การเรียนการสอนให้เตรียมพร้อมสู่อนาคตที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลง (Disruption)

ตามความถนัดและความสนใจแต่ละบุคคล โดยการเรียนทั้งความรู้และสร้างเสริมทักษะ (ทักษะในศตวรรษที่ 21) รูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน

(Online-Onsite) จากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง

"การเรียนรู้แบบต่อเนื่อง เพราะการเรียนรู้ไร้ขีดจำกัด"

ด้วยรูปแบบการเรียนรายเดือน เพื่อสร้างความรู้และทักษะอย่างต่อเนื่อง ตามความต้องการแต่ละบุคคล (Personalized) แบ่งการจัดการเรียนตามความการพัฒนาของตนเองได้ 3 แบบ ดังนี้

knowledge

ความรู้ | ทฤษฎี | เตรียมสอบ

Skills

ทักษะ | เตรียมพร้อมเข้าศึกษาอุดมศึกษา | อนาคต

Innovation

นวัตกรรม | สร้างคุณค่าการเรียนสู่การนำไปใช้ | นวัตกรรมยื่นรอบ 1

TECH Series
หลักสูตรการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง
EDUCATION 4.0

การศึกษามุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพอย่างบูรณาการ (ความรู้และทักษะ) เตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและการศึกษาอุดมศึกษา โดยเสริมสมรรถนะ ปฏิบัติได้จริง ผลิตองค์ความรู้และนวัตกรรม ด้วยการเรียนรูปแบบผสมผสาน (Online-Online)

การจัดการศึกษาแบบใหม่ใน TECH Series

กรุณาดู Promotion ข้างบนให้เข้าใจ เพื่อประโยชน์ของท่าน ส่วนลดนี้จำนวนจำกัด 

knowledge

ความรู้ | ทฤษฎี | เตรียมสอบ

Skills

ทักษะ | เตรียมพร้อมเข้าศึกษาอุดมศึกษา | อนาคต

Innovation

นวัตกรรม | สร้างคุณค่าการเรียนสู่การนำไปใช้ | นวัตกรรมยื่นรอบ 1 (Portfolio)

แพ็คเดียว | knowledge = 3,590 บาท  (6,900 บาท) 

แนะนำ แพ็คคู่ คุ้มกว่า | knowledge = 3,590 บาท (6,900 บาท) + Innovation = 2,900 บาท (จาก 7,250 บาท) รวม 6,490 (จาก 12,800)

หรือ

 knowledge = 3,590 บาท (6,900 บาท) + Skills = 2,840 บาท (จาก  7,100 บาท) รวม 5,430 (จาก 12,800)

*สมัครแพ็คคู่ : สามารถเลือกรับ Private Tutor | ติวเตอร์ส่วนตัว หรือ Supervisor Assistant (SA) | โค้ชส่วนตัว ได้ฟรี

*ส่วนลดนี้จำนวนจำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดหลักสูตร (ด้านล่าง)

Knowledge | ออกแบบการเรียนด้วยตัวเอง

ด้วยหลักสูตร

1 + 1 + 1

1

เตรียมเรียน + เตรียมพื้นฐานสากล | ครบทุกหัวข้อ | หลักสูตร 1+ (One-Subject)

1

เตรียมพื้นฐานอุดมศึกษา | หลักสูตร 1+ (One-Plus)

1

เตรียมสอบ | หลักสูตร 1+ (One-Advance)

การเรียนแบบ Module

(ปัจจุบันเปิด 3 หลักสูตร วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์)

รูปแบบการเรียน

Study style

ผู้เรียนสามารถเลือกและออกแบบการเรียนของตนเองได้ เน้นรูปแบบการเรียนได้ทุกที่ที่ทุกเวลาผสมผสานกับการเรียนแบบอภิปรายร่วมกัน (discussion) โดยแบ่งเป็น

เวลา 17.00 – 20.00 น. (จันทร์-ศุกร์) (2.00 – 3.00 ชม.) ขึ้นอยู่กับรายวิชา

ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนในรูปแบบ Realtime พร้อมกันได้ โดยสามารถ ถาม-ตอบ ผ่านแชทในช่วงเวลาเรียนได้เลย เมือสอนเสร็จผู้เรียนสามารถเปิดทบทวนดูได้ระบบการเรียน (VDO)

