การเรียนการสอนให้เตรียมพร้อมสู่อนาคตที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลง (Disruption)

ตามความถนัดและความสนใจแต่ละบุคคล โดยการเรียนทั้งความรู้และสร้างเสริมทักษะ (ทักษะในศตวรรษที่ 21) รูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน (Online-Onsite) จากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง

Knowledge | ความรู้

ออกแบบการเรียนรู้ตามหลักสูตร สสวท. (ฉบับล่าสุด) เน้นให้ผู้เรียนสำเร็จตามเป้าหมายของตนเอง ด้วยหลักสูตรความรู้ทฤษฎี(เน้นความเข้าใจ)คู่การปฏิบัติ และสามารถนำไปสู่การประยุกต์ใช้ได้ ซึ่งยังเป็นผลงานที่ประจักษ์ที่ทำให้มีผลงาน (Portfolio) ที่โดดเด่นในสาขาวิชาที่สนใจด้วย รวมถึงมีความหลากหลายของหลักสูตรและออกแบบได้ด้วยตนเองด้วย 2 + 1 + 1 Model

Skills | ทักษะ

หลักสูตรออกแบบให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) และทักษะที่จำเป็นเฉพาะสาขาที่ผู้เรียนสนใจได้ โดยการเรียนแบบบูรณาการ (ทฤษฎีเชื่อมโยงปฏิบัติ) ผู้เรียนจะได้ตื่นเต้นผ่านการเรียนรู้พื้นที่ปฏิบัติการ (อุตสาหกรรม,EEC,Digital Economy)  และผ่าน Inno-PBL และ FSESs เพื่อเตรียมผู้เรียนให้พร้อมต่ออนาคต

“Personalized and adaptive content and curricula”

สภาเศรษฐกิจโลก | World Economic Forum ให้ความสำคัญกับทักษะ (The 21st-century skills) เป็นอย่างมาก โดยได้กำหนดทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทั้งหมด 16 ทักษะ ได้ดังนี้

Source: World Bank income clustering for 91 sample countries. 

จากตารางประเทศไทยอยู่ใน Cluster 3 Upper-middle income (รายได้ระดับบน – กลาง) ระดับเดียวกับ Malaysia และ South Africa เป็นต้น [อ้างอิง] เมื่อเปรียบเทียบโดยเฉลี่ยแล้ว ยังน้อยกว่าประเทศรายได้สูงในหลายทักษะ ซึ่งถ้าหากมีทักษะก็จะสร้างโอกาสมากขึ้นในอนาคต ทั้งการเข้าศึกษาต่ออุดมศึกษาและการทำงานในระดับนานาชาติในโลกของการเปลี่ยนแปลง ที่ต้องเร็วกว่าเมื่อวาน

EDUCATION 4.0

Source: Schools of the Future: Defining New Models of Education for the Fourth Industrial Revolution (อ้างอิง)

ในขณะที่โลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยียังคงเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตและโลกแห่งการทำงาน  ระบบการศึกษาได้เดินไปในทิศทางที่ไม่เชื่อมต่อกับความเป็นจริงและความต้องการของเศรษฐกิจและสังคมโลก รูปแบบการศึกษาต้องปรับตัวเพื่อให้เด็กมีทักษะในการสร้างโลกที่ครอบคลุมและมีประสิทธิผลมากขึ้น

TECH Series
หลักสูตรการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง
EDUCATION 4.0

การศึกษามุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพอย่างบูรณาการ (ความรู้และทักษะ) เตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและการศึกษาอุดมศึกษา โดยเสริมสมรรถนะ ปฏิบัติได้จริง ผลิตองค์ความรู้และนวัตกรรม ด้วยการเรียนรูปแบบผสมผสาน (Online-Online)

การจัดการศึกษาแบบใหม่ใน TECH Series

"การเรียนรู้แบบต่อเนื่อง เพราะการเรียนรู้ไร้ขีดจำกัด"

ด้วยรูปแบบการเรียนรายเดือน เพื่อสร้างความรู้และทักษะอย่างต่อเนื่อง (โดยสั้นที่สุดเพียง 3 เดือน) ตามความต้องการแต่ละบุคคล (Personalized)

