Image
Image
About Us

โครงการ “พัฒนาและทดสอบทักษะทางวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2564” (Engineering skills Development and Testing: EDAT 2021)

จัดขึ้นให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาความรู้ ทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นการศึกษาความรู้ด้วยตนเอง (Self-leaning) ของนักเรียนในสาขาวิชาที่ จัดการทดสอบแบ่งเป็นช่วงชั้น ดังนี้

มัธยมศึกษาตอนต้น

  • วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ *
  • วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ *
  • 6 สาขาวิชาที่เปิดสอบ

มัธยมศึกษาตอนปลาย

  • วิชาทักษะและความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ *
  • วิชาฟิสิกส์ *
  • วิชาเคมี *
  • วิชาชีววิทยา *