระเอียดพร้อมของที่ระลึก (พิเศษเฉพาะรุ่น) และจัดส่งเอกสารประกอบการสอบ ถึงบ้านฟรี!!
 • Round 1 | Biology for Aptitude and Higher Education 
  (1.30 – 2.45 P.M. on 18 June 2023)
  Round 2 | Innovative Skills for Medical Aptitude
  (2.45 – 4.00 P.M. on 18 June 2023)
  Listening + RWV measurement models | enhance listening, reading, writing, virtual analysis, 3D simulation, virtualization, |.
  Core-Testing | answering questions that must be based on good science and real understanding.

  Application fee | 900.- (English)

  2 rounds of testing and competition by experts
  All test takers will receive an honorary certificate.
  Participants will receive coins in proportion to their score.
  50 – 65% | Bronze medal
  66 – 80 % silver medal | Silver medal
  > 80% gold medal | Gold medal
  Best Score Award
  The test taker will receive Report sheet with souvenirs (special editions only) and free delivery of test documents to your home!!

การพัฒนาและทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ Medical Science Aptitude Development and Testing | IMEDDAT

รายวิชาพัฒนาและทดสอบ | มัธยมศึกษาตอนต้น

วิทยาศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องราวธรรมชาติและปรากฏการณ์ต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต เช่น กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา สัตววิทยา พฤกษศาสตร์ ชีววิทยา (Oxford) ในการทดสอบนี้จะเน้น พื้นฐานที่เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประยุกต์เข้ากับความรู้ในเชิงวิทยาศาสตร์การแพทย์

 • อัตราค่าสมัคร | 180.- (ภาษาไทย)
 • สมัคร 1 ได้ถึง 2 | ประกอบด้วยการทดสอบ 2 ส่วน ได้แก่ 1) การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) 2) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการประยุกต์ (Scientific Knowledge and Applications)
 • กำหนดการทดสอบ24 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 (Online : ผ่านระบบ TechEd Assessment Testing)
 • ออกแบบด้วยตัวเอง | ผู้เข้าสอบสามารถเข้าสอบได้ในวันและเวลาที่สะดวกในช่วงเวลาข้างต้น
 • โมเดลการวัดผล RWV | การอ่าน (Reading) เขียน (Writing) การวิเคราะห์เสมือน (Virtual Analysis) การจำลองโจทย์โดยใช้เทคโนโลยี 3 มิติ จำลองเสมือน |
 • Core-Testing | การตอบคำถามที่ต้องมาโดยฐานวิทยาศาสตร์ที่ดีและเข้าใจจริง
 • อัตราค่าสมัคร | 180.- (ภาษาไทย)
 • กำหนดการทดสอบ |  24 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 (Online : ผ่านระบบ TechEd Assessment Testing)
 • สมัคร 1 ได้ถึง 2 | ประกอบด้วยการทดสอบ 2 ส่วน ได้แก่ 1) การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) 2) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการประยุกต์ (Scientific Knowledge and Applications)
 • ออกแบบด้วยตัวเอง | ผู้เข้าสอบสามารถเข้าสอบได้ในวันและเวลาที่สะดวกในช่วงเวลาข้างต้น
 • โมเดลการวัดผล RWV | การอ่าน (Reading) เขียน (Writing) การวิเคราะห์เสมือน (Virtual Analysis) การจำลองโจทย์โดยใช้เทคโนโลยี 3 มิติ จำลองเสมือน |
 • Core-Testing | การตอบคำถามที่ต้องมาโดยฐานวิทยาศาสตร์ที่ดีและเข้าใจจริง
รายวิชาพัฒนาและทดสอบ | มัธยมศึกษาตอนปลาย

ชีววิทยา (Biology) 

 • อัตราค่าสมัคร | 180.- (ภาษาไทย)
 • กำหนดการทดสอบ |  24 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 (Online : ผ่านระบบ TechEd Assessment Testing)
 • สมัคร 1 ได้ถึง 2 | ประกอบด้วยการทดสอบ 2 ส่วน ได้แก่ 1) การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) 2) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการประยุกต์ (Scientific Knowledge and Applications)
 • ออกแบบด้วยตัวเอง | ผู้เข้าสอบสามารถเข้าสอบได้ในวันและเวลาที่สะดวกในช่วงเวลาข้างต้น
 • โมเดลการวัดผล RWV | การอ่าน (Reading) เขียน (Writing) การวิเคราะห์เสมือน (Virtual Analysis) การจำลองโจทย์โดยใช้เทคโนโลยี 3 มิติ จำลองเสมือน |
 • Core-Testing | การตอบคำถามที่ต้องมาโดยฐานวิทยาศาสตร์ที่ดีและเข้าใจจริง

เคมี (Chemistry) 