Knowledge | ออกแบบการเรียนด้วยตัวเอง

ด้วยหลักสูตร

2 + 1 + 1

2

หลักสูตร 2+ (Two-Plus)

1

หลักสูตร 1+ (One-Plus)

1

หลักสูตร 1+ (One-Advance)

การเรียนแบบ Module

(ปัจจุบันเปิด 2 หลักสูตร วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์)

รูปแบบการเรียน

Study style

ผู้เรียนสามารถเลือกและออกแบบการเรียนของตนเองได้ เน้นรูปแบบการเรียนได้ทุกที่ที่ทุกเวลาผสมผสานกับการเรียนแบบอภิปรายร่วมกัน (discussion) โดยแบ่งเป็น

เวลา 17.00 – 20.00 น. (จันทร์-ศุกร์) (2.00 – 3.00 ชม.) ขึ้นอยู่กับรายวิชา

ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนในรูปแบบ Realtime พร้อมกันได้ โดยสามารถ ถาม-ตอบ ผ่านแชทในช่วงเวลาเรียนได้เลย เมือสอนเสร็จผู้เรียนสามารถเปิดทบทวนดูได้ระบบการเรียน (VDO)

ผู้เรียนสามารถออกแบบเวลาเรียน หรือ ช่วงเวลาเรียน ได้เอง รวมถึงทบทวนความรู้ได้ โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งเข้าดู (Unlimited) 

การเรียนวิชาที่ต้องการอธิปราย นำเสนอผลงาน และสร้างนวัตกรรม โดยใช้เวลาในการประชุมกระชับ ประมาณ 30 นาที – 1 ชั่วโมง

การเรียนแบบผสมผสานนี้ (สามารถเข้าเรียนได้ทุกแบบ) จะทำให้ผู้เรียนสามารถออกแบบได้ตามความต้องการแต่ละบุคคล และเรียนรู้ได้ดีที่สุด

รูปแบบการเรียนเฉพาะ TECH Series

Specific learning styles TECH Series

โดยมีพี่ ๆ ติวเตอร์ ประจำกลุ่มช่วยเหลือในเนื้อหาที่ไม่เข้าใจและทบทวนการเรียนรู้ เสริมจุดแข็ง ให้น้องอีกครั้ง นอกจากนั้นยังสามารถสอบถามปัญหาและปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนได้

หลักสูตร 2+ (Two-Plus)

2+ วิชา (Subject) การเรียนรูปแบบใหม่เน้นการเข้าใจและวิเคราะห์ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ดีในการศึกษาต่ออุดมศึกษา โดยผู้เรียนสามารถเลือกวิชาเรียนได้ตามความต้องการหรือสนใจ เช่น วิศวกรรมศาสตร์ เลือกเรียน Math และ Physics เป็นต้น ซึ่งจะโยงกับการพัฒนาทักษะ (ในส่วน Skills ด้านล้าง) ในการนำความรู้ที่เรียนไปแก้ปัญหา (Problem-Based)

หลักสูตร 1+ (One-Plus)

วิชาเฉพาะทางตามความสนใจ ผู้เรียนสามารถเลือกได้ 1 สายตนเองอยากศึกษา ซึงจะเชื่อมอย่างบูรณาการกับการเรียนอื่น ๆ รวมถึงการสร้างทักษะ (Skills) ให้สอดคล้องและพร้อมในการเปลี่ยนแปลงในสาขาวิชานั้น ๆ

Khowledge | ความรู้ 

เพิ่มเติมเนื้อหาเฉพาะสาขาที่นักเรียนต้องใช้ในการเรียนในคณะเกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เช่น ฟิสิกส์ + เพิ่มเติมเนื้อหากลศาสตร์วิศวกรรม , ชีววิทยา + เพิ่มเติมเนื้อหาชีววิศวกรรม เป็นต้น 

Skills | ทักษะ

การออกแบบพัฒนาทักษะ (Skills) ที่สอดคล้องตามหัวข้อความรู้ (Khowledge) เช่น ฟิสิกส์ (หัวข้อฟิสิกส์วิศวกรรม) -> ดูงาน นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการวิเคราะห์แก้ปัญหา เสนอแนวทางแก้ปัญหา เป็นต้น รวมถึงเชื่อมโยงหลักสูตร 5+1+1 ในหัวข้อต่อไป

เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมในการศึกษาต่อและรู้ความถนัดหรือความชอบของตนเอง ก่อนตัดสินใจเรียนในระดับอุดมศึกษา ซึ่งให้นักเรียนมีความรู้ลึก กว้างแต่ละวิชา ตามความต้องการของผู้เรียน

Khowledge | ความรู้ 

เพิ่มเติมเนื้อหาเฉพาะสาขาที่นักเรียนต้องใช้ในการเรียนในคณะเกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เช่น ฟิสิกส์ + เพิ่มเติมเนื้อหาฟิสิกส์การแพทย์ , ชีววิทยา + เพิ่มเติมเนื้อหาชีวการแพทย์ เป็นต้น 

Skills | ทักษะ

การออกแบบพัฒนาทักษะ (Skills) ที่สอดคล้องตามหัวข้อความรู้ (Khowledge) เช่น ฟิสิกส์ (หัวข้อฟิสิกส์การแพทย์) -> ดูงานโรงงาน นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการวิเคราะห์แก้ปัญหา เสนอแนวทางแก้ปัญหา เป็นต้น รวมถึงเชื่อมโยงกับหลักสูตร 5+1+1 ในหัวข้อต่อไป

หลักสูตร 1+ (One-Advance)

การเตรียมความพร้อมให้น้องสำเร็จตามเป้าหมายพื้นฐานของการต่ออุดมศึกษา หรือ การทดสอบอื่นๆ ซึ่งสามารถออกแบบได้ตามเป้าของตนเอง เช่น ม.6 เตรียมสอบ TCAS , ม.4 เตรียมสอบ สอวน. เป็นต้น โดยเรียนกับพี่ ๆ อาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญที่เคยผ่านการทดสอบหรือแนะนำน้อง ๆ ในการเตรียมตัวได้อย่างดี

Skills | ทักษะเพื่อการเตรียมพร้อม

ด้วยหลักสูตร

5 + 1 + 1

ทักษะที่จำเป็นสำหรับว่าที่วิศวกรในอนาคต เช่น ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการแก้ปัญหา เป็นต้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่ออุดมศึกษา ทั้งยังสร้างและนำเสนอผลงานนวัตกรรมเป็นที่ประจักษ์ เข้าตากรรมการตั้งการรอบ Portfoilo (TCAS รอบที่ 1) 

ทักษะเตรียมความพร้อมสู่ว่าที่แพทย์ พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ ที่มีทักษะบูรณาการ ศาสตร์ ศิลป์ และเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อกรรมการคัดเลือก และสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่ตนเองสนใจ เป็นก้าวใหญ่ใคร

1 | เรียนรู้เฉพาะสาขา

การออกแบบหลักสูตรให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพ และเสริมสร้างสมรรถนะ ตามโมเดลการพัฒนา TECH Series ผสานทั้ง

ความรู้ (K) -> ปฎิบัติ (K&S) -> ลงพื้นที่จริง (K&S) -> ประยุกต์ใช้ความรู้ (K&S) -> สร้างนวัตกรรม (K&S&C)-> นวัตกรรมสร้างผลกระทบต่อสังคม (K&S&C)

ซึ่งใช้หลักการศึกษาตามหลักสากล และการออกแบบให้ออกแบบ เหมาะสมรายบุคคล (Personalized) โดยเน้นทักษะ (Skills) และการลงพื้นที่ตามสาย (Onsite) ที่น้องออกแบบได้

K = Knowledge | S = Skills | C = Life Characteristics

2 | เรียนรู้ที่อุตสาหกรรม

“การเรียนที่เรียนแล้วคิดต่อยอดได้” ปัญหาที่เรียนแล้วแต่ไม่สามารถนำแก้ไขปัญหาได้จริง และไม่เห็นภาพบทเรียนของการนำมาประยุกต์ได้ หลักสูตรได้ออกแบบให้ผู้เรียนได้สนุก ตื่นเต้นและท้าทาย กับการศึกษาในพื้นที่จริง 

เรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญ | 3

“ผู้เรียนจะได้เรียนรู้มากกว่า” ได้ประสบการณ์ตรงจากเรียนรู้ในสถานที่จริงแล้ว ทั้งยังจะได้รับฟังและร่วมอธิปรายกับ “ตัวจริง” ในหัวข้อต่าง ๆ ในแต่สัปดาห์ เช่น  ผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยี CEO หรือ ผู้บริหาร บริษัท StartUp ผู้จัดการโครงการ (PM) คุณหมอ นักเทคนิคการแพทย์ เภสัชกร อาจารย์ (ศิษย์เก่า MIT Harvard หรือมหาวิทยาลัย Top U ระดับโลก)เป็นต้น ซึ่งขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่น้องออกแบบเลือกจากหัวข้อ Knowledge

4 | เรียนรู้กับอนาคตในโลกดิจิตัล

“โลกอนาคตไม่ใช่เรื่องของวันพรุ่งนี้ การรู้ทิศทางอนาคตเป็นเรื่องสำคัญ” หลายคนคงเคยมีคำถามอยู่ว่า “เรียนคณะ สาขานี้จบไปจะมีงานทำไหม? หางานยากไหม?” เราจะได้เตรียมพร้อมและรู้ว่า สาขาอาชีพและทักษะ อะไรที่ประเทศและโลกต้องการ 

เรียนรู้ที่มหาวิทยาลัย | 5

“เตรียมตัวดีก่อนใคร ไขข้อข้องใจกับตัวจริงบัณฑิตและพี่ ๆ นักศึกษา นิสิต”  นอกจากการดูแลและระบบช่วยเหลือจาก  Supervisor และ พี่ SA แล้ว ยังมีกิจกรรมที่จัดให้ผู้เรียนได้พูดคุยและแลกเปลี่ยน หรือสัมผัสบรรยากาศมหาวิทยาลัยในคณะสายที่น้อง ๆ สนใจ ในมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศ และจำลองการเรียนการสอนคณะนั้น ๆ ในกิจกรรม “University Day”

+1 | Innovation Project Base Learning

การเรียนรู้ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง นำความรู้สู่การประยุกต์ใช้ และขยายผลสร้างคุณค่าสู่สังคมได้ โดยออกแบบในรูปแบบการทำโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อุตสาหกรรม 4.0 (Project 4.0 หรือ Inno-Project) ขึ้นอยู่กับสายเฉพาะทางและความสนใจของผู้เรียน นำสู่การสร้าง Innovation and Creativity skills และทักษะอื่น ๆ ซึ่งมีทีมผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำและอำนวยการเรียนรู้ การให้ผู้เรียนทำ Inno-Project ยังสามารถเป็นสิ่งที่การันตีว่าผู้เรียนสนใจในสาขาวิชานั้น ๆ นำไปประกอบใน Portfolio ได้อย่างดี

+1 | Future Skills and Entrepreneur Skills

การเตรียมพร้อมผู้เรียนให้สามารถบูรณาการทุกทักษะเข้าด้วยกันโดยใช้ STEMMAD-CINDERELLA Model ผ่านแนวคิดการสร้างอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ (เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า อุตสาหกรรมรถไฟฟ้าความเร็วสูง เป็นต้น) เป็นแนวคิดในการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสนุกสนานกับแนวการเรียนรู้แนวใหม่ในระดับมัธยมศึกษา โดยนำทักษะแห่งอนาคต (Future Skills) มาออกแบบหลักสูตร ตั้งแต่การสร้างนวัตกรรมจากหลักพื้นฐานด้านวิศวกรรม นักนวัตกรรม นักการขาย นักวางแผนกลยุทธ์ นักธุรกิจ นักเปลี่ยนแปลง ทำให้ผู้เรียนมีทักษะที่มีความหลากหลายพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก

รูปแบบการติดตามและการส่งเสริม

แนะแนวศึกษาอุดมศึกษา

โดยระบบพี่เลี้ยงนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย จะช่วยให้ผู้เรียนได้สอบถามข้อสงสัยในการศึกษาต่ออุดมศึกษา และยังมีผู้นิเทศน์เชี่ยวชาญในการช่วยให้คำแนะนำอีกด้วย

ค้นหาและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

ความร่วมมมือในการจัดการศึกษา บูรณาการสู่ผลงานจริง สร้างนวัตกรรมสู่การพัฒนาตนเองและสังคมได้

ติดตามและช่วยเหลือการศึกษา

เทคโนโลยีช่วยจัดการศึกษาแต่ละบุคคล และผู้นิเทศน์ศึกษาที่เชี่ยวชาญในการติดตามและช่วยเหลือผู้เรียน