ผู้เรียนสามารถออกแบบเวลาเรียน หรือ ช่วงเวลาเรียน ได้เอง รวมถึงทบทวนความรู้ได้ โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งเข้าดู (Unlimited) 

สามารถเข้าเรียนได้ทั้ง 2 แบบ จะทำให้ผู้เรียนสามารถออกแบบได้ตามความต้องการแต่ละบุคคล และเรียนรู้ได้ดีที่สุด

รูปแบบการเรียนเฉพาะ TECH Series

Specific learning styles TECH Series

โดยมีพี่ ๆ ติวเตอร์ ประจำกลุ่มช่วยเหลือในเนื้อหาที่ไม่เข้าใจและทบทวนการเรียนรู้ เสริมจุดแข็ง ให้น้องอีกครั้ง นอกจากนั้นยังสามารถสอบถามปัญหาและปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนได้

*Option : ราคา 1,000 บาท หรือ รับฟรี เมื่อสมัครแพ็คคู่

เตรียมเรียน + เตรียมพื้นฐานสากล | หลักสูตร 1+ (One-Subject)

1 วิชา (Subject) การเรียนรูปแบบใหม่เน้นการเข้าใจและวิเคราะห์ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ดีในการศึกษาต่ออุดมศึกษา โดยผู้เรียนสามารถเลือกวิชาเรียนได้ตามความต้องการหรือสนใจ เช่น วิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งจะโยงกับการพัฒนาทักษะ  ในการนำความรู้ที่เรียนไปแก้ปัญหา (Problem-Based)

เตรียมพื้นฐานอุดมศึกษา | หลักสูตร 1+ (One-Plus)

วิชาเฉพาะทางตามความสนใจ ผู้เรียนสามารถเลือกได้ 1 สายตนเองอยากศึกษา ซึงจะเชื่อมอย่างบูรณาการกับการเรียนอื่น ๆ รวมถึงการสร้างทักษะ (Skills) ให้สอดคล้องและพร้อมในการเปลี่ยนแปลงในสาขาวิชานั้น ๆ

Khowledge | ความรู้ 

เพิ่มเติมเนื้อหาเฉพาะสาขาที่นักเรียนต้องใช้ในการเรียนในคณะเกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เช่น ฟิสิกส์ + เพิ่มเติมเนื้อหากลศาสตร์วิศวกรรม , ชีววิทยา + เพิ่มเติมเนื้อหาชีววิศวกรรม เป็นต้น 

เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมในการศึกษาต่อและรู้ความถนัดหรือความชอบของตนเอง ก่อนตัดสินใจเรียนในระดับอุดมศึกษา ซึ่งให้นักเรียนมีความรู้ลึก กว้างแต่ละวิชา ตามความต้องการของผู้เรียน

Khowledge | ความรู้ 

เพิ่มเติมเนื้อหาเฉพาะสาขาที่นักเรียนต้องใช้ในการเรียนในคณะเกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เช่น ฟิสิกส์ + เพิ่มเติมเนื้อหาฟิสิกส์การแพทย์ , ชีววิทยา + เพิ่มเติมเนื้อหาชีวการแพทย์ เป็นต้น 

เตรียมสอบ | หลักสูตร 1+ (One-Advance)

การเตรียมความพร้อมให้น้องสำเร็จตามเป้าหมายพื้นฐานของการต่ออุดมศึกษา หรือ การทดสอบอื่นๆ ซึ่งสามารถออกแบบได้ตามเป้าของตนเอง เช่น ม.6 เตรียมสอบ TCAS , ม.4 เตรียมสอบ สอวน. เป็นต้น โดยเรียนกับพี่ ๆ อาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญที่เคยผ่านการทดสอบหรือแนะนำน้อง ๆ ในการเตรียมตัวได้อย่างดี

