ทะเบียนรับเอกสาร
| สำหรับหน่วยงาน

จัดทำโดย บริษัท เทค อินฟินิตี้ อีดุเคชั่น จำกัด | TECH Infinity Education Company Limited
กรุณานำส่ง | งานสารบรรณ , ธุรการ

ทะเบียนรับเอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการลงทะเบียนตอบรับการได้รับเอกสาร เพื่อทราบสถานะพัสดุที่จัดส่งไปที่หน่วยงานของท่าน

เมื่อดำเนินการส่งข้อมูล แสดงว่าคุณยินยอมข้อกำหนด นโยบายข้อมูล และนโยบายคุกกี้ของ TECH INFINITY EDUCATION

รอบระดับประเทศ (National) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2566 โดยได้รับเกียรติจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธี โดยมอบหมายให้ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

พิธีมอบรางวัลแก่โรงเรียน (กลุ่มสาระฯ) และผู้ได้รับรางวัล โครงการพัฒนาและทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ รอบเดือนมิถุนายน ประจำปี 2/2565

โทรศัพท์

02 686 1202 กด 1 (Office)
หรือ 092 504 0382
(คุณนิสาชล วงค์จำปา : นักวิชาการศึกษา)

ที่อยู่

บริษัท เทค อินฟินิตี้ อีดูเคชั่น จำกัด
TECH Infinity Education Company Limited
1 อาคารเอ็มไพร์ ชั้น 47 ยูนิต 4703 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105564121880

ติดตามเราได้ที่
นวัตกรรมการทดสอบที่มากกว่า ''การทดสอบ''

นวัตกรรมการทดสอบ | โดยโมเดลการวัดผล LRWV (LRWV measurement model)

เพื่อประเมินผู้เข้าสอบในทุกมิติ เพื่อสามารถนำไปพัฒนาตามมิติต่าง ๆ ได้ อีกทั้งยังช่วยสะท้อนการวัดผลได้ครบถ้วน ทั้งทักษะภาคทฤษฎี ผ่าน ฟัง อ่าน เขียน และทักษะภาคปฏิบัติ โดยการวิเคราะห์เสมือน ที่ออกแบบมาโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา

สำหรับการแข่งขัน | เพื่อการประเมินการทดสอบครบทุกมิติ มีการประเมินทักษะ การฟัง (Listening)  ให้ผู้เข้าสอบด้วย

นวัตกรรมการทดสอบที่มากกว่า ''การทดสอบ''

นวัตกรรมการทดสอบ | การตอบคำถามแบบ Core-Testing

การตอบคำถามที่ช่วยให้ผู้เข้าสอบประเมินตนเองได้ดียิ่งขึ้น กระบวนการคิดที่ดีต้องเข้าใจรากฐานการคิดที่ดี เพื่อนำมาซึ่งคำตอบ และสามารถเชื่อมโยงทฤษฏีมาช่วยสนับสนุนแนวคิดของตนเองได้ ทำให้ผู้เข้าสอบเตรียมความพร้อมในรูปแบบการเรียนรู้จากรากฐานในระดับอุดมศึกษาได้ดียิ่งขึ้น