 • อัตราค่าสมัคร | 180.- (ภาษาไทย)
 • กำหนดการทดสอบ |  24 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 (Online : ผ่านระบบ TechEd Assessment Testing)
 • สมัคร 1 ได้ถึง 2 | ประกอบด้วยการทดสอบ 2 ส่วน ได้แก่ 1) การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) 2) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการประยุกต์ (Scientific Knowledge and Applications)
 • ออกแบบด้วยตัวเอง | ผู้เข้าสอบสามารถเข้าสอบได้ในวันและเวลาที่สะดวกในช่วงเวลาข้างต้น
 • โมเดลการวัดผล RWV | การอ่าน (Reading) เขียน (Writing) การวิเคราะห์เสมือน (Virtual Analysis) การจำลองโจทย์โดยใช้เทคโนโลยี 3 มิติ จำลองเสมือน |
 • Core-Testing | การตอบคำถามที่ต้องมาโดยฐานวิทยาศาสตร์ที่ดีและเข้าใจจริง
 • อัตราค่าสมัคร | 180.- (ภาษาไทย)
 • กำหนดการทดสอบ |  24 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 (Online : ผ่านระบบ TechEd Assessment Testing)
 • สมัคร 1 ได้ถึง 2 | ประกอบด้วยการทดสอบ 2 ส่วน ได้แก่ 1) การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) 2) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการประยุกต์ (Scientific Knowledge and Applications)
 • ออกแบบด้วยตัวเอง | ผู้เข้าสอบสามารถเข้าสอบได้ในวันและเวลาที่สะดวกในช่วงเวลาข้างต้น
 • โมเดลการวัดผล RWV | การอ่าน (Reading) เขียน (Writing) การวิเคราะห์เสมือน (Virtual Analysis) การจำลองโจทย์โดยใช้เทคโนโลยี 3 มิติ จำลองเสมือน |
 • Core-Testing | การตอบคำถามที่ต้องมาโดยฐานวิทยาศาสตร์ที่ดีและเข้าใจจริง
 • อัตราค่าสมัคร | 180.- (ภาษาไทย)
 • กำหนดการทดสอบ |  24 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 (Online : ผ่านระบบ TechEd Assessment Testing)
 • สมัคร 1 ได้ถึง 2 | ประกอบด้วยการทดสอบ 2 ส่วน ได้แก่ 1) การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) 2) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการประยุกต์ (Scientific Knowledge and Applications)
 • ออกแบบด้วยตัวเอง | ผู้เข้าสอบสามารถเข้าสอบได้ในวันและเวลาที่สะดวกในช่วงเวลาข้างต้น
 • โมเดลการวัดผล RWV | การอ่าน (Reading) เขียน (Writing) การวิเคราะห์เสมือน (Virtual Analysis) การจำลองโจทย์โดยใช้เทคโนโลยี 3 มิติ จำลองเสมือน |
 • Core-Testing | การตอบคำถามที่ต้องมาโดยฐานวิทยาศาสตร์ที่ดีและเข้าใจจริง

การพัฒนาและทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ Medical Science Aptitude Development and Testing | IMEDDAT

การแข่งขันและทดสอบความถนัดทางการแพทย์ | มัธยมศึกษาตอนต้น
 • ส่วนที่ 1 | วิทยาศาสตร์ชีวภาพเพื่อความถนัดและเตรียมศีกษาต่ออุดมศึกษา 
 • (เวลา 09.30 – 10.45 น. ใน วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566)
 • ส่วนที่ 2 | ทักษะนวัตกรรมเพื่อความถนัดทางการแพทย์
 • (เวลา 10.45 – 12.00 น. ใน วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566)
 • โมเดลการวัดผล Listening + RWV | เพิ่มทักษะการฟัง (Listening) การอ่าน (Reading) เขียน (Writing) การวิเคราะห์เสมือน (Virtual Analysis) การจำลองโจทย์โดยใช้เทคโนโลยี 3 มิติ จำลองเสมือน |
 • Core-Testing | การตอบคำถามที่ต้องมาโดยฐานวิทยาศาสตร์ที่ดีและเข้าใจจริง

อัตราค่าสมัคร | 500.- (ภาษาไทย)

Application fee | 900.- (English)

 • การทดสอบและแข่งขัน 2 รอบ โดยผู้เชี่ยวชาญ
 • ผู้เข้าสอบทุกคนจะได้รับ เกียรติบัตร
 • ผู้เข้าร่วมการทดสอบจะได้รับ เหรียญ ตามสัดส่วนคะแนน
 • 50 – 65% เหรียญทองแดง | Bronze medal
  66 – 80 % เหรียญเงิน | Silver medal
  > 80% เหรียญทอง | Gold medal
 • รางวัลคะแนนสูงสุด “Best Score Award
 • ผู้เข้าสอบจะได้รับ ใบรายงานผลระเอียดพร้อมของที่ระลึก (พิเศษเฉพาะรุ่น) และจัดส่งเอกสารประกอบการสอบ ถึงบ้านฟรี!!
 • Part 1 | Biological Sciences for Aptitude and Preparatory to Higher Education 
  (09.30 – 10.45 A.M. on 26 February 2023)

 • Part 2 | Innovative Skills for Medical Aptitude
  (10:45  – 12:00 A.M. on 26 February 2023)

 • Listening + RWV measurement models | enhance listening, reading, writing, virtual analysis, 3D simulation, virtualization, |.

 • Core-Testing | answering questions that must be based on good science and real understanding.

  Application fee | 500.- (Thai)

  Application fee | 900.- (English)

   

 • 2 rounds of testing and competition by experts

 • All test takers will receive an honorary certificate.
  Participants will receive coins in proportion to their score.

 • 50 – 65% | Bronze medal

 • 66 – 80 % silver medal | Silver medal
  > 80% gold medal | Gold medal

 • “Best Score Award”
  The test taker will receive Report sheet with souvenirs (special editions only) and free delivery of test documents to your home!!

การแข่งขันและทดสอบความถนัดทางการแพทย์ | มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • รอบที่ 1 | ชีววิทยาเพื่อความถนัดและศีกษาต่ออุดมศึกษา 
 • (เวลา 13.30 – 14.45 น. ใน วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566)
 • รอบที่ 2 | ทักษะนวัตกรรมเพื่อความถนัดทางการแพทย์
 • (เวลา 14.45 – 16.00 น. ใน วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566)
 • โมเดลการวัดผล Listening + RWV | เพิ่มทักษะการฟัง (Listening) การอ่าน (Reading) เขียน (Writing) การวิเคราะห์เสมือน (Virtual Analysis) การจำลองโจทย์โดยใช้เทคโนโลยี 3 มิติ จำลองเสมือน |
 • Core-Testing | การตอบคำถามที่ต้องมาโดยฐานวิทยาศาสตร์ที่ดีและเข้าใจจริง

อัตราค่าสมัคร | 500.- (ภาษาไทย)

Application fee | 900.- (English)