Skills | ทักษะเพื่อการเตรียมพร้อม

ข้อดีและความจำเป็นของการสร้างนวัตกรรม

ทักษะที่จำเป็นสำหรับว่าที่วิศวกรในอนาคต เช่น ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการแก้ปัญหา เป็นต้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่ออุดมศึกษา 

ทักษะเตรียมความพร้อมสู่ว่าที่แพทย์ พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ ที่มีทักษะบูรณาการ ศาสตร์ ศิลป์ และเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อกรรมการคัดเลือก และสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่ตนเองสนใจ 

รูปแบบการเรียน

Study style

จัดการเรียนให้น้องได้สัมผัสและพัฒนาทักษะ ในสถานที่จริง เช่น โรงงานไฟฟ้า , โรงงานผลิตรถยนต์ , พื้นที่อุตสาหกรรม EEC , True Digital Park , สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล , มหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย เป็นต้น

ซึ่งจะทำให้น้องสามารถนำรูปภาพในการร่วมกิจกรรมหรือการดูงานใส่ใน Portfolio ได้

จัดการเรียนให้น้องได้พบกับผู้เชี่ยวชาญ “ตัวจริง” ในหัวข้อต่าง ๆ ในแต่สัปดาห์ เช่น  ผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยี CEO หรือ ผู้บริหาร บริษัท StartUp ผู้จัดการโครงการ (PM) คุณหมอ นักเทคนิคการแพทย์ เภสัชกร อาจารย์ (ศิษย์เก่า MIT Harvard หรือมหาวิทยาลัย Top U ระดับโลก) เป็นต้น ในสาขาที่น้องสนใจ เพื่อให้ทราบแนวทางและช่วยในการตัดสินใจศึกษาต่ออุดมศึกษา

1 | เรียนรู้เฉพาะสาขา

การออกแบบหลักสูตรให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพ และเสริมสร้างสมรรถนะ ตามโมเดลการพัฒนา TECH Series ผสานทั้ง

ความรู้ (K) -> ปฎิบัติ (K&S) -> ลงพื้นที่จริง (K&S) -> ประยุกต์ใช้ความรู้ (K&S) -> สร้างนวัตกรรม (K&S&C)-> นวัตกรรมสร้างผลกระทบต่อสังคม (K&S&C)

ซึ่งใช้หลักการศึกษาตามหลักสากล และการออกแบบให้ออกแบบ เหมาะสมรายบุคคล (Personalized) โดยเน้นทักษะ (Skills) และการลงพื้นที่ตามสาย (Onsite) ที่น้องออกแบบได้

K = Knowledge | S = Skills | C = Life Characteristics

2 | เรียนรู้ที่อุตสาหกรรม

“การเรียนที่เรียนแล้วคิดต่อยอดได้” ปัญหาที่เรียนแล้วแต่ไม่สามารถนำแก้ไขปัญหาได้จริง และไม่เห็นภาพบทเรียนของการนำมาประยุกต์ได้ หลักสูตรได้ออกแบบให้ผู้เรียนได้สนุก ตื่นเต้นและท้าทาย กับการศึกษาในพื้นที่จริง 

เรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญ | 3

“ผู้เรียนจะได้เรียนรู้มากกว่า” ได้ประสบการณ์ตรงจากเรียนรู้ในสถานที่จริงแล้ว ทั้งยังจะได้รับฟังและร่วมอธิปรายกับ “ตัวจริง” ในหัวข้อต่าง ๆ ในแต่สัปดาห์ เช่น  ผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยี CEO หรือ ผู้บริหาร บริษัท StartUp ผู้จัดการโครงการ (PM) คุณหมอ นักเทคนิคการแพทย์ เภสัชกร อาจารย์ (ศิษย์เก่า MIT Harvard หรือมหาวิทยาลัย Top U ระดับโลก) เป็นต้น ซึ่งขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่น้องออกแบบเลือกจากหัวข้อ Knowledge

