Engineering Skills Devenlopment And Testing | EDAT

โครงการ “พัฒนาและทดสอบทักษะทางวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2564” (Engineering skills Development and Testing: EDAT 2021)  จัดขึ้นให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาความรู้ ทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์  ทั้งยังเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นการศึกษาความรู้ด้วยตนเอง (Self-leaning) ของนักเรียนในสาขาวิชาที่ จัดการทดสอบแบ่งเป็นช่วงชั้น ดังนี้

มัธยมศึกษาตอนต้น

0
วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ*
0
วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ*
0
สาขาวิชาที่เปิดสอบ
130
ค่าสมัครสอบเพียง (คน/วิชา)

มัธยมศึกษาตอนปลาย

0
วิชาทักษะและความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์*
0
วิชาฟิสิกส์*
0
วิชาเคมี*
0
วิชาชีววิทยา*

*แสดงจำนวนทุนการศึกษาสูงสุด

แบ่งเป็น 2 ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย

กำหนดการทดสอบ 15 - 22 เมษายนนี้

โดยผู้เข้าสอบสามารถเลือกเวลาในการทำการทดสอบได้ตามความสะดวก ในช่วงกำหนดการสอบ (15 – 22 เมษายน)

เปิดให้ทำการทดสอบวันที่ 15 เมษายน เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ถึง 22 เมษายน เวลา 23.59 น.

150
ผู้เข้าร่วมการทดสอบรวม | EDAT2021

รู้ระดับความพร้อมและพัฒนาความรู้

ผลคะแนนอย่างละเอียดของตนเอง พร้อมเทียบเคียงพลคะแนนกับการทดสอบเข้ามหาวิทยาลัย (การทดสอบอื่นที่เกี่ยวข้อง) และจัดอันดับระดับประเทศ

ทดสอบความรู้สำหรับอนาคต

รูปแบบข้อสอบออกแบบให้ผู้สอบได้ค้นคว้า บูรณาการความรู้ แก้ปัญหาในเชิงวิศวกรรมศาาสตร์ และสามารถพัฒนาต่อยอดความรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ข้อสอบระดับประเทศ

ด้วยอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น ๆ โดยอิงมาตราฐานตามการสอบระดับชาติหรือนานาชาติ โดยมีการทดสอบและแข่งขัน 2 รอบ (แบบผสมผสาน) ได้แก่ Research round (รูปแบบ Online) และ Final round (รูปแบบ Onsite) 

ประเมินผลการสอบรายบุคคล

แบบประเมินผลสอบรายบุคคล โดยวิเคราะห์จากผลสอบ พร้อมบอกจุดแข็ง – จุดปรับปรุง รายข้อ รายทักษะ รายบท เพื่อให้น้องๆ สามารถนำไปพัฒนาการเรียนของตนเองได้

ชิงทุนการศึกษาและรางวัล

มอบทุนการศึกษาและรางวัลมากมาย พร้อมเหรียญรางวัล สำหรับรอบที่ 1

EDAT2021 | ไม่มีการจัดรอบที่ 2 เนื่องจากจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่ถึง 1,500 คน

ขั้นตอนการสมัคร | EDAT

ปฏิทินโครงการ | EDAT

รางวัลและทุนการศึกษา (รายวิชา)