 • การทดสอบและแข่งขัน 2 รอบ โดยผู้เชี่ยวชาญ
 • ผู้เข้าสอบทุกคนจะได้รับ เกียรติบัตร
 • ผู้เข้าร่วมการทดสอบจะได้รับ เหรียญ ตามสัดส่วนคะแนน
 • 50 – 65% เหรียญทองแดง | Bronze medal
  66 – 80 % เหรียญเงิน | Silver medal
  > 80% เหรียญทอง | Gold medal
 • รางวัลคะแนนสูงสุด “Best Score Award
 • ผู้เข้าสอบจะได้รับ ใบรายงานผลระเอียดพร้อมของที่ระลึก (พิเศษเฉพาะรุ่น) และจัดส่งเอกสารประกอบการสอบ ถึงบ้านฟรี!!
 • Round 1 | Biology for Aptitude and Higher Education 
  (1.30 – 2.45 P.M. on 26 February 2023)
  Round 2 | Innovative Skills for Medical Aptitude
  (2.45 – 4.00 P.M. on 26 February 2023)
  Listening + RWV measurement models | enhance listening, reading, writing, virtual analysis, 3D simulation, virtualization, |.
  Core-Testing | answering questions that must be based on good science and real understanding.

  Application fee | 900.- (English)

  2 rounds of testing and competition by experts
  All test takers will receive an honorary certificate.
  Participants will receive coins in proportion to their score.
  50 – 65% | Bronze medal
  66 – 80 % silver medal | Silver medal
  > 80% gold medal | Gold medal
  Best Score Award
  The test taker will receive Report sheet with souvenirs (special editions only) and free delivery of test documents to your home!!

การพัฒนาและทดสอบความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ระหว่างประเทศ
International Engineering aptitude Development And Testing | IEDAT

รายวิชาพัฒนาและทดสอบ | มัธยมศึกษาตอนต้น
 • อัตราค่าสมัคร | 180.- (ภาษาไทย)
 • Application rates | 500.- (ENGLISH)
 • กำหนดการทดสอบ | 1 – 4 ธันวาคม 2565
 • ออกแบบด้วยตัวเอง | ผู้เข้าสอบสามารถเข้าสอบได้ในวันและเวลาที่สะดวกในช่วงเวลาข้างต้น
 • โมเดลการวัดผล RWV | การอ่าน (Reading) เขียน (Writing) การวิเคราะห์เสมือน (Virtual Analysis) การจำลองโจทย์โดยใช้เทคโนโลยี 3 มิติ จำลองเสมือน |
 • Core-Testing | การตอบคำถามที่ต้องมาโดยฐานวิทยาศาสตร์ที่ดีและเข้าใจจริง
รายวิชาพัฒนาและทดสอบ | มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • อัตราค่าสมัคร | 180.- (ภาษาไทย)
 • Application rates | 500.- (ENGLISH)
 • กำหนดการทดสอบ | 1 – 4 ธันวาคม 2565
 • ออกแบบด้วยตัวเอง | ผู้เข้าสอบสามารถเข้าสอบได้ในวันและเวลาที่สะดวกในช่วงเวลาข้างต้น
 • โมเดลการวัดผล RWV | การอ่าน (Reading) เขียน (Writing) การวิเคราะห์เสมือน (Virtual Analysis) การจำลองโจทย์โดยใช้เทคโนโลยี 3 มิติ จำลองเสมือน |
 • Core-Testing | การตอบคำถามที่ต้องมาโดยฐานวิทยาศาสตร์ที่ดีและเข้าใจจริง
 • อัตราค่าสมัคร | 180.- (ภาษาไทย)
 • Application rates | 500.- (ENGLISH)
 • กำหนดการทดสอบ | 1 – 4 ธันวาคม 2565
 • ออกแบบด้วยตัวเอง | ผู้เข้าสอบสามารถเข้าสอบได้ในวันและเวลาที่สะดวกในช่วงเวลาข้างต้น
 • โมเดลการวัดผล RWV | การอ่าน (Reading) เขียน (Writing) การวิเคราะห์เสมือน (Virtual Analysis) การจำลองโจทย์โดยใช้เทคโนโลยี 3 มิติ จำลองเสมือน |
 • Core-Testing | การตอบคำถามที่ต้องมาโดยฐานวิทยาศาสตร์ที่ดีและเข้าใจจริง
 • อัตราค่าสมัคร | 180.- (ภาษาไทย)
 • Application rates | 500.- (ENGLISH)
 • กำหนดการทดสอบ | 1 – 4 ธันวาคม 2565
 • ออกแบบด้วยตัวเอง | ผู้เข้าสอบสามารถเข้าสอบได้ในวันและเวลาที่สะดวกในช่วงเวลาข้างต้น
 • โมเดลการวัดผล RWV | การอ่าน (Reading) เขียน (Writing) การวิเคราะห์เสมือน (Virtual Analysis) การจำลองโจทย์โดยใช้เทคโนโลยี 3 มิติ จำลองเสมือน |
 • Core-Testing | การตอบคำถามที่ต้องมาโดยฐานวิทยาศาสตร์ที่ดีและเข้าใจจริง
 • อัตราค่าสมัคร | 180.- (ภาษาไทย)
 • Application rates | 500.- (ENGLISH)
 • กำหนดการทดสอบ | 1 – 4 ธันวาคม 2565
 • ออกแบบด้วยตัวเอง | ผู้เข้าสอบสามารถเข้าสอบได้ในวันและเวลาที่สะดวกในช่วงเวลาข้างต้น
 • โมเดลการวัดผล RWV | การอ่าน (Reading) เขียน (Writing) การวิเคราะห์เสมือน (Virtual Analysis) การจำลองโจทย์โดยใช้เทคโนโลยี 3 มิติ จำลองเสมือน |
 • Core-Testing | การตอบคำถามที่ต้องมาโดยฐานวิทยาศาสตร์ที่ดีและเข้าใจจริง

การพัฒนาและทดสอบความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ระหว่างประเทศ
International Engineering aptitude Development And Testing | IEDAT

การแข่งขันและทดสอบความถนัดทางการแพทย์ | มัธยมศึกษาตอนต้น
 • ส่วนที่ 1 | วิทยาศาสตร์ชีวภาพเพื่อความถนัดและเตรียมศึกษาต่ออุดมศึกษา (เวลา 09.30 – 10.45 น. ใน วันที่ 4 ธันวาคม 2565)
 • ส่วนที่ 2 | ทักษะนวัตกรรมเพื่อความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (เวลา 10.45 – 12.00 น. ใน วันที่ 4 ธันวาคม 2565)
 • โมเดลการวัดผล Listening + RWV | เพิ่มทักษะการฟัง (Listening) การอ่าน (Reading) เขียน (Writing) การวิเคราะห์เสมือน (Virtual Analysis) การจำลองโจทย์โดยใช้เทคโนโลยี 3 มิติ จำลองเสมือน |
 • Core-Testing | การตอบคำถามที่ต้องมาโดยฐานวิทยาศาสตร์ที่ดีและเข้าใจจริง

อัตราค่าสมัคร | 500.- (ภาษาไทย) Application rates | 1200.- (ENGLISH)

 • การทดสอบและแข่งขัน 2 รอบ โดยผู้เชี่ยวชาญ
 • ผู้เข้าสอบทุกคนจะได้รับ เกียรติบัตร
 • ผู้เข้าร่วมการทดสอบจะได้รับ เหรียญ ตามสัดส่วนคะแนน
 • 50 – 65% เหรียญทองแดง | Bronze medal
  66 – 80 % เหรียญเงิน | Silver medal
  > 80% เหรียญทอง | Gold medal
 • รางวัลคะแนนสูงสุด “Best Score Award
 • ผู้เข้าสอบจะได้รับ ใบรายงานผลระเอียดพร้อมของที่ระลึก (พิเศษเฉพาะรุ่น) และจัดส่งเอกสารประกอบการสอบ ถึงบ้านฟรี!!
การแข่งขันและทดสอบความถนัดทางการแพทย์ | มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • รอบที่ 1 | คณิตศาสตร์เพื่อความถนัดและศึกษาต่ออุดมศึกษา 
 • (เวลา 13.30 – 14.45 น. ใน วันที่ 4 ธันวาคม 2565)
 • รอบที่ 2 | ทักษะคณิตศาสตร์เพื่อความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
 • (เวลา 14.45 – 16.00 น. ใน วันที่ 4 ธันวาคม 2565)
 • โมเดลการวัดผล Listening + RWV | เพิ่มทักษะการฟัง (Listening) การอ่าน (Reading) เขียน (Writing) การวิเคราะห์เสมือน (Virtual Analysis) การจำลองโจทย์โดยใช้เทคโนโลยี 3 มิติ จำลองเสมือน |
 • Core-Testing | การตอบคำถามที่ต้องมาโดยฐานวิทยาศาสตร์ที่ดีและเข้าใจจริง

อัตราค่าสมัคร | 500.- (ภาษาไทย) Application rates | 1200.- (ENGLISH)

 • การทดสอบและแข่งขัน 2 รอบ โดยผู้เชี่ยวชาญ
 • ผู้เข้าสอบทุกคนจะได้รับ เกียรติบัตร
 • ผู้เข้าร่วมการทดสอบจะได้รับ เหรียญ ตามสัดส่วนคะแนน
 • 50 – 65% เหรียญทองแดง | Bronze medal
  66 – 80 % เหรียญเงิน | Silver medal
  > 80% เหรียญทอง | Gold medal
 • รางวัลคะแนนสูงสุด “Best Score Award
 • ผู้เข้าสอบจะได้รับ ใบรายงานผลระเอียดพร้อมของที่ระลึก (พิเศษเฉพาะรุ่น) และจัดส่งเอกสารประกอบการสอบ ถึงบ้านฟรี!!
 • รอบที่ 1 | ทักษะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อความถนัดและศึกษาต่ออุดมศึกษา 
 • (เวลา 09.30 – 10.45 น. ใน วันที่ 4 ธันวาคม 2565)
 • รอบที่ 2 | การประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ (ฟิสิกส์, คณิตศาสตร์, เคมี)
 • (เวลา 10.45 – 12.00 น. ใน วันที่ 4 ธันวาคม 2565)
 • โมเดลการวัดผล Listening + RWV | เพิ่มทักษะการฟัง (Listening) การอ่าน (Reading) เขียน (Writing) การวิเคราะห์เสมือน (Virtual Analysis) การจำลองโจทย์โดยใช้เทคโนโลยี 3 มิติ จำลองเสมือน |
 • Core-Testing | การตอบคำถามที่ต้องมาโดยฐานวิทยาศาสตร์ที่ดีและเข้าใจจริง

อัตราค่าสมัคร | 500.- (ภาษาไทย) Application rates | 1200.- (ENGLISH)

 • การทดสอบและแข่งขัน 2 รอบ โดยผู้เชี่ยวชาญ
 • ผู้เข้าสอบทุกคนจะได้รับ เกียรติบัตร
 • ผู้เข้าร่วมการทดสอบจะได้รับ เหรียญ ตามสัดส่วนคะแนน
 • 50 – 65% เหรียญทองแดง | Bronze medal
  66 – 80 % เหรียญเงิน | Silver medal
  > 80% เหรียญทอง | Gold medal
 • รางวัลคะแนนสูงสุด “Best Score Award
 • ผู้เข้าสอบจะได้รับ ใบรายงานผลระเอียดพร้อมของที่ระลึก (พิเศษเฉพาะรุ่น) และจัดส่งเอกสารประกอบการสอบ ถึงบ้านฟรี!!
นวัตกรรมการทดสอบที่มากกว่า ''การทดสอบ''