4 | เรียนรู้กับอนาคตในโลกดิจิตัล

“โลกอนาคตไม่ใช่เรื่องของวันพรุ่งนี้ การรู้ทิศทางอนาคตเป็นเรื่องสำคัญ” หลายคนคงเคยมีคำถามอยู่ว่า “เรียนคณะ สาขานี้จบไปจะมีงานทำไหม? หางานยากไหม?” เราจะได้เตรียมพร้อมและรู้ว่า สาขาอาชีพและทักษะ อะไรที่ประเทศและโลกต้องการ 

เรียนรู้ที่มหาวิทยาลัย | 5

“เตรียมตัวดีก่อนใคร ไขข้อข้องใจกับตัวจริงบัณฑิตและพี่ ๆ นักศึกษา นิสิต”  นอกจากการดูแลและระบบช่วยเหลือจาก  Supervisor และ พี่ SA แล้ว ยังมีกิจกรรมที่จัดให้ผู้เรียนได้พูดคุยและแลกเปลี่ยน หรือสัมผัสบรรยากาศมหาวิทยาลัยในคณะสายที่น้อง ๆ สนใจ ในมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศ และจำลองการเรียนการสอนคณะนั้น ๆ ในกิจกรรม “University Day”

กรณี | ดูงานพื้นที่อุตสาหกรรมหรือโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า

ทาง TECH Education ให้ความสำคัญกับหลักการ Safety First ก่อนเสมอ โดยมีเจ้าหน้าที่ติดตามและดูแลผู้เรียนอย่างใกล้ชิด และมีอุปกรณ์เสริมให้นักเรียน รวมถึงงดกิจกรรมที่มีโอกาสเสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้เรียนทุกกรณี ทั้งนี้ การดูงานในพื้นที่อุตสาหกรรมทุกครั้งจะมีอุปกรณืให้บริการผู้เรียน ดังนี้

Innovation | การสร้างนวัตกรรมเตรียมพร้อมสู่อนาคต

ข้อดีและความจำเป็นของการสร้างนวัตกรรม

+1 | Innovation Project Base Learning

การเรียนรู้ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง นำความรู้สู่การประยุกต์ใช้ และขยายผลสร้างคุณค่าสู่สังคมได้ โดยออกแบบในรูปแบบการทำโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อุตสาหกรรม 4.0 (Project 4.0 หรือ Inno-Project) ขึ้นอยู่กับสายเฉพาะทางและความสนใจของผู้เรียน นำสู่การสร้าง Innovation and Creativity skills และทักษะอื่น ๆ ซึ่งมีทีมผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำและอำนวยการเรียนรู้ การให้ผู้เรียนทำ Inno-Project ยังสามารถเป็นสิ่งที่การันตีว่าผู้เรียนสนใจในสาขาวิชานั้น ๆ นำไปประกอบใน Portfolio ได้อย่างดี

+1 | Future Skills and Entrepreneur Skills

การเตรียมพร้อมผู้เรียนให้สามารถบูรณาการทุกทักษะเข้าด้วยกันโดยใช้ STEMMAD-CINDERELLA Model ผ่านแนวคิดการสร้างอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ (เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า อุตสาหกรรมรถไฟฟ้าความเร็วสูง เป็นต้น) เป็นแนวคิดในการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสนุกสนานกับแนวการเรียนรู้แนวใหม่ในระดับมัธยมศึกษา โดยนำทักษะแห่งอนาคต (Future Skills) มาออกแบบหลักสูตร ตั้งแต่การสร้างนวัตกรรมจากหลักพื้นฐานด้านวิศวกรรม นักนวัตกรรม นักการขาย นักวางแผนกลยุทธ์ นักธุรกิจ นักเปลี่ยนแปลง ทำให้ผู้เรียนมีทักษะที่มีความหลากหลายพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก

ข้อดีการเข้ามหาวิทยาลัยรอบที่ 1 และใบรับรองผลงาน

รูปแบบการออกแบบ TECH 3 ง่าย

รูปแบบการเรียนเฉพาะ TECH Series

Specific learning styles TECH Series

โดยมีพี่ ๆ นักศึกษา หรือพี่ ๆ บัณฑิต ให้คำแนะนำและติดตามการเรียนรู้ของน้อง ๆ ตลอดการเรียนรู้ น้อง ๆ สามารถสอบถามปัญหาต่าง ๆ ในการทำ Innovation ได้ตลอด รวมถึงหากน้อง ๆ ต้องการให้ SA ช่วยเหลือในการเรียนเข้าสู่มหาวิทยาลัยได้ทั้งในและต่างประเทศ 

