ขั้นตอนที่ 1 | STEP 1

สมัครและลงทะเบียนการทดสอบ โดยเลือกสมัครได้ทุกสาขาวิชา (สมัครได้มากกว่า 1 ครั้ง) กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนดำเนินการ

การพัฒนาและทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
Medical Science Aptitude Development and Testing | MEDDAT

หมวดที่ 1 | พัฒนาและทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

0
สาขาวิชาที่เปิดสอบ

การพัฒนาและทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
Medical Science Aptitude Development and Testing | MEDDAT

หมวดที่ 2 | การแข่งขันความถนัดทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
Medical Science Aptitude Competition

0
สาขาวิชาที่เปิดสอบ

ขั้นตอนที่ 2 | STEP 2

ชำระค่าสมัครภายใน 3 วัน (นับจากวันที่สมัคร) แล้วแจ้งการชำระค่าสมัคร

การพัฒนาและทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
Medical Science Aptitude Development and Testing | MEDDAT

หมวดที่ 1 | พัฒนาและทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

300
ภาษาไทย | ค่าสมัครสอบเพียง (บาท/รายวิชา)

การพัฒนาและทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
Medical Science Aptitude Development and Testing | MEDDAT

800
ภาษาไทย | ค่าสมัครสอบเพียง (บาท/รายวิชา)
1000
International (English) | Exam application fee (baht/subject)

ขั้นตอนที่ 3 | STEP 3

เจ้าหน้าที่ยืนยันการชำระค่าสมัครผ่านระบบการทดสอบ (ภายใน 5 ชม.)

สำหรับรายโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ TECHEd Assessment Testing -> (วันที่ 10 ตุลาคม  2564)