นวัตกรรมการทดสอบ | โดยโมเดลการวัดผล LRWV (LRWV measurement model)

เพื่อประเมินผู้เข้าสอบในทุกมิติ เพื่อสามารถนำไปพัฒนาตามมิติต่าง ๆ ได้ อีกทั้งยังช่วยสะท้อนการวัดผลได้ครบถ้วน ทั้งทักษะภาคทฤษฎี ผ่าน ฟัง อ่าน เขียน และทักษะภาคปฏิบัติ โดยการวิเคราะห์เสมือน ที่ออกแบบมาโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา

สำหรับการแข่งขัน | เพื่อการประเมินการทดสอบครบทุกมิติ มีการประเมินทักษะ การฟัง (Listening)  ให้ผู้เข้าสอบด้วย

นวัตกรรมการทดสอบที่มากกว่า ''การทดสอบ''

นวัตกรรมการทดสอบ | การตอบคำถามแบบ Core-Testing

การตอบคำถามที่ช่วยให้ผู้เข้าสอบประเมินตนเองได้ดียิ่งขึ้น กระบวนการคิดที่ดีต้องเข้าใจรากฐานการคิดที่ดี เพื่อนำมาซึ่งคำตอบ และสามารถเชื่อมโยงทฤษฏีมาช่วยสนับสนุนแนวคิดของตนเองได้ ทำให้ผู้เข้าสอบเตรียมความพร้อมในรูปแบบการเรียนรู้จากรากฐานในระดับอุดมศึกษาได้ดียิ่งขึ้น

การพัฒนาและทดสอบความถนัดทางวิชาการ
Academic Aptitude Development and Testing | AADAT

รายวิชาพัฒนาและทดสอบ | มัธยมศึกษาตอนต้น
 • อัตราค่าสมัคร | 180.- (ภาษาไทย)
 • กำหนดการทดสอบ | 9 – 15 สิงหาคม 2565
 • ออกแบบด้วยตัวเอง | ผู้เข้าสอบสามารถเข้าสอบได้ในวันและเวลาที่สะดวกในช่วงเวลาข้างต้น
 • โมเดลการวัดผล RWV | การอ่าน (Reading) เขียน (Writing) การวิเคราะห์เสมือน (Virtual Analysis) การจำลองโจทย์โดยใช้เทคโนโลยี 3 มิติ จำลองเสมือน |
 • Core-Testing | การตอบคำถามที่ต้องมาโดยฐานวิทยาศาสตร์ที่ดีและเข้าใจจริง
 • อัตราค่าสมัคร | 180.- (ภาษาไทย)
 • กำหนดการทดสอบ | 9 – 15 สิงหาคม 2565
 • ออกแบบด้วยตัวเอง | ผู้เข้าสอบสามารถเข้าสอบได้ในวันและเวลาที่สะดวกในช่วงเวลาข้างต้น
 • โมเดลการวัดผล RWV | การอ่าน (Reading) เขียน (Writing) การวิเคราะห์เสมือน (Virtual Analysis) การจำลองโจทย์โดยใช้เทคโนโลยี 3 มิติ จำลองเสมือน |
 • Core-Testing | การตอบคำถามที่ต้องมาโดยฐานวิทยาศาสตร์ที่ดีและเข้าใจจริง
รายวิชาพัฒนาและทดสอบ | มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • อัตราค่าสมัคร | 180.- (ภาษาไทย)
 • กำหนดการทดสอบ | 9 – 15 สิงหาคม 2565
 • ออกแบบด้วยตัวเอง | ผู้เข้าสอบสามารถเข้าสอบได้ในวันและเวลาที่สะดวกในช่วงเวลาข้างต้น
 • โมเดลการวัดผล RWV | การอ่าน (Reading) เขียน (Writing) การวิเคราะห์เสมือน (Virtual Analysis) การจำลองโจทย์โดยใช้เทคโนโลยี 3 มิติ จำลองเสมือน |
 • Core-Testing | การตอบคำถามที่ต้องมาโดยฐานวิทยาศาสตร์ที่ดีและเข้าใจจริง
 • อัตราค่าสมัคร | 180.- (ภาษาไทย)
 • กำหนดการทดสอบ | 9 – 15 สิงหาคม 2565
 • ออกแบบด้วยตัวเอง | ผู้เข้าสอบสามารถเข้าสอบได้ในวันและเวลาที่สะดวกในช่วงเวลาข้างต้น
 • โมเดลการวัดผล RWV | การอ่าน (Reading) เขียน (Writing) การวิเคราะห์เสมือน (Virtual Analysis) การจำลองโจทย์โดยใช้เทคโนโลยี 3 มิติ จำลองเสมือน |
 • Core-Testing | การตอบคำถามที่ต้องมาโดยฐานวิทยาศาสตร์ที่ดีและเข้าใจจริง
 • อัตราค่าสมัคร | 180.- (ภาษาไทย)
 • กำหนดการทดสอบ | 9 – 15 สิงหาคม 2565
 • ออกแบบด้วยตัวเอง | ผู้เข้าสอบสามารถเข้าสอบได้ในวันและเวลาที่สะดวกในช่วงเวลาข้างต้น
 • โมเดลการวัดผล RWV | การอ่าน (Reading) เขียน (Writing) การวิเคราะห์เสมือน (Virtual Analysis) การจำลองโจทย์โดยใช้เทคโนโลยี 3 มิติ จำลองเสมือน |
 • Core-Testing | การตอบคำถามที่ต้องมาโดยฐานวิทยาศาสตร์ที่ดีและเข้าใจจริง
 • อัตราค่าสมัคร | 180.- (ภาษาไทย)
 • กำหนดการทดสอบ | 9 – 15 สิงหาคม 2565
 • ออกแบบด้วยตัวเอง | ผู้เข้าสอบสามารถเข้าสอบได้ในวันและเวลาที่สะดวกในช่วงเวลาข้างต้น
 • โมเดลการวัดผล RWV | การอ่าน (Reading) เขียน (Writing) การวิเคราะห์เสมือน (Virtual Analysis) การจำลองโจทย์โดยใช้เทคโนโลยี 3 มิติ จำลองเสมือน |
 • Core-Testing | การตอบคำถามที่ต้องมาโดยฐานวิทยาศาสตร์ที่ดีและเข้าใจจริง
 • อัตราค่าสมัคร | 180.- (ภาษาไทย)
 • กำหนดการทดสอบ | 9 – 15 สิงหาคม 2565
 • ออกแบบด้วยตัวเอง | ผู้เข้าสอบสามารถเข้าสอบได้ในวันและเวลาที่สะดวกในช่วงเวลาข้างต้น
 • โมเดลการวัดผล RWV | การอ่าน (Reading) เขียน (Writing) การวิเคราะห์เสมือน (Virtual Analysis) การจำลองโจทย์โดยใช้เทคโนโลยี 3 มิติ จำลองเสมือน |
 • Core-Testing | การตอบคำถามที่ต้องมาโดยฐานวิทยาศาสตร์ที่ดีและเข้าใจจริง