*Option : Supervisor Assistant (SA) | โค้ชส่วนตัว อัตราค่าบริการมูลค่า 1,000 บาท หรือ รับฟรี เมื่อสมัครแพ็คคู่

รูปแบบการติดตามและการส่งเสริม

แนะแนวศึกษาอุดมศึกษา

โดยระบบพี่เลี้ยงนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย จะช่วยให้ผู้เรียนได้สอบถามข้อสงสัยในการศึกษาต่ออุดมศึกษา และยังมีผู้นิเทศน์เชี่ยวชาญในการช่วยให้คำแนะนำอีกด้วย

ค้นหาและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

ความร่วมมมือในการจัดการศึกษา บูรณาการสู่ผลงานจริง สร้างนวัตกรรมสู่การพัฒนาตนเองและสังคมได้

ติดตามและช่วยเหลือการศึกษา

เทคโนโลยีช่วยจัดการศึกษาแต่ละบุคคล และผู้นิเทศน์ศึกษาที่เชี่ยวชาญในการติดตามและช่วยเหลือผู้เรียน

การดูแลนักเรียนโดยผู้เชี่ยวชาญ

Teacher
เทคนิค ถ่ายทอดความรู้

ส่งเสริมการเรียนด้านความรู้ (Knowledge) ผู้สอนมีประสบการณ์และมีเทคนิคในการสอนเพื่อช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายและรวดเร็วที่สุด สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งพี่ ๆ อาจารย์ ล้วนแต่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น ๆ

Facilitator
อำนวยการเรียนรู้

อำนวยการเรียนรู้ด้านทักษะ (Skills) ในการลงพื้นที่ (Onsite) และเป็นที่ปรึกษาในการแก้ไขปัญหา (Problem-based) ให้สามารถนำความรู้ทฤษฎี (Knowledge) สู่การนำไปใช้ได้ (Skills) ได้

Supervisor
สนับสนุนการศึกษา

สนับสนุนการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน รวมทั้งติดตามการเรียน ช่วยเหลือ ให้คำแนะแนวและคำปรึกษาแก่ผู้เรียน

Supervisor Assistant
ผู้ช่วยสนับสนุนการศึกษา

สนับสนุนการเรียนรู้ โดยพี่ ๆ นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย ทำให้ผู้เรียนสามารถสอบถาม ขอคำแนะนำในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ดียิ่งขึ้น และช่วยเหลือในด้านการเรียน

4 : 1

Teacher + Facilitator + Supervisor + Supervisor Assistant (SA) : Student

จำนวนผู้ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน 1 คน โดยใช้เทคโนโลยีในการช่วยจัดการศึกษา

*Option : Supervisor และ Supervisor Assistant ค่าบริการมูลค่า 1,500 บาท หรือ รับฟรี เมื่อสมัครแพ็คคู่

แนะนำหลักสูตรการเรียน | Study plan

สิทธิพิเศษ

 เฉพาะนักเรียน TECH Series ที่สมัครครบทั้ง Knowledge | Skills | Innovation

Series FiT | หลักสูตรระยะสั้น

นักเรียนสามารถเข้าร่วมและได้รับคำเชิญชวน เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่อุดมศึกษา และ โครงการพัฒนาทักษะอื่น ที่นักเรียนมีความสนใจได้ ได้ทุกโครงการ (ฟรี!! ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

Series TEST | การทดสอบระดับชาติ

นักเรียนสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการทดสอบโครงการการทดสอบ ทั้งรูปแบบ Onsite-Online ที่จัดขึ้นโดย TechEd Assessment Testing หรือหน่วยงานที่ร่วมมือ ได้ทุกโครงการ ทุกวิชา (ฟรี!! ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

Co-Working Space | สามารถใช้พื้นที่สาขาเพื่อการเรียนรู้ได้