โครงการพัฒนาและทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับประเทศ ประจำปี 1/2566 เมื่อเดือนมีนาคม 2566 ที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมกว่า 60 โรงเรียนทั่วประเทศ

นวัตกรรมการทดสอบที่มากกว่า ''การทดสอบ''

ดาวน์โหลดข้อมูล สำหรับโรงเรียน | Download information for schools

กำหนดการคัดเลือกตัวแทนภูมิภาค (Selection of Regional Representatives) สำหรับโรงเรียน | School Schedule

พิธีมอบรางวัลแก่โรงเรียน (กลุ่มสาระฯ) และผู้ได้รับรางวัล โครงการพัฒนาและทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ รอบเดือนมิถุนายน ประจำปี 2/2565

นวัตกรรมการทดสอบที่มากกว่า ''การทดสอบ''

ขั้นตอนการสมัครสำหรับโรงเรียน | Application process for schools

รายโรงเรียน (ครูผู้ประสานงานดำเนินการสมัครให้)

ข้อมูลนักเรียนที่ใช้ในการสมัครการทดสอบ (จัดทำเป็นไฟล์ Excel (.xlsx) หรือ Word) | ดาวน์โหลด แบบฟอร์มตามโรงเรียน (คลิ๊ก)
– ชื่อ – นามสกุล ผู้สมัครสอบ
– ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
– เลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือ เลขที่หนังสือเดินทาง
– หมายเลขโทรศัพท์
ผ่านระบบรับสมัคร (รายโรงเรียน)  | รายโรงเรียน (ครูผู้ประสานงาน) ด้านล่าง

โรงเรียนชำระค่าสมัครเป็นรายโรงเรียน ขอความกรุณาส่งหลักฐานการชำระค่าสมัครมาที่ [email protected] โดยบริษัท ฯ จะยืนยันและจัดส่งใบเสร็จรับเงิน | นักเรียนเข้าสู่ระบบ TECHED Assessment Testing ได้หลังจากยืนยันภายใน 2 วัน

การทดสอบ | การทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ รอบคัดเลือกตัวแทนภูมิภาค
เข้าร่วมการทดสอบ ระหว่างวันที่ 23 – 26 กุมภาพันธ์ 2567 ผ่านระบบ TECHED Assessment Testing
(สามารถเลือกวัน เวลา (ในช่วงวันดังกล่าว) ในการทดสอบได้ตามความสะดวกของผู้รับการทดสอบ)

การแข่งขัน | การแข่งขันความถนัดทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ รอบคัดเลือกตัวแทนภูมิภาค
เข้าร่วมการทดสอบ วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 กำหนดการสามารถศึกษาได้จากเว็บไซต์การทดสอบ
(ผู้เข้าสอบต้องเข้าสอบตามเวลาที่ระบุในกำหนดการเท่านั้น (กำหนดวันและเวลา)

ผลการสอบและผลวิเคราะห์รายบุคคล (Individual examination results) สามารถติดตามผ่าน TECHED Assessment Testing ผู้เข้าสอบสามารถตรวจสอบผลการทดสอบผ่านเว็บไซต์

ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร | วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม พุทธศักราช 2567
รายละเอียดกำหนดการสามารถติดตามผ่าน TECHED Assessment Testing (หลังประกาศผล)

นวัตกรรมการทดสอบที่มากกว่า ''การทดสอบ''

นวัตกรรมการทดสอบ | โดยโมเดลการวัดผล LRWV (LRWV measurement model)

เพื่อประเมินผู้เข้าสอบในทุกมิติ เพื่อสามารถนำไปพัฒนาตามมิติต่าง ๆ ได้ อีกทั้งยังช่วยสะท้อนการวัดผลได้ครบถ้วน ทั้งทักษะภาคทฤษฎี ผ่าน ฟัง อ่าน เขียน และทักษะภาคปฏิบัติ โดยการวิเคราะห์เสมือน ที่ออกแบบมาโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา

สำหรับการแข่งขัน | เพื่อการประเมินการทดสอบครบทุกมิติ มีการประเมินทักษะ การฟัง (Listening)  ให้ผู้เข้าสอบด้วย

นวัตกรรมการทดสอบที่มากกว่า ''การทดสอบ''

นวัตกรรมการทดสอบ | การตอบคำถามแบบ Core-Testing

การตอบคำถามที่ช่วยให้ผู้เข้าสอบประเมินตนเองได้ดียิ่งขึ้น กระบวนการคิดที่ดีต้องเข้าใจรากฐานการคิดที่ดี เพื่อนำมาซึ่งคำตอบ และสามารถเชื่อมโยงทฤษฏีมาช่วยสนับสนุนแนวคิดของตนเองได้ ทำให้ผู้เข้าสอบเตรียมความพร้อมในรูปแบบการเรียนรู้จากรากฐานในระดับอุดมศึกษาได้ดียิ่งขึ้น