การพัฒนาและทดสอบความถนัดทางวิชาการ
Academic Aptitude Development and Testing | AADAT

การแข่งขันและทดสอบความถนัดทางการแพทย์ | มัธยมศึกษาตอนต้น
 • ส่วนที่ 1 | วิทยาศาสตร์เพื่อความถนัดและเตรียมศีกษาต่ออุดมศึกษา 
 • (เวลา 09.30 – 10.45 น. ใน วันที่ 14 สิงหาคม 2565)
 • ส่วนที่ 2 | ทักษะนวัตกรรมเพื่อความถนัดทางวิทยาศาสตร์
 • (เวลา 10.45 – 12.00 น. ใน วันที่ 14 สิงหาคม 2565)
 • โมเดลการวัดผล Listening + RWV | เพิ่มทักษะการฟัง (Listening) การอ่าน (Reading) เขียน (Writing) การวิเคราะห์เสมือน (Virtual Analysis) การจำลองโจทย์โดยใช้เทคโนโลยี 3 มิติ จำลองเสมือน |
 • Core-Testing | การตอบคำถามที่ต้องมาโดยฐานวิทยาศาสตร์ที่ดีและเข้าใจจริง

อัตราค่าสมัคร | 500.- (ภาษาไทย)

 • การทดสอบและแข่งขัน 2 รอบ โดยผู้เชี่ยวชาญ
 • ผู้เข้าสอบทุกคนจะได้รับ เกียรติบัตร
 • ผู้เข้าร่วมการทดสอบจะได้รับ เหรียญ ตามสัดส่วนคะแนน
 • 50 – 65% เหรียญทองแดง | Bronze medal
  66 – 80 % เหรียญเงิน | Silver medal
  > 80% เหรียญทอง | Gold medal
 • รางวัลคะแนนสูงสุด “Best Score Award
 • ผู้เข้าสอบจะได้รับ ใบรายงานผลระเอียดพร้อมของที่ระลึก (พิเศษเฉพาะรุ่น) และจัดส่งเอกสารประกอบการสอบ ถึงบ้านฟรี!!
การแข่งขันและทดสอบความถนัดทางการแพทย์ | มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • รอบที่ 1 | คณิตศาสตร์เพื่อความถนัดและศีกษาต่ออุดมศึกษา 
 • (เวลา 13.30 – 14.45 น. ใน วันที่ 14 สิงหาคม 2565)
 • รอบที่ 2 | ทักษะนวัตกรรมเพื่อความถนัดทางคณิตศาสตร์
 • (เวลา 14.45 – 16.00 น. ใน วันที่ 14 สิงหาคม 2565)
 • โมเดลการวัดผล Listening + RWV | เพิ่มทักษะการฟัง (Listening) การอ่าน (Reading) เขียน (Writing) การวิเคราะห์เสมือน (Virtual Analysis) การจำลองโจทย์โดยใช้เทคโนโลยี 3 มิติ จำลองเสมือน |
 • Core-Testing | การตอบคำถามที่ต้องมาโดยฐานวิทยาศาสตร์ที่ดีและเข้าใจจริง

อัตราค่าสมัคร | 500.- (ภาษาไทย)

 • การทดสอบและแข่งขัน 2 รอบ โดยผู้เชี่ยวชาญ
 • ผู้เข้าสอบทุกคนจะได้รับ เกียรติบัตร
 • ผู้เข้าร่วมการทดสอบจะได้รับ เหรียญ ตามสัดส่วนคะแนน
 • 50 – 65% เหรียญทองแดง | Bronze medal
  66 – 80 % เหรียญเงิน | Silver medal
  > 80% เหรียญทอง | Gold medal
 • รางวัลคะแนนสูงสุด “Best Score Award
 • ผู้เข้าสอบจะได้รับ ใบรายงานผลระเอียดพร้อมของที่ระลึก (พิเศษเฉพาะรุ่น) และจัดส่งเอกสารประกอบการสอบ ถึงบ้านฟรี!!

การพัฒนาและทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ Medical Science Aptitude Development and Testing | IMEDDAT

รายวิชาพัฒนาและทดสอบ | มัธยมศึกษาตอนต้น
รายวิชาพัฒนาและทดสอบ | มัธยมศึกษาตอนปลาย

การพัฒนาและทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ Medical Science Aptitude Development and Testing | MEDDAT

การแข่งขันและทดสอบความถนัดทางการแพทย์ | มัธยมศึกษาตอนต้น
การแข่งขันและทดสอบความถนัดทางการแพทย์ | มัธยมศึกษาตอนปลาย

ตรวจสอบผลการทดสอบ (รายบบุคคล) โดยการเข้าสู่ระบบ แล้วไปที่รายงานผลการทดสอบและประเมินผล

การพัฒนาและทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ Medical Science Aptitude Development and Testing | IMEDDAT

รายวิชาพัฒนาและทดสอบ | มัธยมศึกษาตอนต้น

อันดับที่ 1 | บารมี รักษ์ความสุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อันดับที่ 2 | ศรัณย์ อยู่​ร่วมใจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

อันดับที่ 3 | จิรันธนิน กิตติวัฒนาชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

อันดับที่ 4 | ณัชพร กองอ้น โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

อันดับที่ 5 | ปรมัตถ์ มุ่งอินทร์กลาง  โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

อันดับที่ 1 | ศรัณย์ อยู่​ร่วมใจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

อันดับที่ 2 | อมรรัตน์ ละวิโล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

อันดับที่ 3 | อภิลักษณ์ โสภณสัมฤทธิ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

อันดับที่ 4 | ฉัตตาพัฒน์ พิพัฒนสมทากุล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

อันดับที่ 5 | ปฐวี ช่วยศรี  โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

รายวิชาพัฒนาและทดสอบ | มัธยมศึกษาตอนปลาย

อันดับที่ 1 | ณัฐรัชต์ หนูแก้ว โรงเรียนพัทลุง

อันดับที่ 2 | พิมพ์มาดา แดงวิบูลย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

อันดับที่ 3 | พัชรพร บุญชรัตน์ โรงเรียนพัทลุง

อันดับที่ 4 | เสี่ยเหลียน ฮอง โรงเรียนพัทลุง

อันดับที่ 5 | พิสิษฐ์ พรรณราย โรงเรียนพัทลุง

อันดับที่ 1 | นบนที ไตรวรวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)

อันดับที่ 2 | ณัฐวรา นุชิตโรงเรียนพัทลุง

อันดับที่ 3 | พิไลพร ปันชัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

อันดับที่ 4 | กุลปริยา สมทอง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

อันดับที่ 5 | ปุณณวิช อุ้ยตยะกุล โรงเรียนพัทลุง

อันดับที่ 1 | ยศกร คงสุวรรณ โรงเรียนพัทลุง

อันดับที่ 2 | นบนที ไตรวรวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)

อันดับที่ 3 | นราวิชญ์ พรหมศิริ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยม)

อันดับที่ 4 | กุลปริยา สมทอง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

อันดับที่ 5 | อรอนงค์ อยู่ลือ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

การพัฒนาและทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ Medical Science Aptitude Development and Testing | MEDDAT

การแข่งขันและทดสอบความถนัดทางการแพทย์ | มัธยมศึกษาตอนต้น

อันดับที่ 1 | เขมณัฎฐ์ ภัทรพุทธ โรงเรียนชลกันยานุกูล

อันดับที่ 2 | ชญานิศ ชูวิทย์สกุลเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล

อันดับที่ 3 | ภูษณิศา จำเนียรการ โรงเรียนชลกันยานุกูล

อันดับที่ 4 | กมลนิตย์ กิจกาญจนารัตน์ โรงเรียนหอวัง

อันดับที่ 5 | ศตพร กนกศิขรินทร์ โรงเรียนชลกันยานุกูล

การแข่งขันและทดสอบความถนัดทางการแพทย์ | มัธยมศึกษาตอนปลาย

อันดับที่ 1 | พีรพัฒน์ สืบสุนทร โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา

อันดับที่ 2 | ณัฐณิชา รัตนะ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา

อันดับที่ 3 | ลักษิกา ภัทรพุทธ โรงเรียนชลกันยานุกูล

อันดับที่ 4 | นบนที ไตรวรวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)

อันดับที่ 5 | ณัฐพงศ์ โอนแก้ว โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา

อันดับที่ 1 | มนธีร์ จิตศิริ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

อันดับที่ 2 | อิทธิพงศ์ ชุติจิตวิทยา โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

อันดับที่ 3 | ปภาวดี สุวรรณภูมิ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

อันดับที่ 4 | กิตติกานต์ สิทธิกิจ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

 

Medical Science Aptitude Development and Testing | MEDDAT
การพัฒนาและทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ : IMEDDAT
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
การพัฒนาและทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์การแพทย์แห่งแรก!! (แพทย์ พยาบาล เทคนิคการแพทย์ เภสัชกร วิศวกรรมชีวการแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) ที่ครอบคลุมในสายวิทยาศาสตร์การแพทย์ โอกาสในการเตรียมความพร้อม พัฒนาและลองค้นหาความถนัดในการศึกษาต่ออุดมศึกษา ในสายวิชาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์
ENGINEERING SKILLS DEVELOPMENT AND TESTING | EDAT
การพัฒนาและทดสอบทักษะทางวิศวกรรมศาสตร์ : EDAT
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
เตรียมความพร้อม ทดสอบความรู้และทักษะทางวิศวกรรมศาสตร์ อันเป็นสาขาวิชาที่มีความจำเป็นในการพัฒนาประเทศ และารส่งเสริมและกระตุ้นการศึกษาความรู้ด้วยตนเอง (Self-leaning) ของนักเรียนในสาขาดังกล่าว​
Medical Science Aptitude Development and Testing | MEDDAT
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
การพัฒนาและทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ : MEDDAT
การพัฒนาและทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์การแพทย์แห่งแรก!! (แพทย์ พยาบาล เทคนิคการแพทย์ เภสัชกร วิศวกรรมชีวการแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) ที่ครอบคลุมในสายวิทยาศาสตร์การแพทย์ โอกาสในการเตรียมความพร้อม พัฒนาและลองค้นหาความถนัดในการศึกษาต่ออุดมศึกษา ในสายวิชาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์
0
สาขาวิชาที่เปิดสอบ
Academic Aptitude Development and Testing | AA-DAT
การพัฒนาและทดสอบความถนัดทางวิชาการ (AA-DAT)
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
การทดสอบออกแบบให้ผู้ทดสอบได้พัฒนาความรู้และเสริมความถนัดในแต่ละรายวิชาที่สนใจได้ โดยบูรณาการข้อสอบหลายระดับตั้งแต่มาตราฐาน สสวท.(ล่าสุด) มาตราฐานการแข่งขันระดับชาติ จนถึงตำราระดับสากล เพื่อให้สามารถใช้เป็นสนามสอบที่ประเมินสมรรถนะได้อย่างดี
INNOVATION Skills Development And Testing | Inno-DAT
การพัฒนาและทดสอบทักษะทางนวัตกรรม (INNO-DAT)
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
"นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์" เป็นกระบวนการคิดที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในทุกสาขาอาชีพ ที่โลกต้องการคนที่เก่ง สามารถนำความรู้มาใช้ในการพัฒนาให้ "ดีขึ้น" "เร็วขึ้น" "รวมวิชาต่างๆเข้าด้วยกัน" อันเป็นหัวใจของการศึกษาแท้จริง ที่การศึกษาระดับโลกหรือมหาวิทยาลัยระดับโลกให้ความสำคัญ เช่น KOSEN (ญี่ปุ่น) MIT (USA) CalTech (USA) เป็นต้น
Engineering Skills Development And Testing | EDAT
การพัฒนาและทดสอบทักษะทางวิศวกรรมศาสตร์ (EDAT)
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
เตรียมความพร้อม ทดสอบความรู้และทักษะทางวิศวกรรมศาสตร์ อันเป็นสาขาวิชาที่มีความจำเป็นในการพัฒนาประเทศ และารส่งเสริมและกระตุ้นการศึกษาความรู้ด้วยตนเอง (Self-leaning) ของนักเรียนในสาขาดังกล่าว
0
สาขาวิชาที่เปิดสอบ