ชนะเลิศ                        เหรียญรางวัลและเกียรติบัตร

(เหรียญทองอันดับ 1)       ทุนการศึกษา 3,000 บาท ศึกษาใน TECHEd

รองชนะเลิศอันดับที่ 1      เหรียญรางวัลและเกียรติบัตร

(เหรียญทองอันดับ 2)         ทุนการศึกษา 2,500 บาท  ศึกษาใน TECHEd

รองชนะเลิศอันดับที่ 2       เหรียญรางวัลและเกียรติบัตร

(เหรียญทองอันดับ 3)           ทุนการศึกษา 2,000 บาท ศึกษาใน TECHEd

รองชนะเลิศอันดับที่ 3        เหรียญรางวัลและเกียรติบัตร

(เหรียญทองอันดับ 4)           ทุนการศึกษา 1,000 บาท ศึกษาใน TECHEd

รองชนะเลิศอันดับที่ 4        เหรียญรางวัลและเกียรติบัตร

(เหรียญทองอันดับ 5)           ทุนการศึกษา 500 บาท ศึกษาใน TECHEd

รางวัลเหรียญเงิน (อันดับที่ 6 – 10)    เหรียญรางวัลและเกียรติบัตร

รางวัลเหรียญทองแดง (อันดับที่ 11 – 15)   เหรียญรางวัลและเกียรติบัตร

*เกณฑ์ที่ใช้นี้เป็นเกณฑ์ปัจจุบันที่ปรับตามจำนวนผู้ร่วมการทดสอบ ทุนการศึกษานี้เป็นทุนลดหย่อนการศึกษาในหลักสูตรใดก็ได้ใน TECH Education มีอายุในการใช้ภายใน 2 ปี

*เกณฑ์รางวัลและทุนการศึกษาเดิม ใช้กรณีผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ 500 – 1,499 คนในวิชานั้น ๆ

รอบการการทดสอบและแข่งขัน (ผสมผสาน) | EDAT

รอบที่ 1 | Research round (Online)

การพัฒนาและทดสอบทักษะทางวิศวกรรมศาสตร์ โดยให้ผู้เข้าสอบทำข้อสอบผ่านเว็บไซต์การสอบ ในระยะเวลาที่กำหนด ผู้เข้าสอบสามารถค้นคว้า สืบค้น หรือใช้เครื่องมืออื่นที่จำเป็นได้ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าสอบมีทักษะการสืบค้นข้อมูลที่น่าเชื่อถือและสามารถวิเคราะห์ข้อมูล การประยุกต์ อ้างอิง เรียบเรียงข้อมูลได้ อันเป็นทักษะสำคัญในปัจจุบัน ในแต่ละสาขาวิชาจะสอดแทรกการประเมินทักษะและความรู้เชิงวิศวกรรมศาสตร์ด้วย ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่

  • ส่วนที่ 1 (Part 1) | Critical Thinking
  • ส่วนที่ 2 (Part 2) | Scientific Knowledge and Applications

    สามารถศึกษาหลักเกณฑ์และเนื้อหาในการออกข้อสอบแต่ละสาขาวิชา จะประกาศให้ทราบ 

คำชี้แจงการทำข้อสอบ
รอบที่ 1 | Research round (Online)

ขอบเขตการออกข้อสอบ

มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย

หนังสืออ้างอิงน่าศึกษา (TEXTBOOK | สอวน.)

รอบที่ 2 | Final round (Onsite)

การพัฒนาและทดสอบทักษะทางวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ที่มีคะแนนในอันดับที่ 1 – 50 ในการสอบวิชานั้น ๆ ทำการแข่งขันต่อในรอบนี้ โดยเป็นการแข่งขันทักษะและความสามารถ ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงการประยุกต์ใช้ความรู้ได้ จัดขึ้นที่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร หรือ มหาวิทยาลัยชั้นนำใกล้เคียง

ส่วนหนึ่งของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

อาจารย์ผู้ออกข้อสอบ

ปริญญาโท | สาขาวิทยาศาสตร์ระดับโมเลกุลทางจุลชีววิทยาทางการแพทย์และภูมิคุ้มกันวิทยา คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ปริญญาตรี | สาขาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ครูพี่นัตตี้ | ณัฐพงศ์ นพโลหะ

ปริญญาเอก | วิศวกรรมศาสตร์ชีวการแพทย์ (University of Warwick , UK)

ปริญญาโท | วิศวกรรมศาสตร์การเงิน (University of Reading , UK)

ปริญญาตรี | วิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล (UNSW , Australia)

ปริญญาตรี | วิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ครูพี่ตูน | วศิทธิ์ ศิริลาภอนันต์

ปริญญาโท | สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

ปริญญาตรี | สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ครูพี่เอลวิส | กฤษฎี มีเครือ

ปริญญาตรี | สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ครูพี่ตาเต้ | จีราวัฒน์ การัณย์สกุลดล

"ส่วนหนึ่งของกรรมการออกข้อสอบ เพื่อให้น้องๆได้ทดสอบและพัฒนาความสามารถของตนเองได้อย่างดีที่สุดกับข้อสอบคุณภาพ และชิงทุนการศึกษา กับ EDAT"