การดูแลนักเรียนโดยผู้เชี่ยวชาญ

Teacher
เทคนิค ถ่ายทอดความรู้

ส่งเสริมการเรียนด้านความรู้ (Knowledge) ผู้สอนมีประสบการณ์และมีเทคนิคในการสอนเพื่อช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายและรวดเร็วที่สุด สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งพี่ ๆ อาจารย์ ล้วนแต่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น ๆ

Facilitator
อำนวยการเรียนรู้

อำนวยการเรียนรู้ด้านทักษะ (Skills) ในการลงพื้นที่ (Onsite) และเป็นที่ปรึกษาในการแก้ไขปัญหา (Problem-based) ให้สามารถนำความรู้ทฤษฎี (Knowledge) สู่การนำไปใช้ได้ (Skills) ได้

Supervisor
สนับสนุนการศึกษา

สนับสนุนการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน รวมทั้งติดตามการเรียน ช่วยเหลือ ให้คำแนะแนวและคำปรึกษาแก่ผู้เรียน

Supervisor Assistant
ผู้ช่วยสนับสนุนการศึกษา

สนับสนุนการเรียนรู้ โดยพี่ ๆ นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย ทำให้ผู้เรียนสามารถสอบถาม ขอคำแนะนำในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ดียิ่งขึ้น และช่วยเหลือในด้านการเรียน

4 : 1

Teacher + Facilitator + Supervisor + Supervisor Assistant (SA) : Student

จำนวนผู้ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน 1 คน โดยใช้เทคโนโลยีในการช่วยจัดการศึกษา

แนะนำหลักสูตรการเรียน | Study plan

1 ไตรมาส (3 เดือน)

PACKAGE : ค้นหาตัวเอง

2 ไตรมาส (6 เดือน)

PACKAGE : สร้างความชำนาญสู่การเรียนต่อระดับอุดมศึกษาชั้นนำในและต่างประเทศ

ส่วนลด 10 % | 50 คนแรก

ส่วนลดนี้เฉพาะผู้สมัคร 50 คนแรกเท่านั้น ที่สมัครภายใน 10 มิถุนายน

สิทธิพิเศษ

 เฉพาะนักเรียน TECH Series รับไปเลย

สมัคร ได้ครบถ้วนทุก Series

Series FiT | หลักสูตรระยะสั้น

นักเรียนสามารถเข้าร่วมและได้รับคำเชิญชวน เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่อุดมศึกษา และ โครงการพัฒนาทักษะอื่น ที่นักเรียนมีความสนใจได้ ได้ทุกโครงการ (ฟรี!! ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

Series TEST | การทดสอบระดับชาติ

นักเรียนสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการทดสอบโครงการการทดสอบ ทั้งรูปแบบ Onsite-Online ที่จัดขึ้นโดย TechEd Assessment Testing หรือหน่วยงานที่ร่วมมือ ได้ทุกโครงการ ทุกวิชา (ฟรี!! ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

Co-Working Space | สามารถใช้พื้นที่สาขาเพื่อการเรียนรู้ได้

*ภาพประกอบจำลองพื้นที่

Series TECH | ค่าใช้จ่าย

2 + 1 + 1

Knowledge | ความรู้

5 + 1 + 1

Skills | ทักษะ

Series FiT + Series TEST + Co-Working Space
(ความรู้ <-> ทักษะ)
(การเรียน – เรียนภาคปฏิบัติ ณ สถานที่จริง - ฟังวิทยากรตัวจริง - แนะแนวศึกษาต่อ – สร้างและนำเสนอนวัตกรรม – สร้างทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21)

9,500

ราคา (บาท/เดือน)

(เฉลี่ยตกสาระ 863 บาท/เดือน)

500
รับจำนวนจำกัด
9500
เหลือราคาเพียง (บาท/เดือน)

(เฉพาะหลักสูตร 3 เดือน ส่วนลดนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 จำนวนจำกัด)

(เฉลี่ยตกสาระ 500 บาท/เดือน) | (การเรียน 55 ชม./เดือน ตกประมาณ ชม.ละ 100 บาท)

(เริ่มเรียนปลายเดือนมิถุนายน)