3 ขั้นตอนการสมัคร | 3-STEP application process

ขั้นตอนที่ 1 | STEP 1
สมัครและลงทะเบียนการทดสอบ โดยเลือกสมัครได้ทุกสาขาวิชา (สมัครได้มากกว่า 1 ครั้ง)
ขั้นตอนที่ 2 | STEP 2
ชำระค่าสมัครภายใน 2 วัน (นับจากวันที่สมัคร) แล้วแจ้งการชำระค่าสมัคร
ขั้นตอนที่ 3 | STEP 3
เจ้าหน้าที่ยืนยันการชำระค่าสมัครผ่านระบบ ที่ลงทะเบียนไว้ (ภายใน 5 ชม.)
-> ตรวจสอบได้จากสถานะในเว็บไซต์ระบบ

สถิติโรงเรียนที่เข้าร่วมการทดสอบ | TEST Series

0 + โรงเรียน
เชิญโรงเรียนเข้าร่วมมากกว่า
0 + จังหวัด
เชิญโรงเรียนในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ มากกว่า

โรงเรียนที่เข้าร่วมการทดสอบ | TECH Education

> 0
จำนวนโรงเรียนเข้าร่วมการทดสอบ

อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีส่วนในการออกข้อสอบ

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน | MEDDAT EDAT
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ชาติชาย พฤกษาพงษ์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า | Phramongkutklao College of Medicine ​
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์ กองศัลยกรรมตกแต่งและศัลยกรรมตกแต่ง วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมธัช โอวศิริกุล
มหาวิทยาลัยมหิดล | Mahidol University
อดีตผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร.นภาพร ศรีเด่น
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข | Institute of Public Health Sciences Ministry of Public Health
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ปริญญาเอก | ปร.ด.(ชีวเคมี) ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี | วท.บ.(ชีววิทยา) (เกียรตินิยมอันดับ 1) ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรรณนภา เภาทอง | มหาวิทยาลัยรังสิต (RSU) ประเทศไทย
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต​
ดร.รุ่งโรจน์ ไกรสิทธิพาณิชย์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประเทศไทย
ปริญญาเอก | วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ (ทุนโครงการหลวง) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปริญญาโท | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีววิทยา (อณูพันธุศาสตร์) ชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรี | วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา (เอกพันธุศาสตร์) ชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ.วศ.ดร. นิรุทธ์ พรมบุตร
มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
(อดีต) ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อ.ดร.สรร รัตนสัญญา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประเทศไทย
อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (KMUTNB) ประเทศไทย
ที่ปรึกษา กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการ จัดการระบบสารสนเทศ (ITM), คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะทำงาน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
ณัฐพงศ์ นพโลหะ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
ปริญญาโท | สาขาวิทยาศาสตร์ระดับโมเลกุลทางจุลชีววิทยาทางการแพทย์และภูมิคุ้มกันวิทยา คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี | สาขาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร. ขวัญจิรา แก้วแฝก
สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งประเทศญี่ปุ่น (JAIST) ประเทศญี่ปุ่น
นักวิจัยทุนหลังปริญญาเอก ภาคการจัดการเทคโนโลยีสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาเอก | Knowledge Science สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งประเทศญี่ปุ่น (JAIST) ประเทศญี่ปุ่น
ปริญญาเอก | วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (Transportation Engineering) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SIIT) ประเทศไทย
ดร.วศิทธิ์ ศิริลาภอนันต์
University of Warwick , UK
ปริญญาเอก | วิศวกรรมศาสตร์ชีวการแพทย์ (University of Warwick , UK)
ปริญญาโท | วิศวกรรมศาสตร์การเงิน (University of Reading , UK)
ปริญญาตรี | วิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล (UNSW , Australia)
ปริญญาตรี | วิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดร. ชนินญา วงษ์วรางคณา
มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
ปริญญาเอก | ชีวเคมี มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
ปริญญาตรี | ชีวเคมี วิทยาศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
ภกญ. พรพิมล เอื้อเฟื้อ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย
ปริญญาตรี | สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยขอนแก่น